Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

«Παναγιώτατε, προχωρήσατε ήδη πολύ...»!


Του Επιφάνιου Στόκου, Θεολόγου
Με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Κων/πόλη και την από κοινού παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Πάπα Φραγκίσκου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου για τον εορτασμό της θρονικής εορτής του αγίου Αποστόλου Ανδρέου, ας κάνουμε μερικές απλές επισημάνσεις.
Η πλειονότητα των κληρικών και πιστών της Εκκλησίας μας δεν κρύβει την θλίψη της και την ανησυχία της για την από μακρού καιρού διολίσθηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ό,τι αφορά την συνεχιζόμενη καταπάτηση των Ιερών Κανόνων, και τον άνευ όρων και ορίων ατέρμονα διάλογο εις το Π.Σ.Ε.
Πλήθος Ιερών Κανόνων διδάσκουν την αποκήρυξη της αίρεσης και την μη συμμετοχή των Ορθοδόξων εντός της Λατρείας με τους αιρετικούς με σκοπό την συμπροσευχή. Πως είναι δυνατόν να αγνοεί και να καταστρατηγεί τόσο απρόσκοπτα και «γυμνή τη κεφαλή», τα θεία και ιερά κελεύσματα της πίστεώς μας ο ίδιος ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως; Εκείνος θα αναμέναμε να υπερασπίζεται σθεναρώς και να εφαρμόζει πιστά τους Ιερούς Κανόνες. Τι εξυπηρετεί ο διαθρησκειακός και ο διαχριστιανικός διάλογος εφόσον οι αιρετικοί και οι αλλόθρησκοι δεν αποκηρύσσουν τις κακοδοξίες και τις αιρέσεις τους; Που οφείλεται το γεγονός της συνεχούς παρουσίας των Ορθοδόξων εις το Π.Σ.Ε.; Γιατί δεν εφαρμόζεται η εντολή του Αποστόλου Παύλου, «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού»[1];

Διαβάσαμε, μεταξύ άλλων, στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τα εξής:
«…να συνεχίσωμεν την κοινήν ημών πορείαν προς την υπέρβασιν, εν αγάπη και αληθεία, των εμποδίων, τα οποία μας διαιρούν.»[2]
Παναγιώτατε, ποιά είναι άραγε, τα εμπόδια που μας διαιρούν και στα οποία αναφέρεστε; Μήπως τα ορθόδοξα δόγματα και οι Ιεροί Κανόνες; Αδυνατούμε να κατανοήσουμε ότι κάτι τέτοιο υπονοείτε. Τα ορθόδοξα δόγματα αποτελούν την ουσία της αποκεκαλυμμένης πίστεώς μας. Δεν τα επινόησαν άνθρωποι αλλά τα αποκάλυψε το Αγ. Πνεύμα στους Θεοφόρους Πατέρες. Οι δε Ιεροί Κανόνες είναι αγιοπνευματικά κείμενα με τα οποία σωζώμεθα. Οφείλουμε να τους υπακούμε Παναγιώτατε και όχι να τους καταπατούμε, ευκαίρως ακαίρως.
Παναγιώτατε, στην παραπάνω κοινή δήλωση που κάνατε μαζί με τον Πάπα των Λατίνων, αναφέρατε επίσης, ότι: «Η σκέψις μας στρέφεται προς όλους τους πιστούς των Εκκλησιών μας ανά τον κόσμον…»[3]!
Σε ποιές άραγε, Εκκλησίες αναφέρεστε; Αγνοείτε ότι η Εκκλησία είναι Μία; Αυτό δεν ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως μας; Εμείς γνωρίζουμε ότι η παπική παρασυναγωγή δεν είναι Εκκλησία, δεν έχει έγκυρα μυστήρια και δεν ενεργεί σε αυτά η Θεία Χάρις. Αυτό μας διδάσκουν οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτή είναι η διαχρονική παράδοση της πίστεώς μας. Πως εσείς ανενδοίαστα, αναγνωρίζετε την ύπαρξη πολλών «Εκκλησιών»;
Ούτως εχόντων των πραγμάτων είναι αναγκαία θεωρούμε, η ιερά επαγρύπνηση όλων των ορθοδόξων θεολόγων ανά την οικουμένη, ώστε να σταθούμε στις επάλξεις του αγώνος για την ομολογία της Πίστεώς μας, με ένθεο ζήλο και με επίγνωση της ευθύνης μας. Οι νουθεσίες και η διδασκαλία του μακαριστού γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου αποτελούν για εμάς, ιερά παρακαταθήκη. Η εμπνευσμένη του θεολογική γραφίδα μας καθοδηγεί. Ο έλεγχος τον οποίο ήσκησε ο γέροντας στον Πατριάρχη Αθηναγόρα, αρκετές δεκαετίες πριν, είναι και σήμερα επίκαιρος όσο ποτέ:
«Παναγιώτατε, προχωρήσατε ήδη πολύ. Οι πόδες Υμών ψαύουσι πλέον τα ρείθρα του Ρουβίκωνος. Η υπομονή χιλιάδων ευσεβών ψυχών, Κληρικών και λαϊκών, συνεχώς εξαντλείται. Δια την αγάπην του Κυρίου, οπισθοχωρήσατε! Μη θέλετε να δημιουργήσητε εν τη Εκκλησία σχίσματα και διαιρέσεις. Πειράσθε να ενώσητε τα διεστώτα και το μόνον όπερ θα κατορθώσητε, θα είνε να διασπάσητε τα ηνωμένα και να δημιουργήσητε ρήγματα εις εδάφη έως σήμερον στερεά και συμπαγή. Σύνετε και συνέλθετε!
Αλλά φευ! Διηνύσατε πολλήν οδόν. Ήδη «προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ήμερα...». Πώς θα ίδητε τας χαινούσας αβύσσους, άφ' ων θα διέλθη μετ' ολίγον η ατραπός ην οδεύετε; Είθε, είθε ο πάλαι ποτέ «στήσας τον ήλιον κατά Γαβαών και την σελήνην κατά φάραγγα Αιλών», να δευτερώση το θαύμα και να παρατείνη άπαξ έτι το μήκος της ημέρας, να ενίσχυση έτι πλέον το φως αυτής και να διάνοιξη τους οφθαλμούς Υμών ίνα ίδητε, κατανοήσητε, επιστρέψητε. Αμήν.»[4]

________________________________________________
[1] Τιτ. 3, 10
[2] Κοινή Δήλωσις της Α. Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου (30 Νοεμβρίου 2014). Ηλεκτρονική πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/11/30112014.html
[3] Ό. π.
[4] Επιφάνιος Ι. Θεοδωρόπουλος Αρχιμανδρίτης, Άρθρα – Μελέται – Επιστολαί, τόμος Α΄, Επιμέλεια, Ι. Κ. Γ. Θεολόγου, Αθήναις 1981, σ. 166-167 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails