Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Ἐπιστολή τῆς Συνάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν πρός τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, περί τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης

Μέ τό ἀκόλουθο κείμενό της ἡ ἄτυπη «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» παρακαλεῖ τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, ἡ ὁποία ἔχει «ἐγνωσμένην ἀνησυχίαν διά κραυγαλέα πνευματικά ὀλισθήματα εἰς τόν πνευματικόν δίαυλον τοῦ δόγματος καί τοῦ ἤθους», νά λάβει θέση γιά τήν πασίγνωστη καί ἀπροσχημάτιστη ὑποστήριξη τοῦ Δημάρχου τῆς Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη πρός τό θεομίσητο καί ἐπαίσχυντο ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί γιά τήν διοργάνωση ἀπό αὐτόν τοῦ ἐτησίου “Gay Pride” στήν ἁγιοτόκο Συμβασιλεύουσα. Ἐπειδή ἡ ἐν λόγῳ δραστηριότητα τοῦ Δημάρχου εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη μέ τή θεσμική (μή αἱρετή) ἰδιότητά του ὡς Προέδρου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας», ἡ «Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν» παρακαλεῖ τήν Ἱερά Κοινότητα νά ἐκφράσει ἐναργῶς τή σχετική κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ διαφωνία της στόν κ. Μπουτάρη καί, σέ περίπτωση ἐμμονῆς του, νά διακόψει – εἰ δυνατόν – κάθε θεσμική σχέση μέ αὐτόν στό Ἅγιον Ὄρος καί ἐκτός αὐτοῦ, σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας κατά τῆς ἁμαρτίας.


Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Γάμος τῶν ἐν χηρείᾳ κληρικῶν
Μα­ρού­σι 27-4-2015
Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε,
Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς,
Στίς ἡ­μέ­ρες μας γί­νε­ται πο­λύς λό­γος γιά τή θε­μα­το­λο­γί­α τῆς Πα­νορ­θο­δό­ξου Συ­νό­δου πού ἀ­να­μέ­νε­ται νά συ­νέλ­θει μέ­σα στό ἑ­πό­με­νο ἔ­τος 2016. 
Ἕ­να ἐκ τῶν θε­μά­των πού κα­τά δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες πρό­κει­ται νά συ­ζη­τη­θοῦν εἶ­ναι ὁ δεύ­τε­ρος γά­μος τῶν ἐν χη­ρεί­ᾳ κλη­ρι­κῶν καί τῶν δι­α­ζευγ­μέ­νων.
Ἡ αὐ­το­νό­η­τη κο­σμι­κή λο­γι­κή ὑ­πο­στη­ρί­ζει, ὅ­τι εἶ­ναι ἄ­δι­κο νά ἀ­πα­γο­ρεύ­ε­ται στόν ἱ­ε­ρέ­α νά ἔ­χει δεύ­τε­ρη νό­μι­μη σύν­τρο­φο γιά τίς δι­κές του «ἀ­νάγ­κες», ἀλ­λά καί γιά τήν ἀ­να­τρο­φή τῶν ὀρ­φα­νῶν του παι­δι­ῶν.
Αὐ­τή ὅ­μως ἡ αὐ­το­νό­η­τη κο­σμι­κή λο­γι­κή ἔρ­χε­ται σέ εὐ­θεῖ­α ἀν­τί­θε­ση μέ τούς θε­ο­πνεύ­στους ἱ­ε­ρούς Κα­νό­νες τῆς ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας μας καί γε­νι­κό­τε­ρα μέ τό ὀρ­θό­δο­ξο ἦ­θος καί τόν ἐν τῇ πρά­ξει κα­θη­με­ρι­νό ἐν Χρι­στῷ τρό­πο ζω­ῆς.
Βέ­βαι­α ἡ νε­ο­βαρ­λα­α­μι­κή με­τα­πα­τε­ρι­κή θε­ο­λο­γί­α συμ­πο­ρεύ­ε­ται μέ τήν αὐ­το­νό­η­τη κο­σμι­κή λο­γι­κή καί ἀ­να­φαν­δόν ἰ­σο­πε­δώ­νει τή μα­κραί­ω­νη Πα­τε­ρι­κή θε­ο­λο­γί­α, μα­ζί καί τά «ἀ­πο­στε­ω­μέ­να» πιά καί «ἀ­πηρ­χαι­ω­μέ­να» προ­ϊ­όν­τα της, τούς ἱ­ε­ρούς Κα­νό­νες κα­θώς καί τό αὐ­στη­ρό ὀρ­θό­δο­ξο ἦ­θος της.
Δέν γνω­ρί­ζου­με ὅ­μως μέ ἀ­κρί­βεια, ἄν οἱ ἅ­γιοι Ἀ­πό­στο­λοι καί δή ὁ θεῖ­ος Παῦ­λος συγ­κα­τα­λέ­γον­ται στή με­τα­πα­τε­ρι­κή Βαρ­λα­α­μι­κή νο­ο­τρο­πί­α ἤ ὄ­χι κα­τά τούς με­τα­πα­τε­ρι­κούς.
Τί γί­νε­ται;  Ὅ­σα δι­α­τεί­νε­ται ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος πε­ρί τῆς μιᾶς καί μο­να­δι­κῆς συ­ζύ­γου τῶν κλη­ρι­κῶν, «…τού­του χά­ριν κα­τέ­λι­πόν σε ἐν Κρή­τῃ, ἵ­να τὰ λεί­πον­τα ἐ­πι­δι­ορ­θώ­σῃς, καὶ κα­τα­στή­σῃς κα­τὰ πό­λιν πρε­σβυ­τέ­ρους, ὡς ἐ­γώ σοι δι­ε­τα­ξά­μην, εἴ τίς ἐ­στιν ἀ­νέγ­κλη­τος, μιᾶς γυ­ναι­κὸς ἀ­νήρ, τέ­κνα ἔ­χων πι­στά, μὴ ἐν κα­τη­γο­ρί­ᾳ ἀ­σω­τί­ας ἢ ἀ­νυ­πό­τα­κτα…» (Τίτ. α΄, 5-6), στήν πρός Τί­τον ἐ­πι­στο­λή του καί «δεῖ οὖν τὸν ἐ­πί­σκο­πον ἀ­νε­πί­λη­πτον εἶ­ναι, μιᾶς γυ­ναι­κὸς ἄν­δρα, νη­φά­λιον, σώ­φρο­να, κό­σμιον, φι­λό­ξε­νον,δι­δα­κτι­κόν» (Α΄ Τιμ. γ΄, 2), στήν πρός Τι­μό­θε­ον, ἀ­νή­κουν στήν Και­νή Δι­α­θή­κη καί δι­α­τη­ροῦν τό θε­ό­πνευ­στο και­νο­δι­α­θη­κι­κό κῦ­ρός τους ἤ πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται στή με­τα­πα­τε­ρι­κή θε­ο­λο­γί­α καί ἑ­πο­μέ­νως δέν ἰ­σχύ­ουν ἤ ἔ­χουν μει­ω­μέ­νη, με­ρι­κή θε­ο­πνευ­στί­α;  Εἶ­ναι αὐ­το­νό­η­το ὅ­τι κα­τά τούς με­τα­πα­τε­ρι­κούς θε­ο­λό­γους εἶ­ναι ξε­πε­ρα­σμέ­νοι καί αὐ­τοί οἱ ἅ­γιοι Ἀ­πό­στο­λοι ὡς παμ­πά­λαι­οι, ἄλ­λων ἐ­πο­χῶν…

Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Δημήτρης Νατσιός: Ο Φώτης Κόντογλου και η παιδεία του Γένους

Ο Σύλλογος «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» συμμετέχει στο έτος Φώτη Κόντογλου με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατό του και τιμά τον μεγάλο έλληνα οικουμενικό δάσκαλο με σειρά εκδηλώσεων.
Η πρώτη από αυτές τις εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία, το Σάββατο 25 Απριλίου και ήταν μία παρουσίαση της ανεκτίμητης προσφοράς του Κόντογλου στα γράμματα και τις τέχνες.
Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν η παρουσία του εγγονού του Φώτη Κόντογλου, του κ. Φώτη Μαρτίνου, στον οποίο προσφέρθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου μας, κ. Γρηγόρη Καλύβα, ένας πίνακας ζωγραφικής, τον οποίο φιλοτέχνησε ο εξαίρετος ζωγράφος Καλαμπακιώτης και μέλος του Δ.Σ κ. Κώστας Αδάμος. 
Ο Φώτης Μαρτίνος εξέφρασε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του προς τον Σύλλογό μας για το ετήσιο αφιέρωμα στον Κόντογλου και υποσχέθηκε ότι θα παρευρεθεί σε μία από τις προσεχείς εκδηλώσεις μας και θα μιλήσει για το έργο του παππού του  αποκαλύπτοντας άγνωστα στοιχεία από το αρχείο της οικογένειας. Το αρχείο αυτό δωρήθηκε πριν ένα χρόνο στο Βυζαντινό Μουσείο με σκοπό την αξιοποίησή του, αλλά παραμένει ακόμη αναξιοποίητο.
Ομιλητής ήταν ο μάχιμος εκπαιδευτικός, πολυγραφότατος αρθρογράφος και συγγραφέας κ. Δημήτρης Νατσιός.
Ο κ. Δημήτρης Νατσιός αναπτύσσοντας το θέμα του αποκάλυψε την τραγική κατάσταση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων μέσω των οποίων υποτίθεται, όπως τόνισε, τα σημερινά Ελληνόπουλα λαμβάνουν γνώσεις και μαθαίνουν γράμματα.
Η αναφορά του στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων και κυρίως οι αποκαλύψεις του για τα κείμενα ξεσήκωσαν θύελλα χειροκροτημάτων από το ακροατήριο επιβραβεύοντας τον ομιλητή.
Στη συνέχεια ετέθησαν ερωτήσεις και έγινε συζήτηση ενόσω το ακροατήριο παρέμεινε καθηλωμένο στις θέσεις του ζητώντας από τον ομιλητή να συνεχίσει τις αποκαλύψεις και να σταλούν  τα μηνύματα στο Υπουργείο Παιδείας.
Ουσιαστικά η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια κραυγή αγωνίας για την παιδεία, την γλώσσα και την Ελληνική ταυτότητα.


* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails