Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΙ­ΡΑΙ­ΩΣ ΣΕ­ΡΑ­ΦΕΙΜ: «Ἀν­τι­σι­ω­νι­στής εἶ­μαι καί ὄ­χι ἀν­τι­ση­μί­της»


Ἡ Ἀ­δι­αί­ρε­τος καί ἀ­και­νο­τό­μη­τος Ἐκ­κλη­σί­α τοῦ Χρι­στοῦ δέν εἶ­ναι θρη­σκεί­α δη­λα­δή ψυ­χο­λο­γι­κό φαι­νό­με­νο δι­ό­τι εἶ­ναι ἀ­πο­κά­λυ­ψις τοῦ αἰ­ω­νί­ου Δη­μι­ουρ­γοῦ τῆς ζω­ῆς, με­το­χή καί κοι­νω­νί­α στόν Τρι­α­δι­κό τρό­πο ὑ­πάρ­ξε­ως τοῦ αἰ­ω­νί­ου Θε­οῦ πού με­γα­λο­φυ­ῶς καί ὑ­περ­τε­λεί­ως δη­μι­ουρ­γεῖ ἐκ τοῦ μη­δε­νός τό σύμ­παν καί ἐκ­χέ­ει τήν ἀ­γά­πη Του καί τήν παν­σο­φί­α Του σέ ὅ­λη τήν Δη­μι­ουρ­γί­α μέ κο­ρω­νί­δα τόν ἄν­θρω­πο. Ἡ ἐν­σάρ­κω­σις τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ καί ἡ ἐν τα­πει­νώ­σει κέ­νω­σίς Του διά τῆς προσ­λή­ψε­ως τῆς ἀν­θρω­πί­νης φύ­σε­ως, θε­λή­σε­ως καί ἐ­νερ­γεί­ας καί ἰ­δι­αί­τα­τα ἡ ἐν τῷ Σταυ­ρῷ θυ­σί­α καί ἡ διά τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως νί­κη κα­τά τῆς φθο­ρᾶς καί τοῦ θα­νά­του ἀ­πέ­δει­ξε τό μέ­γε­θος τῆς Θεί­ας ἀ­γά­πης καί τόν ἀ­λη­θῆ προ­ο­ρι­σμόν τοῦ ἀν­θρω­πί­νου προ­σώ­που. Ἑ­πο­μέ­νως ἡ δι­α­κο­νί­α στήν Ἐκ­κλη­σί­ᾳ δέν εἶ­ναι ἐ­ξου­σί­α ἀλ­λά τα­πει­νή οἰ­κεί­ω­σις τοῦ ἔρ­γου τοῦ Χρι­στοῦ, τοῦ μό­νου ἀ­λη­θοῦς Μεσ­σί­ου, «πού δέν ἦλ­θε δι­α­κο­νη­θῆ­ναι ἀλ­λά δι­α­κο­νῆ­σαι καί δοῦ­ναι τήν ψυ­χήν αὐ­τοῦ λύ­τρον ἀν­τί πολ­λῶν». Δι’ αὐ­τόν ἀ­κρι­βῶς τόν λό­γον ὅ,τι λέ­γε­ται ἀ­πό Δι­α­κό­νους τοῦ Εὐ­χα­ρι­στια­κοῦ Σώ­μα­τος θά πρέ­πει νά εἶ­ναι λό­γος ἀ­λη­θεί­ας, πού δέν θά ἐ­πι­δι­ώ­κει νά ἔ­χη πο­λι­τι­κήν δι­ά­στα­σι ἀλ­λά τήν ἀ­λη­θῆ δι­ά­κρι­σι τῶν γε­γο­νό­των δι­ό­τι «ἡ Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ οὐκ ἔ­στιν ἐκ τοῦ κό­σμου τού­του».
Σέ αὐ­τό τό πνεῦ­μα κι­νεῖ­ται, θέ­λω νά πι­στεύ­ω καί ὁ δι­κός μου τα­πει­νός λό­γος, ἀ­φοῦ δέν ἀν­τι­πα­ρα­τάσ­σε­ται πρός πρό­σω­πα ὅ­σον κα­τε­γνω­σμέ­να καί ἄν εἶ­ναι, δι­ό­τι εἶ­ναι θε­ο­ΐ­δρυ­τα καί θε­ο­ει­δῆ ἀ­σχέ­τως ἐ­άν τό ἀ­να­γνω­ρί­ζουν ἤ ὄ­χι, ἀλ­λά πού προ­σπα­θεῖ νά κα­τα­δεί­ξῃ τήν ἀν­τι­νο­μί­α τῶν κα­τα­στά­σε­ων καί κα­τά τήν ἐ­λα­χί­στη γνώ­μη μου τήν ἐ­σφαλ­μέ­νη τρα­γι­κό­τη­τά τους.
Μέ αὐ­τό τό πνεῦ­μα ὡ­μί­λη­σα στήν ἐκ­πομ­πήν τοῦ τη­λε­ο­πτι­κοῦ δια­ύλου M­E­GA τῆς 20ης/12/2010 «ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑ Ω­ΡΑ M­E­GA» ἀ­παν­τῶν στίς ἐ­ρω­τή­σεις τοῦ δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κοῦ δι­δύ­μου καί ἐ­κεῖ με­τέ­φε­ρα ἁ­πλῶς τόν ἀ­λη­θῆ μαρ­τυ­ρι­κό λό­γο τῶν χι­λιά­δων ἀν­τι­σι­ω­νι­στῶν Ἑ­βραί­ων συ­ναν­θρώ­πων μας οἱ ὁ­ποί­οι δε­κα­ε­τί­ες τώ­ρα μά­χον­ται τήν Σι­ω­νι­στι­κή ἐ­κτρο­πή ἀ­πό τόν ἀ­λη­θῆ Ἰ­ου­δα­ϊ­σμόν, κα­τα­δει­κνύ­ον­τες ὅ­τι ἡ θε­ο­λο­γί­α τῶν Σι­ω­νι­στῶν ἡ­γε­τῶν μέ τήν σφο­δρά ἐ­πι­θυ­μί­α τους γιά τήν πραγ­μά­τω­σι τοῦ ὀ­νεί­ρου παγ­κό­σμιας ἐ­ξου­σί­ας καί ἡ­γε­σί­ας δι­ε­στρά­φη ἀ­πό τόν θε­ϊ­σμόν τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης τῶν Προ­φη­τῶν καί τῶν Δι­καί­ων, εἰς Ἑ­ω­σφο­ρι­σμόν καί Σα­τα­νι­σμόν ἀ­πο­δε­χθέν­τες τήν θε­ο­λο­γί­α τοῦ Δυ­ϊ­σμοῦ καί ἀ­να­μέ­νον­τες ὡς «Μεσ­σί­α τῆς δό­ξης» τόν ἀ­ναγ­γε­λό­με­νον εἰς τόν αἰ­ώ­νιον λό­γον τοῦ Θε­οῦ ἄν­θρω­πον τῆς ἀ­πο­στα­σί­ας καί τῆς ἀ­νο­μί­ας, τόν ὡς Ἀν­τί­χρι­στον ὀ­νο­μα­ζό­με­νον.
Δι’ αὐ­τόν σχε­δι­ά­ζε­ται ἡ ἐ­πα­νοι­κο­δό­μη­σις τοῦ Να­οῦ τοῦ Σο­λω­μόν­τος ἐ­πί τοῦ λό­φου, ὅ­που τώ­ρα εὑ­ρί­σκε­ται τό τέ­με­νος τοῦ Ὀ­μάρ καί δι­α­δί­δε­ται καί δι­α­φη­μί­ζε­ται ἡ ἀ­ναγ­και­ό­της τῆς δῆ­θεν παγ­κο­σμί­ου Κυ­βερ­νή­σε­ως καί τοῦ παγ­κο­σμί­ου ἡ­γέ­τη, ἡ κα­τάρ­γη­σις τῶν ἐ­θνι­κῶν κρα­τῶν καί ἡ οἰ­κο­νο­μι­κή συ­νέ­νω­σις μέ ἕ­να παγ­κό­σμιο νό­μι­σμα. Γιά τήν ὑ­λο­ποί­η­ση αὐ­τοῦ τοῦ ὀ­ρά­μα­τος ἐγ­κα­τε­λεί­φθη ὁ ά­λη­θής Νό­μος τοῦ Θε­οῦ, ἡ Πεν­τά­τευ­χος καί οἱ Προ­φῆ­ται καί ἀν­τι­κα­τε­στά­θη­σαν ἀ­πό τάς ἑ­ω­φο­ρι­κῆς ἐ­πι­νο­ή­σε­ως περ­γα­μη­νάς τοῦ Ταλ­μούδ, τῆς Καμ­πά­λα καί τῆς Ραβ­βι­νι­κῆς πα­ρα­φι­λο­λο­γί­ας. Ἀ­πο­δεί­ξεις τῶν ἀ­νω­τέ­ρω πε­ρι­έ­χον­ται στίς ἐκ­πλη­κτι­κές ἱ­στο­σε­λί­δες τῶν ἀρ­νου­μέ­νων αύ­τήν τήν τρα­γι­κή ἔκ­πτω­σι ὀρ­θο­δό­ξων ἑ­βραί­ων, στίς ὁ­ποί­ες καί πα­ρα­πέμ­πω τούς «κα­λο­θε­λη­τάς» πού ἀ­νέ­λα­βαν τήν ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κήν ὑ­πε­ρά­σπι­σι τῆς Σι­ω­νι­στι­κῆς ἐ­κτρο­πῆς ἐκ τοῦ ἀ­λη­θοῦς Ἰ­ου­δα­ϊ­σμοῦ. Ἄς κά­μουν τόν κό­πον νά πλη­κτρο­λο­γή­σουν στό δι­α­δύ­κτιο τίς ἱ­στο­σε­λί­δες:
h­t­tp:­//w­ww.i­s­r­a­e­l­v­e­r­s­u­s­j­u­d­a­i­sm.o­r­g­καί h­t­tp:­//w­ww.j­e­w­s­n­o­t­z­i­o­n­i­s­ts.o­rg/ i­n­d­ex.h­tm.
καί τό­τε ἴ­σως αἰ­σθαν­θοῦν ἐν­τρο­πήν γιά τήν ἄ­θε­σμον καί προ­κλη­τι­κήν στή­ρι­ξί τους στό Σι­ω­νι­στι­κόν τέ­ρας. Πρέ­πει δέ νά λη­φθεῖ σο­βα­ρῶς ὑ­π’ ὄ­ψιν, ὅ­τι οἱ συγ­κε­κρι­μέ­νες ἱ­στο­σε­λί­δες πού ἐκ­προ­σω­ποῦν χι­λιά­δες ὀρ­θο­δό­ξων ἑ­βραί­ων ἀρ­νου­μέ­νων τήν Σι­ω­νι­στι­κήν ἐ­κτρο­πήν ἑ­δρεύ­ουν στίς Η.Π.Α. καί ὅ­τι στίς συγ­κε­κρι­μέ­νες ἑ­βρα­ϊ­κές ἱ­στο­σε­λί­δες πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­κτύ­πως τρα­γι­κά ντο­κου­μέν­τα πολ­λά τῶν ὁ­ποί­ων ἔ­χουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεῖ γιά τήν ση­μαν­τι­κή βι­βλι­ο­γρα­φί­α ἐ­πί τοῦ θέ­μα­τος γιά τίς σχέ­σεις τῶν Σι­ω­νι­στῶν ἡ­γε­τῶν μέ τό αἰ­σχρό καί ἐγ­κλη­μα­τι­κό κα­θε­στώς τοῦ πα­ρα­νο­ϊ­κοῦ δι­κτά­το­ρα Ἀ­δόλ­φου Χί­τλερ πού ἐ­ξω­λό­θρευ­σε ἑ­κα­τομ­μύ­ρια συ­ναν­θρώ­πων Ἑ­βραί­ων, Ρώ­σων, Πο­λω­νῶν, Ἑλ­λή­νων, Ἀ­θιγ­γά­νων σέ ἕ­να ἀ­πό τά  εἰ­δε­χθέ­στε­ρα ἐγ­κλή­μα­τα τῆς ἀν­θρώ­πι­νης Ἱ­στο­ρί­ας, πού σή­με­ρα ὅ­λοι μέ βδε­λυγ­μί­α κα­τα­δι­κά­ζου­με καί μά­λι­στα προ­σω­πι­κῶς ὑ­πο­κλί­νο­μαι ἐ­νώ­πιον τῆς μνή­μης τῶν θυ­μά­των τοῦ τρα­γι­κοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος κα­τα­σπα­ζό­με­νος τάς μαρ­τυ­ρι­κάς πλη­γάς τῶν ἀ­θώ­ων θυ­μά­των. Ἐν­δει­κτι­κῶς ἀ­να­φέ­ρο­μεν τό συ­κλο­νι­στι­κό βι­βλί­ο «M­in H­a­m­e­t­z­ar» (Ἀ­πό τά βά­θη) πού ἐ­ξε­δό­θη στήν Ν. Ὑ­όρ­κη τό 1961 εἰς τά Ἑ­βρα­ϊ­κά καί πού συ­νε­γρά­φη ἀ­πό τόν Ραβ­βί­νο τῆς Σλο­βα­κί­ας M­i­c­h­a­el B­er W­e­i­s­s­m­a­n­dl z­tl, Κο­σμή­το­ρος τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος N­i­t­ra Y­e­s­h­i­va πού ἀ­να­φέ­ρε­ται στά χρό­νια 1942-1945. Ἄν δέ ὑ­πῆρ­χε ἀν­θρώ­πι­νη δι­και­ο­σύ­νη στήν δί­κη τῆς Νυ­ρεμ­βέρ­γης πέ­ραν τῶν φυ­σι­κῶν εἰ­δε­χθῶν έγ­κλη­μα­τι­ῶν αὐ­τουρ­γῶν Να­ζί, θά ἔ­πρε­πε νά δι­κα­στοῦν καί οἱ ἠ­θι­κοί αὐ­τουρ­γοί με­τα­ξύ τὼν ὁ­ποί­ων καί ὁ Πά­πας τῆς Ρώ­μης γιά τό ἀ­πί­στευ­το ἔγ­κλη­μα τῆς δο­λο­φο­νί­ας τῶν ὀ­χτα­κο­σί­ων χι­λιά­δων Σέρ­βων Νε­ο­μαρ­τύ­ρων ὑ­πό τίς εὐ­λο­γί­ες τοῦ προ­σφά­τως «ἁ­γι­ο­ποι­η­θέν­τος» ἀ­πό τό Βα­τι­κα­νό εἰ­δε­χθοῦς ἐγ­κλη­μα­τί­ου Καρ­δι­να­λί­ου τῆς Κρο­α­τί­ας Ἀ­λου­ϊ­σί­ου Στέ­πι­νατς.
Συ­νε­πῶς δέν ἀ­πο­δέ­χο­μαι τήν κα­τη­γο­ρί­α τοῦ ἀν­τι­ση­μι­τι­σμοῦ πού τε­χνη­έν­τως ἐ­πε­χεί­ρη­σε τό παγ­κό­σμιο Σι­ω­νι­στι­κό λόμ­πυ νά μοῦ προ­σά­ψει δι­α­στρέ­φον­τας τούς λό­γους μου, δι­ό­τι ἁ­πλῶς ἀ­νέ­δει­ξα τήν ἀ­λή­θεια τῶν πραγ­μα­τι­κῶν πε­ρι­στα­τι­κῶν πού κα­ταγ­γέ­λουν δε­κά­δες χρό­νια οἱ ὁ­μο­ε­θνεῖς των. Διά τόν Ἰσ­ρα­η­λι­τι­κόν λα­όν τρέ­φω αἰ­σθή­μα­τα βα­θυ­τά­της ἀ­γά­πης καί ἐ­κτι­μή­σε­ως ὅ­πως διά κά­θε λα­όν τῆς ὑ­φη­λί­ου, ὡς ὀ­φεί­λω ὡς μέ­λος τῆς Ἀ­δι­αι­ρέ­του Ἐκ­κλη­σί­ας τοῦ Χρι­στοῦ. Ἀν­τι­σι­ω­νι­στής εἶ­μαι καί ὄ­χι ἀν­τι­ση­μί­της ἀν­τι­κρού­ων τήν πλα­νη­μέ­νη καί ἀ­δό­κι­μη θε­ώ­ρη­ση τοῦ κό­σμου καί τῆς ζω­ῆς μέ τόν τρα­γι­κό καί ἀ­πα­ρά­δε­κτο ἑ­ω­σφο­ρι­σμό, πού δι­α­δί­δε­ται διά μέ­σου τῶν πα­ραρ­τη­μά­των τοῦ Δι­ε­θνοῦς Σι­ω­νι­σμοῦ, τῶν μα­σο­νι­κῶν σέ κά­θε χώ­ρα στο­ῶν, ὅ­που ὑ­πό τά κρυ­πτο­γρα­φι­κά στοι­χεῖ­α τοῦ ἰ­δί­ου Θε­οῦ τῆς Μα­σο­νί­ας ΜΑ­ΤΣ (Μέ­γας Ἀρ­χι­τέ­κτων τοῦ Σύμ­παν­τος) κρύ­πτε­ται ὁ Ἑ­ω­σφό­ρος, ὅ­πως ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται ἀ­πό τήν ἐ­σω­τε­ρι­κή βι­βλι­ο­γρα­φί­α τῶν στο­ῶν ὡς τοῦ ἐ­πί τριά­ντα ἔ­τη Δι­ευ­θυν­τοῦ τῶν θε­ο­σο­φι­στι­κῶν-μα­σο­νι­κῶν πε­ρι­ο­δι­κῶν Ι­ΛΙΣ­ΣΟΣ καί ΠΥ­ΘΑ­ΓΟ­ΡΑΣ Κω­στῆ Με­λισ­σα­ρό­που­λου ὑ­πό τόν τί­τλον «Ἑ­πτά ὁ­μι­λί­αι εἰς τόν 18ον βαθ­μόν»  καί ἔ­χω κα­τα­δεί­ξει σέ δη­μο­σι­ευ­μέ­να κεί­με­νά μου καί σέ ἀ­να­πάν­τη­τη αἴ­τη­σί μου πρός τόν ἁρ­μό­διο Ὑ­πουρ­γό Οἰ­κο­νο­μι­κῶν κ. Γε­ώρ­γιο Πα­πα­κων­σταν­τί­νου γιά τήν κα­τά νό­μον δι­ά­λυ­σιν τῶν λει­τουρ­γούν­των ὑ­πό τό προ­σω­πεῖ­ον δῆ­θεν Ἱ­δρυ­μά­των Μα­σο­νι­κῶν στο­ῶν, ἐ­νῶ οὐ­σι­α­στι­κά ἀ­πο­τε­λοῦν Να­ούς λα­τρεί­ας καί μυ­ή­σε­ως στόν Ἑ­ω­σφο­ρι­σμόν πού ἤ­δη ἐ­κρε­μεῖ πρός ἐκ­δί­κα­σιν ἐ­νώ­πιον τοῦ Συμ­βου­λί­ου τῆς Ἐ­πι­κρα­τεί­ας. Τήν πλή­ρη ἐ­ξάρ­τη­ση τῶν Μα­σο­νι­κῶν Στο­ῶν ἀ­πό τόν Δι­ε­θνῆ Σι­ω­νι­σμό ἀ­πέ­δει­ξε μέ ἀ­δι­ά­σει­στα ντο­κου­μέν­τα ὁ μα­χη­τής Δη­μο­σι­ο­γρά­φος Κώ­στας Τσα­ρού­χας στό μο­να­δι­κό βι­βλί­ο «Ἡ Μα­σο­νί­α στήν Ἑλ­λά­δα» πού προ­λό­γι­σε ὁ πρύ­τα­νης τῆς Δη­μο­σι­ο­γρα­φί­ας Σε­ρα­φείμ Φυν­τα­νί­δης καί ὅ­που ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται ὅ­τι ὅ­λες οἱ ἀ­νά τόν κό­σμο Στο­ές ὑ­πό­κειν­ται στήν Σι­ω­νι­στι­κή Ὑ­περ­στο­ά B­E­N­EN B­E­R­I­TH (Με­γά­λη Δρῦς) ἡ ὁ­ποί­α ἑ­δρεύ­ει στίς Η­ΠΑ καί ἡ ὁ­ποί­α ἔ­χει πα­ράρ­τη­μά της στήν πε­ρι­ο­χή τῆς πλα­τεί­ας Συν­τάγ­μα­τος.
Τήν παγ­κό­σμια οἰ­κο­νο­μι­κή δι­κτα­το­ρί­α πού ἐ­πι­χει­ρεῖ­ται νά ἐ­πι­βλη­θῆ τήν κα­τέ­δει­ξε ἀ­να­φε­ρο­μέ­νη στήν Ὑ­περ­στο­ά Μπίλ­τνεμ­περγκ, πο­λι­τι­κοῦ βρα­χί­ο­να τοῦ δι­ε­θνοῦς Σι­ω­νι­σμοῦ ἡ ἀ­νάρ­τη­ση στίς ἱ­στο­σε­λί­δες:
h­t­tp:­//po­w­e­r­s­t­r­u­c­t­u­r­e­r­e­s­e­a­r­ch.w­o­r­d­p­r­e­ss.c­om/2009/05/27/d­as-i­n­s­t­i­t­u­t­i­o­n­e­l­le-n­e­t­z­w­e­rk-d­er-b­i­l­d­e­r­b­e­rg-g­r­u­p­pe καί
h­t­tp:­//b­l­o­g­p­o­l­i­t­e­ia.w­o­r­d­p­r­e­ss.c­om/2009/05/28/m­a­c­h­t­s­t­r­u­k­t­ur-m­a­p­p­i­ng-1-d­as-i­n­s­t­i­t­u­t­i­o­n­e­l­le-n­e­t­z­w­e­rk-d­er-b­i­l­d­e­r­b­e­rg-g­r­u­p­pe/#c­o­m­m­e­nt-511
­πό ­που τό  πε­ρι­ο­δι­κό N­E­X­US ­ου­νί­ου 2010 ­να­δη­μο­σι­εύ­ει τά σχε­τι­κά ντο­κου­μέν­τα καί ­που πα­ρί­στα­ται ­νά­γλυ­φα ­σύ­λη­πτη καί ­φι­αλ­τι­κή παγ­κό­σμια δι­α­πλο­κή, οἰ­κο­νο­μι­κή ­πο­λυ­ταρ­χί­α διά τῶν ­ποί­ων ­πι­χει­ρεῖ­ται στραγ­γα­λι­σμός τῶν δη­μο­κρα­τι­κῶν ­λευ­θε­ρι­ῶν τῶν λα­ῶν.
­παν­τῶν στόν Κυ­βερ­νη­τι­κόν ἐκ­πρό­σω­πον ­φυ­πουρ­γόν κ. Πε­τα­λω­τήν θέ­τω ὡς ­πλός πο­λί­της τά κά­τω­θι ­ρω­τή­μα­τα: Για­τί Εὐ­ρω­πα­ϊ­κή Τρά­πε­ζα δα­νεί­ζει μέ ­πι­τό­κιο 1,1% καί ­μι­λος τῶν δι­ε­θνῶν Τρα­πε­ζῶν Σι­ω­νι­στι­κῆς ­δι­ο­κτη­σί­ας μᾶς δα­νεί­ζει σή­με­ρα μέ το­κο­γλυ­φι­κό ­πι­τό­κιο 6%; Ποι­ός ἐμ­πο­δί­ζει τήν οὐ­σι­α­στι­κή πο­λι­τι­κή καί οἰ­κο­νο­μι­κή ­νω­ση τῆς Εὐ­ρώ­πης μέ τήν συμ­πε­ρί­λη­ψη τῆς με­γά­λης Ρω­σι­κῆς ­μο­σπον­δί­ας; Ποι­ός πράγ­μα­τι κω­λύ­ει τήν ἔκ­δο­σι Εὐ­ρω­ο­μο­λό­γου καί ­ναγ­κά­ζε­ται Πρω­θυ­πουρ­γός νά ἀρ­χί­σει τήν συλ­λο­γή 1.000.000 ­πο­γρα­φῶν Εὐ­ρω­παί­ων πο­λι­τῶν; ­πό ποι­ούς φαλ­κι­δεύ­ε­ται δυ­να­τό­τη­τα τῆς Ἑλ­λά­δας νά γί­νει ­νερ­γεια­κός κόμ­βος τό­σον μέ τήν ­κύ­ρω­ση τῆς συμ­φω­νί­ας τοῦ ­γω­γοῦ Μπουρ­κάς-­λε­ξαν­δού­πο­λης ­σο καί μέ τήν ἄρ­νη­ση τῶν Ἑλ­λη­νι­κῶν Κυ­βερ­νή­σε­ων νά ­φαρ­μό­σουν τό Δι­ε­θνές Δί­και­ο τῆς θα­λάσ­σης πού εἶ­ναι ἐν­σω­μα­τω­μέ­νο στό Εὐ­ρω­πα­ϊ­κό Δί­και­ο καί νά ­να­κη­ρύ­ξουν γιά τήν Ἑλ­λά­δα πε­ρι­ο­χή Α­ΟΖ (­πο­κλει­στι­κῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς ζώ­νης ἐκ­με­τάλ­λευ­σης) ­ξι­ο­ποι­ών­τας τά τε­ρά­στια ­νερ­γεια­κά ­πο­θέ­μα­τα τῆς Χώ­ρας, πού θά τήν κα­τα­στή­σουν πρω­τα­γω­νι­στή στήν ­νερ­γεια­κή πο­λι­τι­κή τῆς Εὐ­ρώ­πης γιά δε­κα­ε­τί­ες καί θά τήν ­δη­γού­σαν στήν ­ξο­δο ­πό τήν αἰχ­μα­λω­σί­α τοῦ ΔΝΤ; Για­τί δέν πα­ρα­χω­ροῦ­με ναυ­τι­κή βά­ση στό Ρω­σι­κό στό­λο γιά νά ἐκ­μη­δε­νή­σου­με τήν Τουρ­κι­κή ἀ­πει­λή καί τήν χυ­δαί­α δι­εκ­δί­κη­ση γιά συ­νεκ­με­τά­λευ­ση τοῦ Αἰ­γαί­ου κα­θώς καί τήν κυ­ρι­αρ­χι­κή δι­εκ­δί­κη­ση ἐκ μέ­ρους τῆς γεί­το­νος, τοῦ μι­σοῦ Αἰ­γαί­ου ἕ­ως τοῦ 25ου με­σημ­βρι­νοῦ. Για­τί δέν προ­χω­ροῦ­με ἄ­με­σα στήν ἐ­ξώ­ρυ­ξη τοῦ τε­ρα­στί­ου ἐ­θνι­κοῦ μας πλού­του στήν Β. Ἑλ­λά­δα σέ χρυ­σό, ού­ρά­νιο, ὄ­σμιο καί ἄρ­γυ­ρο, ὅ­πως κα­ταγ­γέ­λουν οἱ Κα­θη­γη­ταί τοῦ Ἀ­ρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης Κων/νος Πα­πα­στε­φά­νου τῆς Πυ­ρη­νι­κῆς Φυ­σι­κῆς καί Βα­σί­λει­ος Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου τῆς Χη­μεί­ας πού ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶς ἀ­πο­δει­κνύ­ουν ὅ­τι εἴ­μα­στε ἡ πλου­σι­ό­τε­ρη χώ­ρα τῆς Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς Ἑ­νώ­σε­ως σέ ὀ­ρυ­κτό πλοῦ­το; Καί τέ­λος τί ἐν­νο­οῦ­σε ὁ κ. Πρω­θυ­πουρ­γός ὅ­ταν μί­λη­σε γιά τήν ἀ­ναγ­και­ό­τη­τα παγ­κό­σμιας οἰ­κο­νο­μι­κῆς δι­α­κυ­βέρ­νη­σης;
Στήν ἐ­πι­θε­τι­κήν δή­λω­σιν νε­ο­κό­που Ἀρ­χη­γοῦ κομ­μα­τι­δί­ου, ὑ­πο­βάλ­λω τό εὐ­γε­νές ἐ­ρώ­τη­μα πῶς προ­ε­φή­τευ­σε ἡ συ­νελ­θοῦ­σα τό 1993 εἰς τόν Ἀ­στέ­ρα Βου­λι­αγ­μέ­νης Ὑ­περ­στο­ά Μπίλ­ντεμ­περγκ μέ τήν συμ­με­το­χή τῶν ἰ­δί­ων προ­σώ­πων πού ἀ­νέ­φε­ρα στήν εἰ­ρη­μέ­νη ἐκ­πομ­πή διά στό­μα­τος τοῦ τό­τε ὑ­πουρ­γοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν τῶν Η.Π.Α. κ. Κρί­στο­φερ, ἐν μέ­σῳ πλή­ρους πο­λι­τι­κῆς νη­νε­μί­ας στήν ἑλ­λη­νι­κή πο­λι­τι­κή σκη­νή, τήν με­τά τρί­μη­νο πτώ­ση τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως. Ἄς ἐ­ρω­τη­θῆ πε­ρί αὐ­τοῦ ὁ νέ­στωρ τῆς πο­λι­τι­κῆς πρ. Πρω­θυ­πουρ­γός κ. Κων/νος Μη­τσο­τά­κης.
Καί τέ­λος ἀ­παν­τῶν στό ἄρ­θρον τοῦ ΒΗ­ΜΑ­ΤΟΣ τῆς Κυ­ρια­κῆς 2/1/2010 ὑ­πό τόν τί­τλον «Ἕ­νας τα­λιμ­πάν στόν Πει­ραι­ᾶ» συμ­βου­λεύ­ω εὐ­πρε­πῶς τόν ἰ­δι­ο­κτή­την κ. Ψυ­χά­ρην ἐ­πει­δή ἀ­πέ­λι­πεν ὁ μέν­τωρ του, γιά νά μήν ἐ­πι­συμ­βῆ καί τό κλεί­σι­μο τοῦ ΒΗ­ΜΑ­ΤΟΣ τῆς Κυ­ρια­κῆς ὡς ἔ­γι­νε μέ τό κα­θη­με­ρι­νό ΒΗ­ΜΑ νά προ­σέ­ξει τήν ἀ­ξι­ο­πι­στί­α τῆς Ἐ­φη­με­ρί­δος του καί τούς συν­τά­κτες της, για­τί στόν «Βη­μα­το­δό­την» τῆς Κυ­ρια­κῆς 13/6/2010 δη­μο­σι­εύ­θη­καν τά ἀ­κό­λου­θα:
«Ο κ. Γ. Πα­πα­κων­σταν­τί­νου εί­ναι ο μο­να­δι­κός έλ­λη­νας πο­λι­τι­κός που συμ­με­τεί­χε στην ε­φε­τει­νή συ­νε­δρί­α­ση της λέ­σχης Μπίλ­ντεμ­περγκ στην Ι­σπα­νί­α. Οι δύ­ο άλ­λοι Έλ­λη­νες ή­ταν ο Πρό­ε­δρος της C­o­ca-C­o­la κ. Γ. Δαυ­ΐδ και ο πρό­ε­δρος του Ε­ΛΙΑ­ΜΕΠ κ. Λ. Τσού­κα­λης. Οι «κλει­στές συ­ζη­τή­σεις» εί­χαν θέ­μα την παγ­κό­σμια κρί­ση και α­σφα­λώς την Ελ­λά­δα. Α­πό τις ξέ­νες δι­α­ση­μό­τη­τες ξε­χώ­ρι­σαν ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ι­σπα­νί­ας κ. Χο­σέ Λου­ίς Θα­πα­τέ­ρο , ο ε­πί­τρο­πος κ. Χ. Αλ­μού­νια, ο ε­πι­κε­φα­λής της D­e­u­t­s­c­he Βa­nk κ. Τζ.Α­κερ­μαν, ο πρό­ε­δρος της Μi­c­r­o­s­o­ft κ. Μπιλ Γκέ­ιτς, ο ι­στο­ρι­κός κ. Νά­ι­αλ Φέρ­γκι­ου­σον, ο ει­δι­κός α­πε­σταλ­μέ­νος για το Πα­κι­στάν και το Αφ­γα­νι­στάν κ. Ρί­τσαρντ Χόλ­μπρουκ, ο πρώ­ην υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών των Η­ΠΑ κ. Ρόμ­περτ Ρούμ­πιν και ο ε­πι­κε­φα­λής του Συμ­βου­λί­ου Οι­κο­νο­μι­κών Εμ­πει­ρο­γνω­μό­νων του Ομ­πά­μα κ. Λό­ρενς Σά­μερς. Και φυ­σι­κά κα­μί­α μυ­στι­κή συ­νάν­τη­ση δεν εί­ναι πραγ­μα­τι­κά μυ­στι­κή αν δεν συμ­με­τέ­χει ο κ. Χέν­ρι Κί­σιν­γκερ. Τι εί­πε ο κ. Πα­πα­κων­σταν­τί­νου με ό­λους αυ­τούς; «Θα μπο­ρού­σα να σου πω αλ­λά με­τά θα έ­πρε­πε να σε σκο­τώ­σω» α­πάν­τη­σε με το γνω­στό αι­νιγ­μα­τι­κό του χα­μό­γε­λο σε συ­νερ­γά­τη μου που τόλ­μη­σε να τον ρω­τή­σει. Ποι­ό μπο­ρεί να εί­ναι το θα­νά­σι­μο μυ­στι­κό; Ελ­πί­ζω ό­χι κα­τι σχε­τι­κό με το μέλ­λον της οι­κο­νο­μί­ας». διά τῶν ὁ­ποί­ων ἐ­πα­λη­θεύ­ον­ται οἱ ἀ­να­φο­ρές μου.
Καί μί­α ὀ­φει­λο­μέ­νη ἀ­πάν­τη­ση στούς γνω­στούς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κούς κύ­κλους πού ἔ­σπευ­σαν νά ὑ­πο­στη­ρί­ξουν ἀ­νε­ρυ­θριά­στως αὐ­τήν τήν σα­τα­νι­στι­κή παγ­κό­σμια συ­νω­μο­σί­α γιά νά μή θι­γεῖ στό πα­ρα­μι­κρό. Εἶ­μαι πε­ρί­ερ­γος νά μά­θω τί στο­χεύ­ουν νά ἀ­παν­τή­σουν στό Δο­μή­το­ρα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κύ­ριό μας ὅ­ταν εὑ­ρε­θοῦν ἐ­νώ­πιόν Του γιά νά ἀ­πο­δώ­σουν λό­γον τῆς δι­α­χει­ρί­σε­ώς τους στόν ἀμ­πε­λῶ­να Του ὅ­ταν τούς ἐ­πι­δεί­ξει τό Ταλ­μούδ, τήν Καμ­πά­λα καί τήν Ραβ­βι­νι­κή πα­ρα­φι­λο­λο­γί­α διά τῶν ὁ­ποί­ων ἀ­νη­λε­ῶς καί χυ­δαί­ως κα­θυ­βρί­ζε­ται. «Ο ἐ­τά­ζων καρ­δί­ας καί νε­φρούς» Κύ­ριος θά δε­χθῆ τά ψελ­λί­σμα­τά τους πε­ρί ἀ­γα­πο­λο­γί­ας καί ψευ­δο­αν­θρω­πι­σμοῦ;
Καί μί­α δή­λω­σις πρός κά­θε ἐν­δι­α­φε­ρό­με­νο: Οἱ Ἱ­ε­ράρ­χαι τῆς Ἀ­δι­αι­ρέ­του, Ἀ­και­νο­το­μή­του Ὀρ­θο­δό­ξου τοῦ Χρι­στοῦ Ἐκ­κλη­σί­ας γιά θέ­μα­τα πί­στε­ως δέν πα­ραι­τοῦν­ται ἀλ­λά πε­θαί­νουν εἴ­τε στήν ἐ­ξο­ρί­α εἴ­τε στό ἱ­κρί­ω­μα.

Ο  ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ
+ ὁ Πει­ραι­ῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

   

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Στο βίντεο που υπάρχει εδώ
http://niksotiropoulos.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
Ο Ζερβός λέει φοβερά πράγματα για τον νόμο περι μεταμοσχεύσεων.
Είναι μόνο 3'λεπτά και λέει ΦΟΒΕΡΑ.
Αξίζει να το δουν οι πάντες, για να καταλάβουν τί Κυβέρνηση έχουμε, και να μην απορούν γιατί αυτός ο χαμός και στην Παιδεία.

Παρατηρητής

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails