Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΙ­ΡΑΙ­ΩΣ ΣΕ­ΡΑ­ΦΕΙΜ: «Ἀν­τι­σι­ω­νι­στής εἶ­μαι καί ὄ­χι ἀν­τι­ση­μί­της»


Ἡ Ἀ­δι­αί­ρε­τος καί ἀ­και­νο­τό­μη­τος Ἐκ­κλη­σί­α τοῦ Χρι­στοῦ δέν εἶ­ναι θρη­σκεί­α δη­λα­δή ψυ­χο­λο­γι­κό φαι­νό­με­νο δι­ό­τι εἶ­ναι ἀ­πο­κά­λυ­ψις τοῦ αἰ­ω­νί­ου Δη­μι­ουρ­γοῦ τῆς ζω­ῆς, με­το­χή καί κοι­νω­νί­α στόν Τρι­α­δι­κό τρό­πο ὑ­πάρ­ξε­ως τοῦ αἰ­ω­νί­ου Θε­οῦ πού με­γα­λο­φυ­ῶς καί ὑ­περ­τε­λεί­ως δη­μι­ουρ­γεῖ ἐκ τοῦ μη­δε­νός τό σύμ­παν καί ἐκ­χέ­ει τήν ἀ­γά­πη Του καί τήν παν­σο­φί­α Του σέ ὅ­λη τήν Δη­μι­ουρ­γί­α μέ κο­ρω­νί­δα τόν ἄν­θρω­πο. Ἡ ἐν­σάρ­κω­σις τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ καί ἡ ἐν τα­πει­νώ­σει κέ­νω­σίς Του διά τῆς προσ­λή­ψε­ως τῆς ἀν­θρω­πί­νης φύ­σε­ως, θε­λή­σε­ως καί ἐ­νερ­γεί­ας καί ἰ­δι­αί­τα­τα ἡ ἐν τῷ Σταυ­ρῷ θυ­σί­α καί ἡ διά τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως νί­κη κα­τά τῆς φθο­ρᾶς καί τοῦ θα­νά­του ἀ­πέ­δει­ξε τό μέ­γε­θος τῆς Θεί­ας ἀ­γά­πης καί τόν ἀ­λη­θῆ προ­ο­ρι­σμόν τοῦ ἀν­θρω­πί­νου προ­σώ­που. Ἑ­πο­μέ­νως ἡ δι­α­κο­νί­α στήν Ἐκ­κλη­σί­ᾳ δέν εἶ­ναι ἐ­ξου­σί­α ἀλ­λά τα­πει­νή οἰ­κεί­ω­σις τοῦ ἔρ­γου τοῦ Χρι­στοῦ, τοῦ μό­νου ἀ­λη­θοῦς Μεσ­σί­ου, «πού δέν ἦλ­θε δι­α­κο­νη­θῆ­ναι ἀλ­λά δι­α­κο­νῆ­σαι καί δοῦ­ναι τήν ψυ­χήν αὐ­τοῦ λύ­τρον ἀν­τί πολ­λῶν». Δι’ αὐ­τόν ἀ­κρι­βῶς τόν λό­γον ὅ,τι λέ­γε­ται ἀ­πό Δι­α­κό­νους τοῦ Εὐ­χα­ρι­στια­κοῦ Σώ­μα­τος θά πρέ­πει νά εἶ­ναι λό­γος ἀ­λη­θεί­ας, πού δέν θά ἐ­πι­δι­ώ­κει νά ἔ­χη πο­λι­τι­κήν δι­ά­στα­σι ἀλ­λά τήν ἀ­λη­θῆ δι­ά­κρι­σι τῶν γε­γο­νό­των δι­ό­τι «ἡ Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ οὐκ ἔ­στιν ἐκ τοῦ κό­σμου τού­του».
Σέ αὐ­τό τό πνεῦ­μα κι­νεῖ­ται, θέ­λω νά πι­στεύ­ω καί ὁ δι­κός μου τα­πει­νός λό­γος, ἀ­φοῦ δέν ἀν­τι­πα­ρα­τάσ­σε­ται πρός πρό­σω­πα ὅ­σον κα­τε­γνω­σμέ­να καί ἄν εἶ­ναι, δι­ό­τι εἶ­ναι θε­ο­ΐ­δρυ­τα καί θε­ο­ει­δῆ ἀ­σχέ­τως ἐ­άν τό ἀ­να­γνω­ρί­ζουν ἤ ὄ­χι, ἀλ­λά πού προ­σπα­θεῖ νά κα­τα­δεί­ξῃ τήν ἀν­τι­νο­μί­α τῶν κα­τα­στά­σε­ων καί κα­τά τήν ἐ­λα­χί­στη γνώ­μη μου τήν ἐ­σφαλ­μέ­νη τρα­γι­κό­τη­τά τους.
Μέ αὐ­τό τό πνεῦ­μα ὡ­μί­λη­σα στήν ἐκ­πομ­πήν τοῦ τη­λε­ο­πτι­κοῦ δια­ύλου M­E­GA τῆς 20ης/12/2010 «ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑ Ω­ΡΑ M­E­GA» ἀ­παν­τῶν στίς ἐ­ρω­τή­σεις τοῦ δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κοῦ δι­δύ­μου καί ἐ­κεῖ με­τέ­φε­ρα ἁ­πλῶς τόν ἀ­λη­θῆ μαρ­τυ­ρι­κό λό­γο τῶν χι­λιά­δων ἀν­τι­σι­ω­νι­στῶν Ἑ­βραί­ων συ­ναν­θρώ­πων μας οἱ ὁ­ποί­οι δε­κα­ε­τί­ες τώ­ρα μά­χον­ται τήν Σι­ω­νι­στι­κή ἐ­κτρο­πή ἀ­πό τόν ἀ­λη­θῆ Ἰ­ου­δα­ϊ­σμόν, κα­τα­δει­κνύ­ον­τες ὅ­τι ἡ θε­ο­λο­γί­α τῶν Σι­ω­νι­στῶν ἡ­γε­τῶν μέ τήν σφο­δρά ἐ­πι­θυ­μί­α τους γιά τήν πραγ­μά­τω­σι τοῦ ὀ­νεί­ρου παγ­κό­σμιας ἐ­ξου­σί­ας καί ἡ­γε­σί­ας δι­ε­στρά­φη ἀ­πό τόν θε­ϊ­σμόν τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης τῶν Προ­φη­τῶν καί τῶν Δι­καί­ων, εἰς Ἑ­ω­σφο­ρι­σμόν καί Σα­τα­νι­σμόν ἀ­πο­δε­χθέν­τες τήν θε­ο­λο­γί­α τοῦ Δυ­ϊ­σμοῦ καί ἀ­να­μέ­νον­τες ὡς «Μεσ­σί­α τῆς δό­ξης» τόν ἀ­ναγ­γε­λό­με­νον εἰς τόν αἰ­ώ­νιον λό­γον τοῦ Θε­οῦ ἄν­θρω­πον τῆς ἀ­πο­στα­σί­ας καί τῆς ἀ­νο­μί­ας, τόν ὡς Ἀν­τί­χρι­στον ὀ­νο­μα­ζό­με­νον.
Δι’ αὐ­τόν σχε­δι­ά­ζε­ται ἡ ἐ­πα­νοι­κο­δό­μη­σις τοῦ Να­οῦ τοῦ Σο­λω­μόν­τος ἐ­πί τοῦ λό­φου, ὅ­που τώ­ρα εὑ­ρί­σκε­ται τό τέ­με­νος τοῦ Ὀ­μάρ καί δι­α­δί­δε­ται καί δι­α­φη­μί­ζε­ται ἡ ἀ­ναγ­και­ό­της τῆς δῆ­θεν παγ­κο­σμί­ου Κυ­βερ­νή­σε­ως καί τοῦ παγ­κο­σμί­ου ἡ­γέ­τη, ἡ κα­τάρ­γη­σις τῶν ἐ­θνι­κῶν κρα­τῶν καί ἡ οἰ­κο­νο­μι­κή συ­νέ­νω­σις μέ ἕ­να παγ­κό­σμιο νό­μι­σμα. Γιά τήν ὑ­λο­ποί­η­ση αὐ­τοῦ τοῦ ὀ­ρά­μα­τος ἐγ­κα­τε­λεί­φθη ὁ ά­λη­θής Νό­μος τοῦ Θε­οῦ, ἡ Πεν­τά­τευ­χος καί οἱ Προ­φῆ­ται καί ἀν­τι­κα­τε­στά­θη­σαν ἀ­πό τάς ἑ­ω­φο­ρι­κῆς ἐ­πι­νο­ή­σε­ως περ­γα­μη­νάς τοῦ Ταλ­μούδ, τῆς Καμ­πά­λα καί τῆς Ραβ­βι­νι­κῆς πα­ρα­φι­λο­λο­γί­ας. Ἀ­πο­δεί­ξεις τῶν ἀ­νω­τέ­ρω πε­ρι­έ­χον­ται στίς ἐκ­πλη­κτι­κές ἱ­στο­σε­λί­δες τῶν ἀρ­νου­μέ­νων αύ­τήν τήν τρα­γι­κή ἔκ­πτω­σι ὀρ­θο­δό­ξων ἑ­βραί­ων, στίς ὁ­ποί­ες καί πα­ρα­πέμ­πω τούς «κα­λο­θε­λη­τάς» πού ἀ­νέ­λα­βαν τήν ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κήν ὑ­πε­ρά­σπι­σι τῆς Σι­ω­νι­στι­κῆς ἐ­κτρο­πῆς ἐκ τοῦ ἀ­λη­θοῦς Ἰ­ου­δα­ϊ­σμοῦ. Ἄς κά­μουν τόν κό­πον νά πλη­κτρο­λο­γή­σουν στό δι­α­δύ­κτιο τίς ἱ­στο­σε­λί­δες:
h­t­tp:­//w­ww.i­s­r­a­e­l­v­e­r­s­u­s­j­u­d­a­i­sm.o­r­g­καί h­t­tp:­//w­ww.j­e­w­s­n­o­t­z­i­o­n­i­s­ts.o­rg/ i­n­d­ex.h­tm.
καί τό­τε ἴ­σως αἰ­σθαν­θοῦν ἐν­τρο­πήν γιά τήν ἄ­θε­σμον καί προ­κλη­τι­κήν στή­ρι­ξί τους στό Σι­ω­νι­στι­κόν τέ­ρας. Πρέ­πει δέ νά λη­φθεῖ σο­βα­ρῶς ὑ­π’ ὄ­ψιν, ὅ­τι οἱ συγ­κε­κρι­μέ­νες ἱ­στο­σε­λί­δες πού ἐκ­προ­σω­ποῦν χι­λιά­δες ὀρ­θο­δό­ξων ἑ­βραί­ων ἀρ­νου­μέ­νων τήν Σι­ω­νι­στι­κήν ἐ­κτρο­πήν ἑ­δρεύ­ουν στίς Η.Π.Α. καί ὅ­τι στίς συγ­κε­κρι­μέ­νες ἑ­βρα­ϊ­κές ἱ­στο­σε­λί­δες πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­κτύ­πως τρα­γι­κά ντο­κου­μέν­τα πολ­λά τῶν ὁ­ποί­ων ἔ­χουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεῖ γιά τήν ση­μαν­τι­κή βι­βλι­ο­γρα­φί­α ἐ­πί τοῦ θέ­μα­τος γιά τίς σχέ­σεις τῶν Σι­ω­νι­στῶν ἡ­γε­τῶν μέ τό αἰ­σχρό καί ἐγ­κλη­μα­τι­κό κα­θε­στώς τοῦ πα­ρα­νο­ϊ­κοῦ δι­κτά­το­ρα Ἀ­δόλ­φου Χί­τλερ πού ἐ­ξω­λό­θρευ­σε ἑ­κα­τομ­μύ­ρια συ­ναν­θρώ­πων Ἑ­βραί­ων, Ρώ­σων, Πο­λω­νῶν, Ἑλ­λή­νων, Ἀ­θιγ­γά­νων σέ ἕ­να ἀ­πό τά  εἰ­δε­χθέ­στε­ρα ἐγ­κλή­μα­τα τῆς ἀν­θρώ­πι­νης Ἱ­στο­ρί­ας, πού σή­με­ρα ὅ­λοι μέ βδε­λυγ­μί­α κα­τα­δι­κά­ζου­με καί μά­λι­στα προ­σω­πι­κῶς ὑ­πο­κλί­νο­μαι ἐ­νώ­πιον τῆς μνή­μης τῶν θυ­μά­των τοῦ τρα­γι­κοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος κα­τα­σπα­ζό­με­νος τάς μαρ­τυ­ρι­κάς πλη­γάς τῶν ἀ­θώ­ων θυ­μά­των. Ἐν­δει­κτι­κῶς ἀ­να­φέ­ρο­μεν τό συ­κλο­νι­στι­κό βι­βλί­ο «M­in H­a­m­e­t­z­ar» (Ἀ­πό τά βά­θη) πού ἐ­ξε­δό­θη στήν Ν. Ὑ­όρ­κη τό 1961 εἰς τά Ἑ­βρα­ϊ­κά καί πού συ­νε­γρά­φη ἀ­πό τόν Ραβ­βί­νο τῆς Σλο­βα­κί­ας M­i­c­h­a­el B­er W­e­i­s­s­m­a­n­dl z­tl, Κο­σμή­το­ρος τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος N­i­t­ra Y­e­s­h­i­va πού ἀ­να­φέ­ρε­ται στά χρό­νια 1942-1945. Ἄν δέ ὑ­πῆρ­χε ἀν­θρώ­πι­νη δι­και­ο­σύ­νη στήν δί­κη τῆς Νυ­ρεμ­βέρ­γης πέ­ραν τῶν φυ­σι­κῶν εἰ­δε­χθῶν έγ­κλη­μα­τι­ῶν αὐ­τουρ­γῶν Να­ζί, θά ἔ­πρε­πε νά δι­κα­στοῦν καί οἱ ἠ­θι­κοί αὐ­τουρ­γοί με­τα­ξύ τὼν ὁ­ποί­ων καί ὁ Πά­πας τῆς Ρώ­μης γιά τό ἀ­πί­στευ­το ἔγ­κλη­μα τῆς δο­λο­φο­νί­ας τῶν ὀ­χτα­κο­σί­ων χι­λιά­δων Σέρ­βων Νε­ο­μαρ­τύ­ρων ὑ­πό τίς εὐ­λο­γί­ες τοῦ προ­σφά­τως «ἁ­γι­ο­ποι­η­θέν­τος» ἀ­πό τό Βα­τι­κα­νό εἰ­δε­χθοῦς ἐγ­κλη­μα­τί­ου Καρ­δι­να­λί­ου τῆς Κρο­α­τί­ας Ἀ­λου­ϊ­σί­ου Στέ­πι­νατς.
Συ­νε­πῶς δέν ἀ­πο­δέ­χο­μαι τήν κα­τη­γο­ρί­α τοῦ ἀν­τι­ση­μι­τι­σμοῦ πού τε­χνη­έν­τως ἐ­πε­χεί­ρη­σε τό παγ­κό­σμιο Σι­ω­νι­στι­κό λόμ­πυ νά μοῦ προ­σά­ψει δι­α­στρέ­φον­τας τούς λό­γους μου, δι­ό­τι ἁ­πλῶς ἀ­νέ­δει­ξα τήν ἀ­λή­θεια τῶν πραγ­μα­τι­κῶν πε­ρι­στα­τι­κῶν πού κα­ταγ­γέ­λουν δε­κά­δες χρό­νια οἱ ὁ­μο­ε­θνεῖς των. Διά τόν Ἰσ­ρα­η­λι­τι­κόν λα­όν τρέ­φω αἰ­σθή­μα­τα βα­θυ­τά­της ἀ­γά­πης καί ἐ­κτι­μή­σε­ως ὅ­πως διά κά­θε λα­όν τῆς ὑ­φη­λί­ου, ὡς ὀ­φεί­λω ὡς μέ­λος τῆς Ἀ­δι­αι­ρέ­του Ἐκ­κλη­σί­ας τοῦ Χρι­στοῦ. Ἀν­τι­σι­ω­νι­στής εἶ­μαι καί ὄ­χι ἀν­τι­ση­μί­της ἀν­τι­κρού­ων τήν πλα­νη­μέ­νη καί ἀ­δό­κι­μη θε­ώ­ρη­ση τοῦ κό­σμου καί τῆς ζω­ῆς μέ τόν τρα­γι­κό καί ἀ­πα­ρά­δε­κτο ἑ­ω­σφο­ρι­σμό, πού δι­α­δί­δε­ται διά μέ­σου τῶν πα­ραρ­τη­μά­των τοῦ Δι­ε­θνοῦς Σι­ω­νι­σμοῦ, τῶν μα­σο­νι­κῶν σέ κά­θε χώ­ρα στο­ῶν, ὅ­που ὑ­πό τά κρυ­πτο­γρα­φι­κά στοι­χεῖ­α τοῦ ἰ­δί­ου Θε­οῦ τῆς Μα­σο­νί­ας ΜΑ­ΤΣ (Μέ­γας Ἀρ­χι­τέ­κτων τοῦ Σύμ­παν­τος) κρύ­πτε­ται ὁ Ἑ­ω­σφό­ρος, ὅ­πως ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται ἀ­πό τήν ἐ­σω­τε­ρι­κή βι­βλι­ο­γρα­φί­α τῶν στο­ῶν ὡς τοῦ ἐ­πί τριά­ντα ἔ­τη Δι­ευ­θυν­τοῦ τῶν θε­ο­σο­φι­στι­κῶν-μα­σο­νι­κῶν πε­ρι­ο­δι­κῶν Ι­ΛΙΣ­ΣΟΣ καί ΠΥ­ΘΑ­ΓΟ­ΡΑΣ Κω­στῆ Με­λισ­σα­ρό­που­λου ὑ­πό τόν τί­τλον «Ἑ­πτά ὁ­μι­λί­αι εἰς τόν 18ον βαθ­μόν»  καί ἔ­χω κα­τα­δεί­ξει σέ δη­μο­σι­ευ­μέ­να κεί­με­νά μου καί σέ ἀ­να­πάν­τη­τη αἴ­τη­σί μου πρός τόν ἁρ­μό­διο Ὑ­πουρ­γό Οἰ­κο­νο­μι­κῶν κ. Γε­ώρ­γιο Πα­πα­κων­σταν­τί­νου γιά τήν κα­τά νό­μον δι­ά­λυ­σιν τῶν λει­τουρ­γούν­των ὑ­πό τό προ­σω­πεῖ­ον δῆ­θεν Ἱ­δρυ­μά­των Μα­σο­νι­κῶν στο­ῶν, ἐ­νῶ οὐ­σι­α­στι­κά ἀ­πο­τε­λοῦν Να­ούς λα­τρεί­ας καί μυ­ή­σε­ως στόν Ἑ­ω­σφο­ρι­σμόν πού ἤ­δη ἐ­κρε­μεῖ πρός ἐκ­δί­κα­σιν ἐ­νώ­πιον τοῦ Συμ­βου­λί­ου τῆς Ἐ­πι­κρα­τεί­ας. Τήν πλή­ρη ἐ­ξάρ­τη­ση τῶν Μα­σο­νι­κῶν Στο­ῶν ἀ­πό τόν Δι­ε­θνῆ Σι­ω­νι­σμό ἀ­πέ­δει­ξε μέ ἀ­δι­ά­σει­στα ντο­κου­μέν­τα ὁ μα­χη­τής Δη­μο­σι­ο­γρά­φος Κώ­στας Τσα­ρού­χας στό μο­να­δι­κό βι­βλί­ο «Ἡ Μα­σο­νί­α στήν Ἑλ­λά­δα» πού προ­λό­γι­σε ὁ πρύ­τα­νης τῆς Δη­μο­σι­ο­γρα­φί­ας Σε­ρα­φείμ Φυν­τα­νί­δης καί ὅ­που ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται ὅ­τι ὅ­λες οἱ ἀ­νά τόν κό­σμο Στο­ές ὑ­πό­κειν­ται στήν Σι­ω­νι­στι­κή Ὑ­περ­στο­ά B­E­N­EN B­E­R­I­TH (Με­γά­λη Δρῦς) ἡ ὁ­ποί­α ἑ­δρεύ­ει στίς Η­ΠΑ καί ἡ ὁ­ποί­α ἔ­χει πα­ράρ­τη­μά της στήν πε­ρι­ο­χή τῆς πλα­τεί­ας Συν­τάγ­μα­τος.
Τήν παγ­κό­σμια οἰ­κο­νο­μι­κή δι­κτα­το­ρί­α πού ἐ­πι­χει­ρεῖ­ται νά ἐ­πι­βλη­θῆ τήν κα­τέ­δει­ξε ἀ­να­φε­ρο­μέ­νη στήν Ὑ­περ­στο­ά Μπίλ­τνεμ­περγκ, πο­λι­τι­κοῦ βρα­χί­ο­να τοῦ δι­ε­θνοῦς Σι­ω­νι­σμοῦ ἡ ἀ­νάρ­τη­ση στίς ἱ­στο­σε­λί­δες:
h­t­tp:­//po­w­e­r­s­t­r­u­c­t­u­r­e­r­e­s­e­a­r­ch.w­o­r­d­p­r­e­ss.c­om/2009/05/27/d­as-i­n­s­t­i­t­u­t­i­o­n­e­l­le-n­e­t­z­w­e­rk-d­er-b­i­l­d­e­r­b­e­rg-g­r­u­p­pe καί
h­t­tp:­//b­l­o­g­p­o­l­i­t­e­ia.w­o­r­d­p­r­e­ss.c­om/2009/05/28/m­a­c­h­t­s­t­r­u­k­t­ur-m­a­p­p­i­ng-1-d­as-i­n­s­t­i­t­u­t­i­o­n­e­l­le-n­e­t­z­w­e­rk-d­er-b­i­l­d­e­r­b­e­rg-g­r­u­p­pe/#c­o­m­m­e­nt-511
­πό ­που τό  πε­ρι­ο­δι­κό N­E­X­US ­ου­νί­ου 2010 ­να­δη­μο­σι­εύ­ει τά σχε­τι­κά ντο­κου­μέν­τα καί ­που πα­ρί­στα­ται ­νά­γλυ­φα ­σύ­λη­πτη καί ­φι­αλ­τι­κή παγ­κό­σμια δι­α­πλο­κή, οἰ­κο­νο­μι­κή ­πο­λυ­ταρ­χί­α διά τῶν ­ποί­ων ­πι­χει­ρεῖ­ται στραγ­γα­λι­σμός τῶν δη­μο­κρα­τι­κῶν ­λευ­θε­ρι­ῶν τῶν λα­ῶν.
­παν­τῶν στόν Κυ­βερ­νη­τι­κόν ἐκ­πρό­σω­πον ­φυ­πουρ­γόν κ. Πε­τα­λω­τήν θέ­τω ὡς ­πλός πο­λί­της τά κά­τω­θι ­ρω­τή­μα­τα: Για­τί Εὐ­ρω­πα­ϊ­κή Τρά­πε­ζα δα­νεί­ζει μέ ­πι­τό­κιο 1,1% καί ­μι­λος τῶν δι­ε­θνῶν Τρα­πε­ζῶν Σι­ω­νι­στι­κῆς ­δι­ο­κτη­σί­ας μᾶς δα­νεί­ζει σή­με­ρα μέ το­κο­γλυ­φι­κό ­πι­τό­κιο 6%; Ποι­ός ἐμ­πο­δί­ζει τήν οὐ­σι­α­στι­κή πο­λι­τι­κή καί οἰ­κο­νο­μι­κή ­νω­ση τῆς Εὐ­ρώ­πης μέ τήν συμ­πε­ρί­λη­ψη τῆς με­γά­λης Ρω­σι­κῆς ­μο­σπον­δί­ας; Ποι­ός πράγ­μα­τι κω­λύ­ει τήν ἔκ­δο­σι Εὐ­ρω­ο­μο­λό­γου καί ­ναγ­κά­ζε­ται Πρω­θυ­πουρ­γός νά ἀρ­χί­σει τήν συλ­λο­γή 1.000.000 ­πο­γρα­φῶν Εὐ­ρω­παί­ων πο­λι­τῶν; ­πό ποι­ούς φαλ­κι­δεύ­ε­ται δυ­να­τό­τη­τα τῆς Ἑλ­λά­δας νά γί­νει ­νερ­γεια­κός κόμ­βος τό­σον μέ τήν ­κύ­ρω­ση τῆς συμ­φω­νί­ας τοῦ ­γω­γοῦ Μπουρ­κάς-­λε­ξαν­δού­πο­λης ­σο καί μέ τήν ἄρ­νη­ση τῶν Ἑλ­λη­νι­κῶν Κυ­βερ­νή­σε­ων νά ­φαρ­μό­σουν τό Δι­ε­θνές Δί­και­ο τῆς θα­λάσ­σης πού εἶ­ναι ἐν­σω­μα­τω­μέ­νο στό Εὐ­ρω­πα­ϊ­κό Δί­και­ο καί νά ­να­κη­ρύ­ξουν γιά τήν Ἑλ­λά­δα πε­ρι­ο­χή Α­ΟΖ (­πο­κλει­στι­κῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς ζώ­νης ἐκ­με­τάλ­λευ­σης) ­ξι­ο­ποι­ών­τας τά τε­ρά­στια ­νερ­γεια­κά ­πο­θέ­μα­τα τῆς Χώ­ρας, πού θά τήν κα­τα­στή­σουν πρω­τα­γω­νι­στή στήν ­νερ­γεια­κή πο­λι­τι­κή τῆς Εὐ­ρώ­πης γιά δε­κα­ε­τί­ες καί θά τήν ­δη­γού­σαν στήν ­ξο­δο ­πό τήν αἰχ­μα­λω­σί­α τοῦ ΔΝΤ; Για­τί δέν πα­ρα­χω­ροῦ­με ναυ­τι­κή βά­ση στό Ρω­σι­κό στό­λο γιά νά ἐκ­μη­δε­νή­σου­με τήν Τουρ­κι­κή ἀ­πει­λή καί τήν χυ­δαί­α δι­εκ­δί­κη­ση γιά συ­νεκ­με­τά­λευ­ση τοῦ Αἰ­γαί­ου κα­θώς καί τήν κυ­ρι­αρ­χι­κή δι­εκ­δί­κη­ση ἐκ μέ­ρους τῆς γεί­το­νος, τοῦ μι­σοῦ Αἰ­γαί­ου ἕ­ως τοῦ 25ου με­σημ­βρι­νοῦ. Για­τί δέν προ­χω­ροῦ­με ἄ­με­σα στήν ἐ­ξώ­ρυ­ξη τοῦ τε­ρα­στί­ου ἐ­θνι­κοῦ μας πλού­του στήν Β. Ἑλ­λά­δα σέ χρυ­σό, ού­ρά­νιο, ὄ­σμιο καί ἄρ­γυ­ρο, ὅ­πως κα­ταγ­γέ­λουν οἱ Κα­θη­γη­ταί τοῦ Ἀ­ρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης Κων/νος Πα­πα­στε­φά­νου τῆς Πυ­ρη­νι­κῆς Φυ­σι­κῆς καί Βα­σί­λει­ος Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου τῆς Χη­μεί­ας πού ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶς ἀ­πο­δει­κνύ­ουν ὅ­τι εἴ­μα­στε ἡ πλου­σι­ό­τε­ρη χώ­ρα τῆς Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς Ἑ­νώ­σε­ως σέ ὀ­ρυ­κτό πλοῦ­το; Καί τέ­λος τί ἐν­νο­οῦ­σε ὁ κ. Πρω­θυ­πουρ­γός ὅ­ταν μί­λη­σε γιά τήν ἀ­ναγ­και­ό­τη­τα παγ­κό­σμιας οἰ­κο­νο­μι­κῆς δι­α­κυ­βέρ­νη­σης;
Στήν ἐ­πι­θε­τι­κήν δή­λω­σιν νε­ο­κό­που Ἀρ­χη­γοῦ κομ­μα­τι­δί­ου, ὑ­πο­βάλ­λω τό εὐ­γε­νές ἐ­ρώ­τη­μα πῶς προ­ε­φή­τευ­σε ἡ συ­νελ­θοῦ­σα τό 1993 εἰς τόν Ἀ­στέ­ρα Βου­λι­αγ­μέ­νης Ὑ­περ­στο­ά Μπίλ­ντεμ­περγκ μέ τήν συμ­με­το­χή τῶν ἰ­δί­ων προ­σώ­πων πού ἀ­νέ­φε­ρα στήν εἰ­ρη­μέ­νη ἐκ­πομ­πή διά στό­μα­τος τοῦ τό­τε ὑ­πουρ­γοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν τῶν Η.Π.Α. κ. Κρί­στο­φερ, ἐν μέ­σῳ πλή­ρους πο­λι­τι­κῆς νη­νε­μί­ας στήν ἑλ­λη­νι­κή πο­λι­τι­κή σκη­νή, τήν με­τά τρί­μη­νο πτώ­ση τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως. Ἄς ἐ­ρω­τη­θῆ πε­ρί αὐ­τοῦ ὁ νέ­στωρ τῆς πο­λι­τι­κῆς πρ. Πρω­θυ­πουρ­γός κ. Κων/νος Μη­τσο­τά­κης.
Καί τέ­λος ἀ­παν­τῶν στό ἄρ­θρον τοῦ ΒΗ­ΜΑ­ΤΟΣ τῆς Κυ­ρια­κῆς 2/1/2010 ὑ­πό τόν τί­τλον «Ἕ­νας τα­λιμ­πάν στόν Πει­ραι­ᾶ» συμ­βου­λεύ­ω εὐ­πρε­πῶς τόν ἰ­δι­ο­κτή­την κ. Ψυ­χά­ρην ἐ­πει­δή ἀ­πέ­λι­πεν ὁ μέν­τωρ του, γιά νά μήν ἐ­πι­συμ­βῆ καί τό κλεί­σι­μο τοῦ ΒΗ­ΜΑ­ΤΟΣ τῆς Κυ­ρια­κῆς ὡς ἔ­γι­νε μέ τό κα­θη­με­ρι­νό ΒΗ­ΜΑ νά προ­σέ­ξει τήν ἀ­ξι­ο­πι­στί­α τῆς Ἐ­φη­με­ρί­δος του καί τούς συν­τά­κτες της, για­τί στόν «Βη­μα­το­δό­την» τῆς Κυ­ρια­κῆς 13/6/2010 δη­μο­σι­εύ­θη­καν τά ἀ­κό­λου­θα:
«Ο κ. Γ. Πα­πα­κων­σταν­τί­νου εί­ναι ο μο­να­δι­κός έλ­λη­νας πο­λι­τι­κός που συμ­με­τεί­χε στην ε­φε­τει­νή συ­νε­δρί­α­ση της λέ­σχης Μπίλ­ντεμ­περγκ στην Ι­σπα­νί­α. Οι δύ­ο άλ­λοι Έλ­λη­νες ή­ταν ο Πρό­ε­δρος της C­o­ca-C­o­la κ. Γ. Δαυ­ΐδ και ο πρό­ε­δρος του Ε­ΛΙΑ­ΜΕΠ κ. Λ. Τσού­κα­λης. Οι «κλει­στές συ­ζη­τή­σεις» εί­χαν θέ­μα την παγ­κό­σμια κρί­ση και α­σφα­λώς την Ελ­λά­δα. Α­πό τις ξέ­νες δι­α­ση­μό­τη­τες ξε­χώ­ρι­σαν ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ι­σπα­νί­ας κ. Χο­σέ Λου­ίς Θα­πα­τέ­ρο , ο ε­πί­τρο­πος κ. Χ. Αλ­μού­νια, ο ε­πι­κε­φα­λής της D­e­u­t­s­c­he Βa­nk κ. Τζ.Α­κερ­μαν, ο πρό­ε­δρος της Μi­c­r­o­s­o­ft κ. Μπιλ Γκέ­ιτς, ο ι­στο­ρι­κός κ. Νά­ι­αλ Φέρ­γκι­ου­σον, ο ει­δι­κός α­πε­σταλ­μέ­νος για το Πα­κι­στάν και το Αφ­γα­νι­στάν κ. Ρί­τσαρντ Χόλ­μπρουκ, ο πρώ­ην υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών των Η­ΠΑ κ. Ρόμ­περτ Ρούμ­πιν και ο ε­πι­κε­φα­λής του Συμ­βου­λί­ου Οι­κο­νο­μι­κών Εμ­πει­ρο­γνω­μό­νων του Ομ­πά­μα κ. Λό­ρενς Σά­μερς. Και φυ­σι­κά κα­μί­α μυ­στι­κή συ­νάν­τη­ση δεν εί­ναι πραγ­μα­τι­κά μυ­στι­κή αν δεν συμ­με­τέ­χει ο κ. Χέν­ρι Κί­σιν­γκερ. Τι εί­πε ο κ. Πα­πα­κων­σταν­τί­νου με ό­λους αυ­τούς; «Θα μπο­ρού­σα να σου πω αλ­λά με­τά θα έ­πρε­πε να σε σκο­τώ­σω» α­πάν­τη­σε με το γνω­στό αι­νιγ­μα­τι­κό του χα­μό­γε­λο σε συ­νερ­γά­τη μου που τόλ­μη­σε να τον ρω­τή­σει. Ποι­ό μπο­ρεί να εί­ναι το θα­νά­σι­μο μυ­στι­κό; Ελ­πί­ζω ό­χι κα­τι σχε­τι­κό με το μέλ­λον της οι­κο­νο­μί­ας». διά τῶν ὁ­ποί­ων ἐ­πα­λη­θεύ­ον­ται οἱ ἀ­να­φο­ρές μου.
Καί μί­α ὀ­φει­λο­μέ­νη ἀ­πάν­τη­ση στούς γνω­στούς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κούς κύ­κλους πού ἔ­σπευ­σαν νά ὑ­πο­στη­ρί­ξουν ἀ­νε­ρυ­θριά­στως αὐ­τήν τήν σα­τα­νι­στι­κή παγ­κό­σμια συ­νω­μο­σί­α γιά νά μή θι­γεῖ στό πα­ρα­μι­κρό. Εἶ­μαι πε­ρί­ερ­γος νά μά­θω τί στο­χεύ­ουν νά ἀ­παν­τή­σουν στό Δο­μή­το­ρα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κύ­ριό μας ὅ­ταν εὑ­ρε­θοῦν ἐ­νώ­πιόν Του γιά νά ἀ­πο­δώ­σουν λό­γον τῆς δι­α­χει­ρί­σε­ώς τους στόν ἀμ­πε­λῶ­να Του ὅ­ταν τούς ἐ­πι­δεί­ξει τό Ταλ­μούδ, τήν Καμ­πά­λα καί τήν Ραβ­βι­νι­κή πα­ρα­φι­λο­λο­γί­α διά τῶν ὁ­ποί­ων ἀ­νη­λε­ῶς καί χυ­δαί­ως κα­θυ­βρί­ζε­ται. «Ο ἐ­τά­ζων καρ­δί­ας καί νε­φρούς» Κύ­ριος θά δε­χθῆ τά ψελ­λί­σμα­τά τους πε­ρί ἀ­γα­πο­λο­γί­ας καί ψευ­δο­αν­θρω­πι­σμοῦ;
Καί μί­α δή­λω­σις πρός κά­θε ἐν­δι­α­φε­ρό­με­νο: Οἱ Ἱ­ε­ράρ­χαι τῆς Ἀ­δι­αι­ρέ­του, Ἀ­και­νο­το­μή­του Ὀρ­θο­δό­ξου τοῦ Χρι­στοῦ Ἐκ­κλη­σί­ας γιά θέ­μα­τα πί­στε­ως δέν πα­ραι­τοῦν­ται ἀλ­λά πε­θαί­νουν εἴ­τε στήν ἐ­ξο­ρί­α εἴ­τε στό ἱ­κρί­ω­μα.

Ο  ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ
+ ὁ Πει­ραι­ῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

   
* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails