Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Βίντεο με ολόκληρη την ημερίδα με θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά: προοπτική ή εφιάλτης»;

Ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, Νότη Μαριᾶ


1.Ἡ ἀριθμοποίηση τοῦ φυσικοῦ προσώπου ἀποτελεῖ βάναυση παραβίαση θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τὰ ὁποῖα καθορίζονται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς πατρίδας μας.
Εἰδικότερα τὸ ἄρθρο 2 παρ.1 καθορίζει ὅτι «ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τὴν πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας», ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 5 παρ. 1 «καθένας ἔχει δικαίωμα νὰ ἀναπτύσσει ἐλεύθερα τὴν προσωπικότητά του καὶ νὰ συμμετέχει στὴν κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας ἐφ᾿ὅσον δὲν προσβάλλει τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων καὶ δὲν παραβιάζει τὸ Σύνταγμα ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη».
Ἐπιπλέον σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 13 παρ.1 ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη καὶ ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καθενός.
2.Τὸ συνταγματικὸ αὐτὸ πλαίσιο προστασίας παραβιάζεται συστηματικὰ μὲ διάφορους νόμους ποὺ ἔχει ἀνὰ καιροὺς ἐκδώσει ἡ Πολιτεία καὶ κυρίως:
2.1. Μὲ τὸ Νόμο 1599/1986 ποὺ ἀφοροῦσε στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Ε.Κ.Α.Μ. δηλαδὴ τοῦ Ἐνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου.
2.2.Μὲ τὸ Νόμο 2514/1995 ποὺ κύρωσε τὴ Συνθήκη Σένγκεν στὸ πλαίσιο τῆς ὁποίας δημιουργήθηκε τὸ σύστημα πληροφοριῶν Σένγκεν (SIS) τὸ ὁποῖο εἶναι μία πολύπλοκη βάση δεδομένων ποὺ ἐπιτρέπει σὲ ἁρμόδιες ἀρχὲς τῶν κρατῶν Σένγκεν τὴν ἀνταλλαγὴ δεδομένων ἀναφορικὰ μὲ ὁρισμένες κατηγορίες προσώπων καὶ ἀγαθῶν.
Tό σύστημα πληροφόρησης Σένγκεν (SIS) καθιστᾶ δυνατὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐθνικῶν συνόρων καὶ παρέχει τὴ δυνατότητα στὶς δικαστικὲς ἀρχὲς νὰ ἀποκτοῦν πληροφορίες σχετικὰ μὲ πρόσωπα ἢ ἀντικείμενα.Τὰ κράτη μέλη τροφοδοτοῦν τὸ σύστημα μὲ πληροφορίες μέσῳ ἐθνικῶν δικτύων (N-SIS) ποὺ εἶναι συνδεδεμένα μὲ ἕνα κεντρικὸ σύστημα (C-SIS). Αὐτὸ τὸ σύστημα πληροφοριῶν ἔρχεται νὰ συμπληρώσει ἕνα δίκτυο γνωστὸ ὡς SIRENE (αἴτηση συμπληρωματικῶν πληροφοριῶν γιὰ ἐθνικὲς καταχωρήσεις), τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ἀνθρώπινη διεπαφὴ τοῦ SIS.
Τὸ Συμβούλιο Ὑπουργῶν τῆς Ε.Ε. ἐξέδωσε στὶς 6 Δεκεμβρίου 2001 δυὸ νομοθετικὰ μέσα: τὸν Κανονισμὸ (ΕΚ) ἀριθ. 2424/2001 καὶ τὴν ἀπόφαση 2001/886/ΔΕΥ, μὲ τὰ ὁποῖα ἀνατίθεται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ SIS II καὶ προβλέπεται ὅτι οἱ δαπάνες σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάπτυξη αὐτὴ βαρύνουν τὸν γενικὸ προϋπολογισμὸ τῆς ΕΕ. Τὰ μέσα αὐτὰ τροποποιήθηκαν τὸ 2006, παρατείνοντας τὴν περίοδο ἰσχύος τους ἕως τὴν 31η Δεκεμβρίου 2008.

Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου: Ἡ με­τά­βα­ση στήν ἀ­χρή­μα­τη κοι­νω­νί­α ὡς ἀ­πει­λή τῆς θε­οσ­δό­του ἐ­λευ­θε­ρί­ας καί ἰ­δι­ο­προ­σω­πί­ας μας

Ἡ με­τά­βα­ση στήν ἀ­χρή­μα­τη κοι­νω­νί­α
ὡς ἀ­πει­λή τῆς θε­οσ­δό­του ἐ­λευ­θε­ρί­ας καί ἰ­δι­ο­προ­σω­πί­ας μαςΣε­βα­σμι­ώ­τα­τε Ἅ­γι­ε Πει­ραι­ῶς,
εὔ­τολ­με, ἀ­κά­μα­τε καί ἀ­νυ­πο­χώ­ρη­τε ὁ­μο­λο­γη­τά τῆς Ἁ­γί­ας Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ώς μας, ὁ ὁ­ποῖ­ος εὐ­γε­νῶς ἐ­θέ­σα­τε καί πά­λιν ὑ­πό τήν αἰ­γί­δα τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς Σας τήν ση­με­ρι­νή ἡ­με­ρί­δα, τήν δι­ορ­γα­νω­μέ­νη ἀ­πό τήν Ἑ­στί­α Πα­τε­ρι­κῶν Με­λε­τῶν.
Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τε πά­τερ Σα­ράν­τη, γε­ρα­ρέ, φι­λό­θε­ε καί ἀ­κα­τα­πό­νη­τε ἐρ­γά­τα τοῦ Ἀμ­πε­λῶ­νος τοῦ Κυ­ρί­ου μέ τήν πε­ρί ἡ­μᾶς συ­νο­δί­α τῆς Ἑ­στί­ας Πα­τε­ρι­κῶν Με­λε­τῶν,
Σε­βα­στοί Πα­τέ­ρες καί ἀ­δελ­φοί, ὁ­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τοι μο­να­χοί καί μο­να­χές
Ἐν­τι­μώ­τα­τε κ. Εὐ­ρω­βου­λευ­τά
Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­τοι κ.κ. εἰ­ση­γη­τές
Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­τοι κ.κ. Κα­θη­γη­τές
Ἀ­ξι­ό­τι­μοι κ.κ. ἐκ­πρό­σω­ποι ἀρ­χῶν καί φο­ρέ­ων
Προ­σφι­λέ­στα­τοι ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί καί φί­λοι


Τίς τε­λευ­ταῖ­ες δε­κα­ε­τί­ες πα­ρα­τη­ρεῖ­ται, τό­σο σέ εὐ­ρω­πα­ϊ­κό ὅ­σο καί σέ παγ­κό­σμιο ἐ­πί­πε­δο, μί­α ρα­γδαί­α αὔ­ξη­ση τῶν ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν συ­ναλ­λα­γῶν καί μί­α ἀν­τί­στοι­χη ἐγ­κα­τά­λει­ψη τῆς χρή­σε­ως με­τρη­τῶν. Τό γε­γο­νός αὐ­τό ἀ­να­τρέ­πει οἰ­κο­νο­μι­κές συ­νή­θει­ες καί δε­δο­μέ­να, πού κα­θι­ε­ρώ­θη­καν ἱ­στο­ρι­κά καί ἰ­σχύ­ουν ἐ­δῶ καί δυ­ό­μι­συ χι­λι­ε­τί­ες καί μᾶς εἰ­σά­γει μέ γορ­γούς ρυθ­μούς σέ μί­α ἐν­τε­λῶς νέ­α κα­τά­στα­ση, σ’ αὐ­τή τῆς ἀ­χρή­μα­της οἰ­κο­νο­μί­ας καί κοι­νω­νί­ας.
Αὐ­τή ἡ ἀ­χρή­μα­τη κοι­νω­νί­α ὄ­χι ἁ­πλῶς προ­βάλ­λε­ται καί προ­πα­γαν­δί­ζε­ται κα­τά κό­ρον σέ ὅ­λο τόν κό­σμο, ἀλ­λά καί ἐ­πι­βάλ­λε­ται μέ­σα ἀ­πό μί­α σει­ρά πο­λι­τι­κῶν ἀ­πο­φά­σε­ων καί ρυθ­μί­σε­ων πού συν­τεί­νουν σ’ αὐ­τή τήν ἐ­πι­λο­γή. Τέ­τοι­ες ἀ­πο­φά­σεις λαμ­βά­νον­ται συ­στη­μα­τι­κά καί ἀ­πό τίς ἑλ­λη­νι­κές κυ­βερ­νή­σεις. Ἡ ἐ­πι­βο­λή αὐ­τή τοῦ νέ­ου μον­τέ­λου οἰ­κο­νο­μι­κῶν συ­ναλ­λα­γῶν ἐ­πι­φέ­ρει βα­ρύ­τα­τες συ­νέ­πει­ες καί πα­ρα­βιά­ζει βά­ναυ­σα τίς ἀ­το­μι­κές ἐ­λευ­θε­ρί­ες, θίγει συν­ταγ­μα­τι­κά δι­και­ώ­μα­τα τῶν πο­λι­τῶν καί ὁ­δη­γεῖ στόν κα­θο­λι­κό ἔ­λεγ­χο τῆς ἰ­δι­ω­τι­κῆς τους ζω­ῆς.

Χαιρετισμός Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ στην ημερίδα με θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά: προοπτική ή εφιάλτης»;


Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί Πατέρες, Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγητές,
Σεβαστό Προεδρεῖο,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Χαιρετίζω τήν ἀποψινή ἡμερίδα, πού διοργανώνει ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, μέ θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά: Προοπτική ἤ ἐφιάλτης»;
Ὅσοι παρακολουθοῦμε τίς ἐξελίξεις γνωρίζουμε ὅτι μετά τό συντριπτικό ποσοστό (98%) ἀρνητικῶν σχολίων γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» στή διαβούλευση, πού ἔγινε τόν Μάρτιο 2015, ἡ συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τό ἐπίμαχο ἄρθρο 16 γιά τήν «κάρτα τοῦ Πολίτη» καί ὅτι θά τό ἐπαναφέρει, ἀφοῦ τό μελετήσει ἐκ νέου.
Ὅμως, αὐτό δέν ἔγινε, διότι ἡ κυβέρνηση αὐτό πού ἔβγαλε ἀπό τήν πόρτα, δηλ. τό ἄρθρο 16 στό πολυνομοσχέδιο τοῦ ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης κ. Γ. Κατρούγκαλου «Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης», τό ἔβαλε ἀπό τό παράθυρο ὡς ἄρθρο 10 στό ἴδιο νομοσχέδιο, πού εἶναι πλέον ὁ νόμος 4325 τῆς 11.5.2015. Οὐσιαστικά τό νέο ἄρθρο 10 εἶναι τό πρῶτο μισό τοῦ προηγουμένου ἄρθρου 16, τό ὁποῖο πλέον δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις, γιά νά προχωρήσει ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη». Ἤδη ὑπεγράφη συμφωνία μέ τήν Ἐθνική Τράπεζα, γιά νά δοθοῦν ἠλεκτρονικές κάρτες σέ 150 χιλιάδες φτωχοποιημένους Ἕλληνες.
Οἱ κάρτες αὐτές θά πιστώνονται μέ 70€ ἀνά δικαιοῦχο τόν μήνα (δηλ. 2,30€ ἡμερησίως!), ἐνῶ γιά κάθε προστατευόμενο μέλος θά προστίθενται 30€. Πάντως, ἡ ἐνίσχυση δέν θά ὑπερβαίνει τό ὕψος τῶν 200€ μηνιαίως.
Τό ἄλλο πολύ σημαντικό μέτρο , πού προωθεῖται γιά τήν ἀνοικοδόμηση μιᾶς Big Brother κοινωνίας, εἶναι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν μέ πρόσχημα τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς! Ἤδη ἡ κυβέρνηση μελετᾶ ἀπό αὐτό τό καλοκαίρι στά τουριστικά ἑλληνικά νησιά ἡ ἐξόφληση λογαριαγμῶν ἄνω τῶν 70€ νά γίνεται μόνο μέ ἠλεκτρονική κάρτα συναλλαγῶν!
* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails