Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Ἀπειλή κατά τοῦ πνευματικοῦ χαρακτήρα τῶν Ἁγίων ΜετεώρωνΓιά μία ἀκόμη φορά ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση Καλαμπάκας ἀποδεικνύεται κατώτερη τῶν περιστάσεων. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἀ­δυ­να­τεῖ νά ἀν­τι­λη­φθεῖ καί νά προ­κρί­νει τά οὐ­σι­ώ­δη, ότι ἀ­δυ­να­τεῖ νά ἀν­τι­λη­φθεῖ αὐ­τό πού πραγ­μα­τι­κά εὐ­ερ­γε­τεῖ τήν τοπική κοινωνία. Ἀδυνατεῖ να ἀντιληφθεῖ ὅτι τά Ἅγια Μετέωρα εἶναι ἕνας ἀνεκτίμητος θησαυρός πού πρέπει να διαφυλάξουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ.
Ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση Καλαμπάκας παραμένει ἀκόμη ἐγκλωβισμένη στίς κοντόφθαλμες πρακτικές καί τά ἀτομικά βραχυπρόθεσμα συμφέροντα ἐπιδεικνύοντας ἀσυγχώρητη ἀνευθυνότητα καί ἐπιπολαιότητα.
Ἀντί νά φροντίζει καί νά μεριμνᾶ ἡ ἴδια γιά την προστασία τῶν Ἁγίων Μετεώρων, κακίζει τήν ἀρμόδια Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἐπειδή ζητᾶ τήν ἐφαρμογή τῶν νόμων!
Στήν δίνη μάλιστα τῆς προεκλογικῆς περιόδου οἱ ὑποψήφιοι τῆς περιοχῆς δέν δίστασαν νά ἐντάξουν τό ὅλο θέμα στίς φτηνές ψηφοθηρικές τους ἐπιδιώξεις.
Πρό­κει­ται πραγ­μα­τι­κά γιά ὕ­βρη καί ὄ­νει­δος καί γιά βά­ναυ­ση προ­σβο­λή τῆς μα­κραί­ω­νης πα­ρά­δο­σης, ἀλ­λά καί τῆς ζώ­σας μαρ­τυ­ρί­ας τοῦ Μο­να­στι­κοῦ Κέν­τρου τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων. Μέ τήν συμπεριφορά τους οἱ τοπικοί παράγοντες ρο­σβάλ­λουν βά­ναυ­σα τήν τι­μή, τήν ὑ­πό­λη­ψη καί τήν ἐν γέ­νει προ­σω­πι­κό­τη­τα τῶν μο­να­χῶν τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων, πού δι­α­κο­νοῦν μαρ­τυ­ρι­κά τόν εὐ­λο­γη­μέ­νο αὐ­τό τό­πο μέ τήν πλη­θώ­ρα τῶν προ­σκυ­νη­τῶν καί ἐ­πι­σκε­πτῶν ἀ­πό ὅ­λα τά μέ­ρη τοῦ κό­σμου. 
Ἡ πα­ρου­σί­α καί μαρ­τυ­ρί­α τῶν συγ­χρό­νων μο­να­χῶν, πού κρα­τοῦν ζων­τα­νό ἕ­να μο­να­δι­κό μνη­μεῖ­ο τῆς αἴ­γλης καί τοῦ βε­λη­νε­κοῦς τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων, προ­σφέ­ρει ἀ­πο­φα­σι­στι­κά καί κα­τα­λυ­τι­κά στήν κοι­νω­νι­κή καί οἰ­κο­νο­μι­κή ἀ­νά­πτυ­ξη τῆς εὐ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χῆς μέ θε­τι­κό ἀν­τί­κτυ­πο καί στήν ἴ­δια τήν ἐ­θνι­κή οἰ­κο­νο­μί­α.
Στό Μο­να­στι­κό Κέν­τρο τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων ἐ­πί αἰ­ῶ­νες τώ­ρα πα­ρα­κο­λου­θεῖ κα­νείς τήν ἀ­πα­ρά­μιλ­λη σύ­ζευ­ξη καί ἁρ­μο­νί­α τῆς θεί­ας δη­μι­ουρ­γί­ας μέ τό μο­να­δι­κό στό εἶ­δος του φυ­σι­κό το­πί­ο, τήν ὑ­ψη­λή ἀν­θρώ­πι­νη καλ­λι­τε­χνι­κή αἰ­σθη­τι­κή καί τήν ἡ­συ­χα­στι­κή πα­ρά­δο­ση τοῦ ὀρ­θο­δό­ξου μο­να­χι­σμοῦ. Αὐ­τή ἡ ἄρ­ρη­κτη φυ­σι­κή, καλ­λι­τε­χνι­κή, θρη­σκευ­τι­κή καί πο­λι­τι­σμι­κή ἑ­νό­τη­τα ἀ­πο­τε­λεῖ τό ἀν­τι­κεί­με­νο τοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος καί τοῦ θαυ­μα­σμοῦ τῶν ἐ­πι­σκε­πτῶν πού συ­νω­στί­ζον­ται πραγ­μα­τι­κά στόν ἱ­ε­ρό χῶ­ρο τῶν Μετεώρων. 
Τά κυ­ρί­αρ­χα αὐ­τά συ­στα­τι­κά τοῦ χώ­ρου, ἀ­κό­μη καί σέ κα­θα­ρά ἐμ­πο­ρι­κό-οἰ­κο­νο­μι­κό ἐ­πί­πε­δο εἶ­ναι αὐ­τά πού ἀ­να­βι­βά­ζουν τήν ἀ­γο­ρα­στι­κή καί του­ρι­στι­κή ἀ­ξί­α τῆς πε­ρι­ο­χῆς καί τήν κα­θι­στοῦν ἕ­ναν ἀ­πό τούς ση­μαν­τι­κό­τε­ρους προ­ο­ρι­σμούς τῆς πα­τρί­δας μας μέ τε­ρά­στια ἐ­πι­σκε­ψι­μό­τη­τα.
Ὁ ὑ­πο­βι­βα­σμός καί εὐ­τε­λι­σμός ἑ­νός τό­σο ὑ­ψη­λοῦ καί ποι­ο­τι­κοῦ πο­λι­τι­σμι­κοῦ καί του­ρι­στι­κοῦ ἀ­γα­θοῦ μέ­σα ἀ­πό τήν ἐ­κτέ­λε­ση δραστηριοτήτων πού προσβάλουν τόν θρησκευτικό χαρακτήρα καί τήν αἰσθητική του ἀξία θά πλή­ξουν καί­ρια τήν εἰ­κό­να καί τήν δι­ε­θνή ἀ­κτι­νο­βο­λί­α του. Ἀ­πο­τε­λοῦν δέ πλή­ρη ἀ­να­σταλ­τι­κό πα­ρά­γον­τα στήν ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ θρη­σκευ­τι­κοῦ του­ρι­σμοῦ γιά τόν ὁ­ποῖ­ο τό­σο με­ρι­μνᾶ καί ἐρ­γά­ζε­ται ἡ ἑλ­λη­νι­κή πο­λι­τεί­α.
Ἡ ἐπιχείρηση ἀλ­λοι­ώ­σε­ως καί πα­ρα­ποι­ή­σε­ως τοῦ ἰ­δι­αί­τε­ρου θρη­σκευ­τι­κοῦ χα­ρα­κτή­ρα τῶν Ἁγίων Μετεώρων καί ἡ πρό­θε­ση με­τα­τρο­πῆς τους σέ ἐκ­κο­σμι­κευ­μέ­νο κέν­τρο πολ­λα­πλῶν χρή­σε­ων καί δρα­στη­ρι­ο­τή­των δέν πρέπει σέ καμμία περίπτωση νά γίνει ἀποδεκτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails