Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Τό πε­ρι­ε­χό­με­νο καί οἱ συμ­βο­λι­σμοί τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως


     Πα­ρα­τη­ρών­τας τίς σύγ­χρο­νες θρη­σκευ­τι­κές, κοι­νω­νι­κές, πο­λι­τι­κές καί οἰ­κο­νο­μι­κές ἐ­ξε­λί­ξεις καί ὅ­λα ὅ­σα δι­α­δρα­μα­τί­ζον­ται τό­σο σέ ἐ­θνι­κό ὅ­σο καί σέ παγ­κό­σμιο ἐ­πί­πε­δο, δι­α­πι­στώ­νουμε ὅ­τι δι­α­μορ­φώ­νε­ται καί ἰ­σχυ­ρο­ποι­εῖ­ται μί­α παγ­κό­σμια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ἡ ὁ­ποί­α δέν εἶ­ναι κα­τά Θε­όν, ἀλ­λά ἀν­τί­θε­τα ἐ­πι­δι­ώ­κει νά ἀλ­λοι­ώ­σει καί νά ἐ­ξο­βε­λί­σει κά­θε τι χρι­στι­α­νι­κό καί ἀ­λη­θι­νό ἀ­πό τήν ζω­ή τῶν ἀν­θρώ­πων. 
    Αὐτή ἡ ὁλοένα καί περισσότερο καί ἐμφανέστερα διαμορφούμενη ἀντίθεη παγκόσμια κυριαρχία, καθώς καί τό μέγεθος τῆς ἀποστασίας τῆς ἐποχῆς μας, παίρνει ἔντονες ἀποκαλυπτικές καί ἐσχατολογικές διαστάσεις καί μᾶς ἀνάγει ἄμεσα στά γεγονότα τῆς Ἀποκαλύψεως. 
   Γιά τό λόγο αὐτό κρίναμε σκόπιμο νά ἀναδημοσιεύσουμε τμηματικά σχετικά ἀποσπάσματα τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ ἄρνηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ὡς Ὁμολογία Πίστεως» τοῦ ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, ἐκδ. Σύναξη Ρωμηῶν «ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ», Ἰανουάριος 2016.


Τό πε­ρι­ε­χό­με­νο καί  οἱ συμ­βο­λι­σμοί τῆς  Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως

(Α΄ΜΕΡΟΣ)

 ✓ Εἰσαγωγικά 


  Τό ἱερό Βι­βλί­ο τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως εἶ­ναι τό τε­λευ­ταῖ­ο βι­βλί­ο τῆς Και­νῆς Δι­α­θή­κης. Γρά­φη­κε στό νη­σί τῆς Πά­τμου, ἀ­πό τόν Εὐ­αγ­γε­λι­στή Ἰ­ω­άν­νη πρίν ἀ­πό 1900 χρό­νια. Ἀ­πο­τε­λεῖ τήν κα­τα­κλεί­δα τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς καί ἔ­χει ἀν­τι­στοι­χί­α μέ τό πρῶ­το Βι­βλί­ο, τήν Γέ­νε­ση. 
  Με­τα­ξύ Γε­νέ­σε­ως καί Ἱ­ε­ρᾶς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως δη­μι­ουρ­γεῖ­ται ὁ ἄ­ξο­νας Πτώ­ση-Σω­τη­ρί­α. Ἡ Γέ­νε­ση ἀ­να­φέ­ρε­ται στήν Δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ κό­σμου, τοῦ Ἀν­θρώ­που καί τήν πτώ­ση του. Ἡ Ἀ­πο­κά­λυ­ψη πε­ρι­γρά­φει μέ προ­φη­τι­κό τρό­πο τήν πο­ρεί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί τῆς Δη­μι­ουρ­γί­ας μέ­σα στήν ἱ­στο­ρί­α, τήν ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ ἀν­θρώ­που, τήν ἀ­να­δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ κτι­στοῦ κό­σμου καί τήν αἰ­ώ­νια δό­ξα τους. 
  Ἡ ἱ­στο­ρί­α τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως πε­ρι­έ­χει, σέ συν­το­μί­α, τό Μυ­στή­ριο τῆς Θεί­ας Οἰ­κο­νο­μί­ας, ἀ­πό τήν Ἐ­ναν­θρώ­πηση τοῦ Θε­οῦ Λό­γου μέ­χρι τήν ἔν­δο­ξη Δευ­τέ­ρα τοῦ Χρι­στοῦ Πα­ρου­σί­α. Ἡ ἀ­να­φο­ρά αὐ­τή ἀ­πο­τε­λεῖ καί τήν κεν­τρι­κή ἰ­δέ­α τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Βι­βλί­ου. 
  Ἡ Ἀ­πο­κά­λυ­ψη δέν εἶ­ναι ἕ­να ἁ­πλό προ­φη­τι­κό βι­βλί­ο μέ τήν στε­νή ἔν­νοι­α τοῦ ὅ­ρου. Ἀν­τί­θε­τα, τά ὅ­σα ἀ­να­φέ­ρον­ται σ’ αὐ­τή ἔ­χουν σκο­πό τήν ἐ­νί­σχυ­ση τοῦ θρη­σκευ­τι­κοῦ φρο­νή­μα­τος τῶν πι­στῶν καί μά­λι­στα σέ μιά ἐ­πο­χή ὑ­πο­βάθ­μι­σης καί δι­ά­βρω­σής του, ὅ­πως ἡ ση­με­ρι­νή. Δέν εἶναι, ἐπίσης, ἕνα βιβλίο πού πε­ρι­γρά­φει τήν ἔ­λευ­ση τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου, ὅ­πως λαν­θα­σμέ­να πι­στεύ­ουν οἱ πε­ρισ­σό­τε­ροι. Κεν­τρι­κό ση­μεῖ­ο ἀ­να­φο­ρᾶς της ἀ­πο­τε­λεῖ ἡ πο­ρεί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τοῦ Χρι­στοῦ μέ­σα στήν ἱ­στο­ρί­α καί ἡ ἔν­δο­ξη Δευ­τέ­ρα ἔ­λευ­σή Του. Γι’ αὐτό καί κυριαρχεῖται ἀπό ἕνα καθαρό χρι­στο­κεν­τρι­κό καί ἐλ­πι­δο­φό­ρο πνεῦ­μα. 
  Ἡ ὅ­λη ἀ­να­φο­ρά στίς δο­κι­μα­σί­ες καί τά δει­νά πού θά πλή­ξουν τούς πι­στούς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί τήν παγ­κό­σμια κυ­ρι­αρ­χί­α τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου, δέν ἔ­χει σκο­πό τόν πα­νι­κό καί τήν τρο­μο­κρά­τη­ση τῶν πι­στῶν. Ἀν­τί­θε­τα, ἐ­πι­θυ­μεῖ νά τούς προ­ει­δο­ποι­ή­σει γιά τούς ἐ­περ­χό­με­νους πει­ρα­σμούς, ὥ­στε νά ἀ­πο­φευ­χθεῖ ὁ πι­θα­νός σκαν­δα­λι­σμός τους καί ἡ ἀ­δυ­να­μί­α τους στίς κρί­σι­μες ὧ­ρες τῆς θλί­ψης καί τοῦ δι­ωγ­μοῦ τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, κα­θώς, ἐ­πί­σης καί νά τούς δι­α­βε­βαι­ώ­σει γιά τήν τε­λι­κή νί­κη τοῦ Χρι­στοῦ καί τήν συν­τρι­βή τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου. 
  Τό γε­νι­κό­τε­ρο νό­η­μα πού προ­βάλ­λε­ται ἀ­πό τήν ἀ­νά­γνω­ση τοῦ ἱ­ε­ροῦ κει­μέ­νου εἶ­ναι ἡ ἀ­νάγ­κη γιά πνευ­μα­τι­κή ἐ­γρή­γορ­ση καί ἑ­τοι­μό­τη­τα τῶν πι­στῶν, ἡ ἐν­δυ­νά­μω­ση τῆς σχέ­σης τους μέ τόν Θε­ό καί ἡ καλ­λι­έρ­γεια ὁ­μο­λο­για­κοῦ καί μαρ­τυ­ρι­κοῦ φρο­νή­μα­τος. Εἶ­ναι τό πνεῦ­μα ἐ­γρη­γόρ­σε­ως, νή­ψε­ως καί ἀ­φυ­πνί­σε­ως πού πρέ­πει νά ἔ­χου­με ὡς χρι­στια­νοί καί ἡ ἀν­τί­θε­σή μας στίς δυ­νά­μεις τῆς ἀ­πο­στα­σί­ας καί ἡ ἄρ­νη­ση συ­σχη­μα­τι­σμοῦ μας μέ αὐ­τές. 
  Ἡ μά­χη αὐ­τή τῶν πι­στῶν μέ τίς ἀν­τί­θε­ες δυ­νά­μεις δέν ἀ­φο­ρᾶ ἀ­πο­κλει­στι­κά καί μό­νον τόν ἴ­διο τόν Ἀν­τί­χρι­στο ὡς ἱ­στο­ρι­κό πρό­σω­πο, ὅ­ταν αὐ­τός θά ἔρ­θει καί θά ζή­σει μέ­σα στήν ἱ­στο­ρί­α. Εἶ­ναι ἡ μά­χη ἐ­νάν­τια καί σέ ὅ­λες τίς ἀν­τί­χρι­στες δυ­νά­μεις, τίς προ­δρο­μι­κές τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου. 
  Κύ­ριο θέ­μα τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως ἀ­πο­τε­λεῖ ὁ ἀ­γώ­νας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί ἡ τε­λι­κή νί­κη Της κα­τά τῶν ἀν­τι­θέ­ων δυ­νά­με­ων, τῶν δυ­νά­με­ων δη­λα­δή τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου, ἐ­νῶ σκο­πός της εἶ­ναι ἡ προ­πα­ρα­σκευ­ή τῶν πι­στῶν γιά τίς θλί­ψεις πού θά ἀ­κο­λου­θή­σουν καί ἡ πα­ρη­γο­ρί­α τους γιά τήν θε­τι­κή ἔκ­βα­ση τοῦ ἀ­γώ­να. 
  Κύ­ρια χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά τοῦ Βι­βλι­κοῦ κει­μέ­νου εἶ­ναι ὁ προ­φη­τι­κός λό­γος, ὁ συμ­βο­λι­κός χα­ρα­κτή­ρας καί ὁ ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κός τρό­πος μέ τόν ὁ­ποῖ­ο γί­νον­ται γνω­στά αὐ­τά τά ὁ­ποῖ­α θά συμ­βοῦν. Τά ἐ­ξι­στο­ρού­με­να γε­γο­νό­τα πε­ρι­γρά­φον­ται μέ­σα ἀ­πό ὁ­ρά­μα­τα, πα­ρα­στά­σεις καί εἰ­κό­νες.


  Ἡ πο­ρεί­α τῶν γε­γο­νό­των πρός τά ἔ­σχα­τα  Ἡ πε­ρι­γρα­φή τῶν γε­γο­νό­των τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως γί­νε­ται μέ­σα ἀ­πό τρεῖς κύ­κλους ὀ­πτα­σια­κῶν εἰ­κό­νων, τίς ἀ­πει­κο­νί­σεις τῶν ἑ­πτά σφρα­γί­δων, τῶν ἑ­πτά σαλ­πι­σμά­των καί τῶν ἑ­πτά φια­λῶν.
  Ἔ­χουν δι­α­τυ­πω­θεῖ δι­ά­φο­ρες θε­ω­ρί­ες γιά τήν ἑρ­μη­νεί­α τῆς χρο­νι­κῆς σχέ­σης τῶν γε­γο­νό­των αὐ­τῶν. Ἡ πρώ­τη, ἡ κυ­κλι­κή θε­ω­ρί­α, ὑ­πο­στη­ρί­ζει τήν πα­ράλ­λη­λη ἐ­πα­νά­λη­ψη τῶν ἴ­δι­ων γε­γο­νό­των μέ­σα στόν ἱ­στο­ρι­κό χρό­νο. Ἡ δεύ­τε­ρη, ἡ χρο­νο­λο­γι­κή, ὑ­πο­στη­ρί­ζει τήν εὐ­θύ­γραμ­μη ἤ πε­ρι­ο­δι­κή ἐ­ξέ­λι­ξη τῶν γε­γο­νό­των, δη­λα­δή τό κά­θε γε­γο­νός προ­ϋ­πο­θέ­τει τήν ὁ­λο­κλή­ρω­ση τοῦ προ­η­γου­μέ­νου.
  Σύμ­φω­να μέ τόν Καθ. Π. Μπρα­τσι­ώ­τη «Ἡ πι­θα­νω­τέ­ρα .­.. γνώ­μη εἶ­ναι ἡ συν­δυ­ά­ζου­σα ἀμ­φο­τέ­ρας τάς μνη­μο­νευ­θεί­σας θε­ω­ρί­ας καί πα­ρα­δε­χο­μέ­νη τήν ἐν δι­α­φό­ροις πα­ραλ­λή­λοις κύ­κλοις ἐ­πα­νά­λη­ψιν τῶν αὐ­τῶν γε­γο­νό­των, ἀλ­λά με­τά προ­ϊ­ού­σης εὐ­ρύ­τη­τος καί σα­φη­νεί­ας» (Π. Μπρα­τσι­ώ­του, Ἡ  Ἀ­πο­κά­λυ­ψις τοῦ Ἀ­πο­στό­λου Ἰ­ω­άν­νου, Ἀ­θή­να 1950, σελ. 9-10). 
  Ὁ  Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Γόρ­τυ­νος καί Κα­θη­γη­τής τῆς Εἰ­σα­γω­γῆς καί Ἑρ­μη­νεί­ας τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης στή Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, κ. Ἰ­ε­ρε­μί­ας, πα­ρα­τη­ρεῖ σχε­τι­κά: «Σέ μί­α ἐ­πο­χή συμ­βαί­νουν τά γε­γο­νό­τα τῆς Ἀ­πο­κά­λυ­ψης κα­τά ἕ­να μι­κρό κύ­κλο, κα­τά κά­ποι­α ἔν­τα­ση. Ἀλ­λά καί σὲ ἄλ­λη ἐ­πο­χὴ θὰ συμ­βοῦν τὰ ἴ­δια γε­γο­νό­τα κα­τὰ με­γα­λύ­τε­ρο κύ­κλο, κα­τὰ με­γα­λύ­τε­ρη ἔν­τα­ση. Καὶ τε­λι­κά, σὲ μί­α ἄλ­λη ἐ­πο­χὴ θὰ συμ­βοῦν τὰ γε­γο­νό­τα αὐ­τά, τὰ ση­μεῖ­α αὐ­τὰ τῆς Ἀ­πο­κά­λυ­ψης, κα­τὰ πο­λὺ ἰ­σχυ­ρὴ ἔν­τα­ση, σὲ πο­λὺ-πο­λὺ εὐ­ρύ­τε­ρο κύ­κλο, ὁ­πό­τε εἴ­μα­στε στὶς πα­ρα­μο­νὲς τῆς δεύ­τε­ρης πα­ρου­σί­ας τοῦ Χρι­στοῦ» (h­t­tp:­//w­ww.a­g­i­a­z­o­ni.gr/­).

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails