Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

Δήλωση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ στην Ιεραρχία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. Κέντρον +30 210 4514833
Fax +30 210 4518476
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2010

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΔΙΑ  ΤΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ
 ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
τῆς 5ης - 8ης Ὀκτωβρίου 2010

Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε Ἅ­γι­ε Πρό­ε­δρε,
Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Ἅ­γιοι Ἀ­δελ­φοί,
Ἐ­πί τοῦ θέ­μα­τος τῆς τα­κτι­κῆς συγ­κλή­σε­ως τῆς Ἱ. Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος: «Τά αἴ­τια τῆς συγ­χρό­νου ποι­κι­λο­μόρ­φου κρί­σης καί ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ὡς ἐλ­πί­δα καί ἑ­νό­τη­τα τῆς κοι­νω­νί­ας καί ὡς νο­η­μα­το­δό­τη­ση τῆς ζω­ῆς τοῦ ἀν­θρώ­που» ἐ­πά­γο­μαι τά κά­τω­θι, πα­ρα­κα­λῶν διά τήν πε­ρί­λη­ψιν αὐ­τῶν εἰς τά Πρα­κτι­κά:

1.     Ἡ Ἁ­γι­ω­τά­τη ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σί­α, Σῶ­μα τοῦ Δο­μή­το­ρος Αὐ­τῆς Κυ­ρί­ου, ἔ­χει τήν ἱ­ε­ράν ὑ­πο­χρέ­ω­σιν νά ἀρ­θρώ­νῃ πάν­το­τε καί δι­ϊ­στο­ρι­κῶς λό­γον προ­δρο­μι­κόν καί νά κα­τα­δει­κνύ­ῃ τά οὐ­σι­ώδη τῶν ἱ­στο­ρι­κῶν πε­ρι­ό­δων μέ τήν χα­ρι­σμα­τι­κήν Αὐ­τῆς διά­κρισιν τῶν γε­γο­νό­των. Αὐ­τό οὐ­δό­λως ἀ­πο­τε­λεῖ κομ­μα­τι­σμόν ἤ πο­λι­τι­κο­λο­γί­α, πού ἀ­σφα­λῶς ἀ­πο­κλεί­ον­ται διά κά­θε ἐκ­κλη­σιαστι­κόν ἄν­δρα ἐκ τῆς ὀν­το­λο­γί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ἡ ὁ­ποί­α ὡς ὅ­λον δέν δύ­να­ται νά κα­τα­τμᾶ­ται εἰς με­ρί­δια. Τό ἱ­ε­ρόν ὅ­μως χρέ­ος ἀρ­θρώ­σε­ως προ­δρο­μι­κοῦ λό­γου τυγ­χά­νει ἐν­το­λή τοῦ Τρισα­γί­ου Ἱ­δρυ­τοῦ Αὐ­τῆς καί ἐν ταὐ­τῷ δι­α­χρο­νι­κόν τρό­πον ἐκ­φρά­σε­ως τῶν Ἁ­γί­ων καί Ἡ­ρώ­ων Της.

2.     Ἡ φιλ­τά­τη ἡ­μῶν πα­τρίς δέν δύ­να­ται νά πα­ρο­μοια­σθῇ μέ οἱ­ανδή­τι­να ἄλ­λην χώ­ραν, δι­ό­τι ἱ­στο­ρι­κῶς δι­ῆλ­θεν ὑ­πό βά­ναυ­σον δου­λεί­αν καί κα­το­χήν τεσ­σά­ρων αἰ­ώ­νων καί ἐ­πε­βί­ω­σεν ὡς Ἔ­θνος ἔ­νε­κεν τῆς κι­βω­τοῦ τοῦ Γέ­νους Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἡ ρῆ­σις τοῦ με­γά­λου νο­μο­μα­θοῦς Ν. Σα­ρι­πό­λου: «Διά τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἐ­σώθη­μεν» θά πα­ρα­μέ­νῃ ἀ­νά τούς αἰ­ῶ­νας ἀ­ναλ­λοί­ω­τος καί ἀ­κα­τά­λυ­τος.
3.     Ἀ­πό τῆς ἐ­θνι­κῆς παλ­λιγ­γε­νε­σί­ας κα­τά τάς τε­λευ­ταί­ας δύ­ο δε­κα­ε­τί­ας πα­ρα­τη­ρεῖ­ται, ἐ­νορ­χη­στρω­μέ­νη καί ἐν­το­νω­τά­τη προ­σπά­θεια ἀ­πο­δο­μή­σε­ως τῆς Ἑλ­λη­νο­χρι­στι­α­νι­κῆς ἰ­δι­ο­προ­σω­πεί­ας τοῦ Γέ­νους διά συν­το­νι­σμέ­νων ἐ­νερ­γει­ῶν τῶν δύ­ο Κομ­μά­των ἐ­ξου­σί­ας καί τῶν ἐ­λασ­σό­νων κομ­μά­των τῆς λε­γο­μέ­νης ἀ­ρι­στε­ρᾶς πού ταυ­τί­ζον­ται εἰς τήν με­θο­δι­κήν ἀ­πο­δό­μη­σιν τοῦ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ βί­ου ἀ­πό τήν καρ­δί­αν καί τήν ψυ­χήν τῶν Ἑλ­λή­νων. Εἰ­δι­κώ­τε­ρον ὑ­πό τῆς προ­λα­βού­σης Κυ­βερ­νη­τι­κῆς πλει­ο­νο­ψη­φί­ας ἐ­νο­μο­θε­τή­θη­σαν ἀ­θέ­σμως, ἡ ἔρ­γῳ ἄρ­νη­σις τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τῶν σω­μά­των διά τῆς καύ­σε­ως τῶν νε­κρῶν, ἡ ἀ­πο­μεί­ω­σις τοῦ ἱ­ε­ροῦ θε­σμοῦ τοῦ Γά­μου διά τοῦ συμ­φώ­νου συμ­βι­ώ­σε­ως πού με­τα­τρέ­πει τό τι­μι­ώ­τα­τον ἀν­θρώ­πι­νον πρό­σω­πον εἰς ἠ­δο­νι­κόν χρη­στι­κόν ἀν­τι­κεί­με­νον, ὁ ἐ­ξο­βε­λι­σμός πα­ρά πᾶ­σαν ἔν­νοι­αν συν­ταγ­μα­τι­κῆς εὐ­τα­ξί­ας τῶν Κλη­ρι­κῶν ἀ­πό τήν μα­θη­τι­κήν κοι­νό­τη­τα καί ἐ­πε­χει­ρή­θη πει­σμό­νως ἡ ἐ­πι­βο­λή ψευ­δῶν καί ἀ­να­κρι­βει­ῶν διά τήν ἀλ­λοί­ω­σιν τῆς ἱ­στο­ρι­κῆς συ­νει­δή­σε­ως τῆς μα­θη­τι­ώ­σης νε­ο­λαί­ας. Ὑ­πό δέ τῆς πα­ρού­σης πο­λι­τι­κῆς ἡ­γε­σί­ας δι­α­δί­δε­ται με­τ’ ἐ­πι­τά­σε­ως ὅ­τι θά ἐ­πι­χει­ρη­θῇ ἡ ἀν­τι­συν­ταγ­μα­τι­κή πε­ρι­θω­ρι­ο­ποί­η­σις τῆς θρη­σκευ­τι­κῆς παι­δεί­ας τῆς δευ­τε­ρο­βαθ­μί­ου ἐκ­παι­δεύ­σε­ως μέ τήν πλή­ρη ὑ­πο­βάθ­μι­σιν τοῦ ὁ­μο­λο­για­κοῦ μα­θή­μα­τος τῶν Θρη­σκευ­τι­κῶν ὡς κα­τ’ ἐ­πι­λο­γήν μα­θή­μα­τος τῆς τε­λευ­ταί­ας βαθ­μί­δος, ὡς καί ὅ­τι θά ἐ­πε­κτα­θῇ τό σύμ­φω­νον συμ­βι­ώ­σε­ως καί εἰς τά λε­γό­με­να «ὁ­μό­φυ­λα ζευ­γά­ρια» διά νά θε­σμο­θε­τη­θῇ οὕ­τω ἡ ἀ­ή­θης ἀ­να­τρο­πή τῆς ἀν­θρω­πί­νης ὀν­το­λο­γί­ας, ὡς καί ὅ­τι θά ὑ­λο­ποι­η­θῇ ἡ, διά τῆς κα­ταρ­γή­σε­ως τοῦ ὡς προ­αι­ρε­τι­κοῦ ἰ­σχύ­ον­τος εἰς τήν ποι­νι­κήν καί πο­λι­τι­κήν δι­κο­νο­μί­αν θρη­σκευ­τι­κοῦ ὅρ­κου, ἐκ­μη­δέ­νη­σις τῆς θρη­σκευ­τι­κῆς ὁρ­κο­δο­σί­ας τῶν κρα­τι­κῶν λει­τουρ­γῶν ὥ­στε νά ἀ­πο­μει­ω­θῇ πλή­ρως ἡ ἱ­ε­ρή σχέ­σις πί­στε­ως καί πα­τρί­δος εἰς τάς συ­νει­δή­σεις τῶν Ἑλ­λή­νων. Ἡ σύμ­πλευ­σις, συμ­πό­ρευ­σις καί συ­στρά­τευ­σις τῶν δύ­ο κομ­μά­των ἐ­ξου­σί­ας ἀ­πο­δει­κνύ­ουν πα­σι­δή­λως ὅ­τι ἀ­πο­τε­λοῦν δι­α­τά­κτας καί ὑ­περ­γο­λά­βους ἔ­ξω­θεν σχε­δια­σμοῦ πού μέ με­θο­δι­κό­τη­τα ἐ­πι­βάλ­λε­ται διά νά πλη­γῇ ἡ Ἕλ­λάς ὡς καρ­δί­ᾳ τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Κα­θο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας πού δι­α­σώ­ζει ἀ­και­νο­τό­μη­τον καί ἀ­δι­α­λώ­βη­τον τήν ἀ­πο­κε­κα­λυ­μέ­νην πα­ρά τοῦ Τρι­σα­γί­ου Θε­οῦ ἀ­λή­θειαν πε­ρί τοῦ κό­σμου καί τοῦ ἀν­θρώ­που ἀ­πό τάς στρε­βλώ­σεις καί τάς αἱ­ρέ­σεις τοῦ Δυ­τι­κοῦ Χρι­στι­α­νι­σμοῦ καί ἐν ταὐ­τῷ δι­α­σφα­λί­ζει τά πρό­σω­πα ἀ­πό τήν κα­τα­δο­λί­ευ­σιν τῆς ἀν­θρω­πί­νης ἐ­λευ­θε­ρί­ας.

4.     Εἰς τό μέ­γι­στον ἐ­ρώ­τη­μα δια­τί ἡ χώ­ρα πε­ρι­ῆλ­θε εἰς το­σοῦ­τον δει­νο­τά­την οἰ­κο­νο­μι­κήν θέ­σιν τήν ἀ­πάν­τη­σιν δί­δει εὐ­χε­ρῶς ἡ πλη­θώ­ρα τῶν στοι­χεί­ων διά τῶν ὁ­ποί­ων ἐ­νο­χο­ποι­οῦν­ται ὅ­λοι οἱ ὑ­πο­γρά­ψαν­τες συμ­βά­σεις ἀ­να­θέ­σε­ως δη­μο­σί­ων ἔρ­γων ἀ­πό τοῦ ἔ­τους 1955 καί ἐν­τεῦ­θεν δι­ό­τι δέν ὑ­φί­στα­ται οὐ­δε­μί­α σύμ­βα­σις ἄ­νευ τῆς ἀ­θέ­σμου προ­μη­θεί­ας, καί ἐ­πι­προ­σθέ­τως τήν ἀ­πάν­τη­σιν δί­δει τό γε­γο­νός ὅ­τι ἐ­νῷ εἰς τήν Δι­ά­σκε­ψιν τῶν Πα­ρι­σί­ων ὑ­πε­χρε­ώ­θη ἡ Γερ­μα­νι­κή Πο­λι­τεί­α ὅ­πως κα­τα­βά­λῃ εἰς τήν Ἑλ­λη­νι­κήν τε­ρά­στιον πο­σόν διά τά πο­λε­μι­κάς ἀ­πο­ζη­μι­ώ­σεις πού ἐ­ξι­κνεῖ­ται μέ ση­με­ρι­νάς τι­μάς εἰς τό ὕ­ψος τῶν ἑ­βδο­μή­κον­τα πε­ρί­που δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων (70.000.000.000) εὐ­ρώ, δι­α­χρο­νι­κῶς αἱ Ἑλ­λη­νι­καί Κυ­βερ­νή­σεις δέν ἀ­πή­τη­σαν τήν χρη­μα­τι­κήν αὐ­τήν ἱ­κα­νο­ποί­η­σιν δι­ό­τι ἐ­φο­βοῦν­το τάς ἀ­πο­κα­λύ­ψεις χρη­μα­τι­σμοῦ ὑ­πό Γερ­μα­νι­κῶν ἑ­ται­ρει­ῶν τῶν ὑ­πευ­θύ­νων τῶν κομ­μά­των ἐ­ξου­σί­ας τῆς χώ­ρας καί ἐκ­βι­α­ζό­με­ναι δέν προ­έ­βη­σαν εἰς οἱ­αν­δή­τι­να κα­τά τῆς Γερ­μα­νι­κῆς Πο­λι­τεί­ας νο­μι­κήν δι­εκ­δί­κη­σιν. Ὡ­σαύ­τως μέ στοι­χεῖ­α τῆς Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς Τρα­πέ­ζης Ἐ­πεν­δύ­σε­ων ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται ὅ­τι ἡ ἀ­δι­α­φά­νεια καί ἡ κα­τα­δο­λί­ευ­σις δη­μο­σί­ου χρή­μα­τος τυγ­χά­νει πρα­κτι­κή τῶν ὑ­πευ­θύ­νων τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Δη­μο­σί­ου ἐ­φ’ ὅ­σον ἕν χι­λι­ό­με­τρον κα­τα­σκευ­α­σθη­σο­μέ-νου δρό­μου κο­στί­ζει εἰς τήν Εὐ­ρώ­πην τρι­ά­κον­τα ἑ­κα­τομ­μύ­ρια (30.000.000) εὐ­ρώ καί εἰς τήν Ἑλ­λά­δα τό δι­πλά­σιον.

5.     Ἐ­δη­μο­σι­εύ­θη εἰς τόν δι­ε­θνῆ τύ­πον ὅ­τι ἡ Ρωσ­σι­κή Ὀ­μο­σπον­δί­α ἐ­ζή­τη­σεν ἀ­πό τήν Ἑλ­λη­νι­κήν Πο­λι­τεί­αν τήν ἐ­π’ ἐ­νοι­κί­ῳ πα­ρα­χώ­ρη­σιν ναυ­τι­κῆς βά­σε­ως εἰς τό Αἰ­γαῖ­ον διά νά ναυ­λο­χῇ ὁ Ρωσ­σι­κός στό­λος εἰς τήν Με­σό­γει­ον μέ συ­νο­λι­κόν μί­σθιον τό πο­σόν τῶν ἑ­κα­τό δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων εὐ­ρώ. Ἡ μο­να­δι­κή διά τήν χώ­ραν αὐ­τή εὐ­και­ρί­α ἀ­νω­δύ­νου ὑ­περ­βά­σε­ως τῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σε­ως ἀ­περ­ρί­φθη ὑ­πό τῆς ση­με­ρι­νῆς πο­λι­τι­κῆς ἡ­γε­σί­ας, χω­ρίς νά  λη­φθῇ ὑ­π’ ὄ­ψιν ὅ­τι δι­’­αὐ­τοῦ τοῦ τρό­που ἐ­πι­προ­σθέ­τως θά ἀ­πε­δυ­να­μοῦ­το τό c­a­s­us b­e­li τῆς γεί­το­νος καί εὐ­χε­ρῶς θά ἠ­δυ­νά­με­θα νά ἀ­σκή­σω­μεν τά ὑ­πό τοῦ δι­ε­θνοῦς δι­καί­ου ἔν­νο­μα δι­και­ώ­μα­τά μας διά τήν ἐ­πέ­κτα­σιν τῶν χω­ρι­κῶν μας ὑ­δά­των εἰς τά δώ­δε­κα μί­λια, τήν με­τα­τρο­πήν τοῦ Ἀρ­χι­πε­λά­γους εἰς «ἑλ­λη­νι­κήν λί­μνην» καί τήν ἐ­ξό­ρυ­ξιν τοῦ ὑ­πο­γεί­ου ὀ­ρυ­κτοῦ πλού­του πού θά κα­θι­στοῦ­σε τήν χώ­ραν αὐ­τάρ­κη ἐ­νερ­γεια­κῶς καί οἰ­κο­νο­μι­κῶς. Ὡ­σαύ­τως ὁ ἔ­χων τήν εὐ­θύ­νην τῆς πα­ρού­σης Κυ­βερ­νή­σε­ως ἀ­πε­μεί­ω­σεν καί  τήν ἑ­τέ­ραν ἰ­σχυ­ράν δυ­να­τό­τη­τα τῆς χώ­ρας νά κα­τα­στῆ ἐ­νερ­γεια­κός κόμ­βος μέ τήν ἀμ­φι­σβή­τη­σιν τῆς συμ­φω­νί­ας πε­ρί τοῦ ἀ­γω­γοῦ Μπουρ­γκάς-Ἀ­λε­ξαν­δρου­πό­λεως, καί  ὡ­δή­γη­σε τήν χώ­ραν τε­λι­κῶς εἰς τήν θα­να­τη­φό­ρον ἀγ­κά­λην τοῦ ΔΝΤ καί τοῦ σχε­δια­σμοῦ τῆς «Εὐ­ρω­δι­α­σώ­σε­ως».

6.     Ἡ ἐ­πί­σκε­ψις τοῦ Πρω­θυ­πουρ­γοῦ τοῦ Ἰσ­ρα­ήλ εἰς τήν Ἑλ­λά­δα, ἡ ἐ­πί­τευ­ξις τοῦ μα­κρο­χρο­νί­ου σχε­δί­ου τοῦ σι­ω­νι­στοῦ κ. Σό­ρος διά τήν πα­ρα­χώ­ρη­σιν Ἑλ­λη­νι­κῶν κυ­ρι­αρ­χι­κῶν δι­και­ω­μά­των εἰς τήν Ἰσ­ρα­η­λι­τι­κήν πο­λε­μι­κήν μη­χα­νήν διά τάς στρα­τι­ω­τι­κάς ἀ­σκή­σεις αὐ­τῆς, ἡ ὑ­πο­γρα­φή πο­λι­τι­κο­στρα­τι­ω­τι­κῶν συμ­φω­νιῶν με­τά τοῦ Ἰσ­ρα­ήλ, ὁ ἐ­ναγ­κα­λι­σμός μας ἀ­πό τό δι­ε­θνές Ἑ­βρα­ϊ­κό λόμ­πυ τῶν Η.Π.Α. τῶν Ρό­τσιλντ, Ροκ­φέ­λερ, Μπρε­ζίν­σκυ καί σί­α καί αἱ συγ­χα­ρη­τή­ριαι προσ­ρή­σεις τοῦ Ἀν­τι­προ­έ­δρου τῆς Ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως, ἡ ἄ­με­σος ἀ­να­βάθ­μι­σις τῆς χρη­μα­τι­κο­πι­στο­λη­πτι­κῆς ἱ­κα­νό­τη­τος τῆς χώ­ρας ἀ­πό τήν M­o­o­d­ys ἀ­πο­δει­κνύ­ουν ποῖ­α εἶ­ναι πλέ­ον τά νέ­α «ἀ­φεν­τι­κά» τῆς ἁ­γι­ο­τό­κου καί ἡ­ρω­ω­τό­κου ταύ­της πα­τρί­δος καί ἑρ­μη­νεύ­ουν δια­τί ἡ πα­ρού­σα Κυ­βέρ­νη­σις ἠρ­νή­θη τό νό­μι­μον αἴ­τη­μά μου νά δι­α­λύ­σῃ τά ψευ­δε­πί­γρα­φα τε­κτο­νι­κά δῆ­θεν ἱ­δρύ­μα­τα πού πα­ρα­βιά­ζουν τάς δι­α­τά­ξεις τοῦ ἄρ­θρου 188 τοῦ Ἀ­στι­κοῦ Κώ­δι­κος καί ἀ­πο­τε­λοῦν προ­πύρ­για τοῦ δι­ε­θνοῦς σι­ω­νι­στι­κοῦ καί σα­τα­νο­κι­νή­του «σα­χεν­τρίν», πού ὕ­ψω­σεν ὡς ψευ­δο­θε­όν τόν δυ­σώ­νυ­μον Ἑ­ω­σφό­ρον ἤ Δι­ά­βο­λον κρυ­πτο­γρα-φι­κά ἀ­να­φε­ρό­με­νον ὡς δῆ­θεν «Μέ­γα Ἀρ­χι­τέ­κτο­να τοῦ Σύμ­παν­τος» (Μ.Α.Τ.Σ.) ἀρ­νη­θέν τήν πί­στιν εἰς τόν Τρι­σά­γιον Θε­όν τῆς Δι­α­θή­κης μέ­σῳ τῆς Ραβ­βι­νι­κῆς γραμ­μα­τεί­ας, τοῦ Ταλ­μούδ καί τῆς Καμ­πά­λα, καί πού ἀ­γω­νί­ζε­ται παν­τί σθέ­νει διά τήν ἐ­πί­τευ­ξιν παγ­κο­σμί­ου δι­α­κυ­βερ­νή­σε­ως καί διά τήν ἐ­πι­βο­λήν τοῦ Ἑ­ω­σφο­ρι­σμοῦ ὡς παγ­κο­σμί­ου θρη­σκεί­ας (ΜΡΑ).

7.     Ἑ­πο­μέ­νως ἔ­χο­μεν ἱ­ε­ρόν χρέ­ος νά κα­τα­δεί­ξω­μεν καί νά προ­βά­λω­μεν εἰς τόν εὐ­σε­βῆ ὀρ­θό­δο­ξον ἑλ­λη­νι­κόν λα­όν πάν­τα τά ἀ­νω­τέ­ρω, νά ἀ­παι­τή­σω­μεν ἀ­πό τήν Κυ­βέρ­νη­σιν τήν δι­ά­λυ­σιν τῶν ψευ­δε­πι­γρά­φων τε­κτο­νι­κῶν δῆ­θεν ἱ­δρυ­μά­των ἐγ­κα­θέ­των δι­α­τα­κτῶν τοῦ παγ­κο­σμί­ου Ἑ­ω­σφο­ρι­κοῦ Σι­ω­νι­σμοῦ καί νά δη­λώ­σω­μεν εὐ­θαρ­σῶς u­r­bi et o­r­bi ὅ­τι ἐ­άν χω­ρή­σῃ εἰς ὑ­λο­ποί­η­σιν τῶν δι­α­δι­δο­μέ­νων σχε­δια­σμῶν Της, θά κη­ρύ­ξω­μεν τήν Ἐκ­κλη­σί­αν «ἐν δι­ωγ­μῷ» καί θά ἀ­πευ­θυν­θῶ­μεν πρός τόν εὐ­σε­βῆ ἑλ­λη­νι­κόν λα­όν πού ἐν ταὐ­τῷ εἶ­ναι καί ὁ κα­τά τό Σύν­ταγ­μα ἐγ­γυ­η­τής καί ὑ­πε­ρα­σπι­στής τῶν δι­α­τά­ξε­ών του.

Ἐ­λά­χι­στος ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φός
+ ὁ Πει­ραι­ῶς ΣΕ­ΡΑ­ΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails