Σάββατο 26 Απριλίου 2014

Δημήτριος Σοφιανός, Η Σκήτη της Δούπιανης στα Μετέωρα

Αναδημοσίευση από το blog Μετεωρίτικοι Αντίλαλοι
Μία μικρή αναφορά στον Ναό της Θεοτόκου της Δούπιανης που πανηγυρίζει σήμερα (25-04)...

Σκήτη Δούπιανης
Γύρω στα τέλη του ΙΑ΄ ή στις αρχές του ΙΒ΄ αι­ώ­να είχε συγκροτηθεί στα Μετέωρα υποτυπώδης μικρή ασκητική πολιτεία, η Σκήτη της Δούπιανης η των Σταγών, με κέντρο λατρείας, το ναό της Θεοτόκου, που αποτελούσε το «Κυριακό» της σκήτης˙ «εις κεφαλήν της σκήτεως Σταγών προετετίμητο, ως πρωτάτον ων», κατά το λεγόμενο «Σύγγραμμα Ιστορικόν» η «Χρονικόν των Μετεώρων». Στο ναό αυτό, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα, λίγο πιο κάτω από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά, συγκεντρώνονταν από τα «προσευχάδια» και τις «κέλλες» τους οι αυστηροί και απόκοσμοι ερημίτες των μετεωρίτικων βράχων κάθε Κυριακή, για να τελέσουν από κοινού την επίσημη και καθιερωμένη λατρεία στο Θεό.
Ο επικεφαλής της Σκήτης των Σταγών έφερε, κατά τα αγιορειτικά πρότυπα, τον τίτλο του «πρώτου» και καθηγουμένου της σκήτης. Ας σημειωθεί ότι «ουδείς όνομα ηγουμένου εκέκτητο ούτε εις το Μετέωρον ούτε εις άλλην μονήν˙ ότι δηλονότι, παρεκτός του πρώτου της σκήτεως του εν Δουπιάνη, ουδείς άλλος ηγούμενος ωνομάζετο εν ταις μετεώροις μοναίς απάσαις˙ ούτω γαρ η συνήθεια επεκράτει, ότι ο πρώτος της σκήτεως είχε και το της ηγουμενείας όνομα».
Επιβλητική και ηγετική μορφή, με μεγάλη δράση και ακτινοβολία είναι ο «πρώτος» της Σκήτης των Σταγών και καθηγούμενος της μονής της Θεοτόκου της Δούπιανης η Δουπιάνου Νείλος, γνωστός από κείμενα, έγγραφα και επιγραφές της εποχής. Είναι ο ιδρυτής και κτίτορας, κατά το έτος 1366/67, της Μονής της Υπαπαντής (αρχικά Αναλήψεως του Κυρίου).
Σήμερα η Σκήτη της Δούπιανης και ο Ναός της Θεοτόκου ανήκουν στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου.

http://meteoritikoiantilaloi.blogspot.gr/

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Αρχιμ. Νήφων, Καθηγούμενος της Ι. Μονής Μεγάλου Μετεώρου: Ο χώρος των Αγίων Μετεώρων, ήταν, είναι και θα μείνει τόπος άγιος και ιερός»

(Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο ekalampaka.gr)

Οι πι­στοί - προ­σκυ­νη­τές α­πό Κα­λαμ­πά­κα, Κα­στρά­κι, Τρί­κα­λα και γει­το­νι­κά χω­ριά που πα­ρα­κο­λού­θη­σαν τον α­πο­ψι­νό Πα­νη­γυ­ρι­κό Ε­σπε­ρι­νό στον Ι.Ν. Ζω­ο­δό­χου Πη­γής – Πα­να­γιάς της Δού­πια­νης βί­ω­σαν κα­τα­νυ­κτι­κές στιγ­μές α­κού­γον­τας τους α­να­στά­σι­μους ύ­μνους στους πρό­πο­δες των Με­τε­ώ­ρων.
Ό­μως εί­χαν και την ευ­και­ρί­α στο τέ­λος της Α­κο­λου­θί­ας του Ε­σπε­ρι­νού να α­κού­σουν το συ­νο­πτι­κό, αλ­λά πο­λύ ου­σι­α­στι­κό και ε­πί­και­ρο λό­γο που εκ­φώ­νη­σε ο Κα­θη­γού­με­νος της Ι­ε­ράς Μο­νής Με­τα­μορ­φώ­σε­ως του Σω­τή­ρος - Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Αρ­χι­μαν­δρί­της Νή­φων:
«Ζού­με σε έ­ναν ευ­λο­γη­μέ­νο τό­πο που οι Με­τε­ω­ρί­τες Πα­τέ­ρες πέ­ρα­σαν και α­γί­α­σαν με τη ζω­ή τους. Κά­θε σπι­θα­μή αυ­τού του με­τε­ω­ρί­τι­κου τό­που εί­ναι φω­τι­σμέ­νη με την α­γι­ό­τη­τα, την υ­πα­κο­ή και τα δά­κρυ­α των Με­τε­ω­ρι­τών Πα­τέ­ρων που πέ­ρα­σαν και τον α­γί­α­σαν με τη ζω­ή τους πριν α­πό 900 και πλέ­ον χρό­νια.
Σή­με­ρα έρ­χον­ται ε­δώ α­πό τα πέ­ρα­τα του κό­σμου για να θαυ­μά­σουν την αρ­χι­τε­κτο­νι­κή των Μο­να­στη­ρι­ών, τους Ι­ε­ρούς Να­ούς, τα κει­μή­λια. Το έρ­γο, δη­λα­δή, των Με­τε­ω­ρι­τών Πα­τέ­ρων που έ­ζη­σαν ε­δώ τον 12ο και τον 13ο αι­ώ­να, έ­να έρ­γο που ή­ταν η κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά τους. Και μη νο­μί­σε­τε ό­τι σκέ­φθη­καν πο­τέ ό­τι 900 χρό­νια με­τά το έρ­γο τους θα α­πο­τε­λεί αν­τι­κεί­με­νο θαυ­μα­σμού, τό­πος προ­σκυ­νή­σε­ως. Ε­κεί­νοι τό­τε έ­ζη­σαν α­πλά, βί­ω­σαν την α­γά­πη τους προς το Θε­ό, και ε­μείς σή­με­ρα α­γι­α­ζό­μα­στε, παίρ­νου­με δύ­να­μη α­πό το χώ­ρο των Με­τε­ώ­ρων που ή­ταν, εί­ναι και θα μεί­νει χώ­ρος ι­ε­ρός και ά­γιος. Αυ­τή εί­ναι η με­γά­λη και βα­ριά κλη­ρο­νο­μιά μας».Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Επιστολή Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων προς τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ για την ίδρυση Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΟΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.
τῆς Ὁσιολ. Μοναχῆς Χριστονύμφης, Καθηγουμένης τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων*
Δημοσιεύουμε ἐδῶ τήν ἐπιστολή-παρέμβαση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. γιά τό ἐπίμαχο θέμα τῆς ἵδρυσης «Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν» ἐντός τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
Παρόμοια ἐπιστολή κατέθεσε καί ὁ σεβαστός Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Μεγάλου Μετεώρου) Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Ἀναστασίου. Στό σοβαρό αὐτό θέμα ἀναφερόμαστε καί σέ σχόλιό μας στίς σσ. 17-18 τῆς «Π».
Δυστυχῶς, οἱ ἐπιστολές-παρεμβάσεις καί τά ἐπιχειρήματα, πού ἀνέπτυξαν ὅσοι μίλησαν στίς 7.3.2014 στή συνέλευση τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. ἐναντίον τῆς πολύ ἐπικίνδυνης πρότασης, δημιουργίας «Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν», δέν ἔφεραν ἀποτέλεσμα. Ἐλπίζουμε ὅμως νά φέρει ἀποτέλεσμα ἡ ἀντίδραση κλήρου καί λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης, πού δέν θέλουν νά δοῦν τήν ἁγιοτόκο πόλη τους καί τή Θεολογική Σχολή της νά μεταλλάσσονται σέ κέντρα ἰσλαμικοῦ φονταμενταλισμοῦ.
Ἡ «Παρακαταθήκη» συγχαίρει ταπεινῶς τόσο τή Γερόντισσα τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου, ὅσο καί τόν σεβαστό Προηγούμενο τοῦ Μεγάλου Μετεώρου π. Ἀθανάσιο, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθώντας τήν πνευματική παρακαταθήκη τοῦ Μακρυγιάννη καί τοῦ πατρο-Κοσμᾶ δίνουν πάντοτε τό ἀγωνιστικό τους παρών στά μείζονα θέματα, πού ἔχουν σχέση μέ τήν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική μας ταυτότητα. Εὐχόμεθα νά τούς μιμηθοῦν καί ἄλλοι.
Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή-παρέμβαση:
Ἐλλογιμώτατε κύριε Πρόεδρε,
Πρόσφατα πληροφορηθήκα με τήν πρόθεση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τήν ἵδρυση μιᾶς «Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν» ἐντός τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Εἶ ναι πραγ μα τι κά ἀκατανόητη μία τέτοια πρόθεση, πού μόνο θλίψη καί ἀγανάκτηση μπορεῖ νά προκαλέσει στό ὀρθόδοξο πλήρωμα.
Ὅσο καλόπιστα καί ἄν ἐπιχειρήσει κανείς νά ἀντιληφθεῖ καί νά κατανοήσει τήν ἀναγκαιότητα αὐτῆς τῆς συγκεκριμένης προθέσεως, διαπιστώνει ὅτι τό ὅλο σκεπτικό της εἶναι ἀντιφατικό καί κινεῖται πέραν πάσης λογικῆς. Κι αὐτό γιατί ὁ σκοπός τῆς νέας αὐτῆς «Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν» εἶναι διαμετρικά ἀντίθετος μέ τόν σκοπό μίας Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς.

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Ἀπειλή κατά τοῦ πνευματικοῦ χαρακτήρα τῶν Ἁγίων ΜετεώρωνΓιά μία ἀκόμη φορά ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση Καλαμπάκας ἀποδεικνύεται κατώτερη τῶν περιστάσεων. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἀ­δυ­να­τεῖ νά ἀν­τι­λη­φθεῖ καί νά προ­κρί­νει τά οὐ­σι­ώ­δη, ότι ἀ­δυ­να­τεῖ νά ἀν­τι­λη­φθεῖ αὐ­τό πού πραγ­μα­τι­κά εὐ­ερ­γε­τεῖ τήν τοπική κοινωνία. Ἀδυνατεῖ να ἀντιληφθεῖ ὅτι τά Ἅγια Μετέωρα εἶναι ἕνας ἀνεκτίμητος θησαυρός πού πρέπει να διαφυλάξουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ.
Ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση Καλαμπάκας παραμένει ἀκόμη ἐγκλωβισμένη στίς κοντόφθαλμες πρακτικές καί τά ἀτομικά βραχυπρόθεσμα συμφέροντα ἐπιδεικνύοντας ἀσυγχώρητη ἀνευθυνότητα καί ἐπιπολαιότητα.
Ἀντί νά φροντίζει καί νά μεριμνᾶ ἡ ἴδια γιά την προστασία τῶν Ἁγίων Μετεώρων, κακίζει τήν ἀρμόδια Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἐπειδή ζητᾶ τήν ἐφαρμογή τῶν νόμων!
Στήν δίνη μάλιστα τῆς προεκλογικῆς περιόδου οἱ ὑποψήφιοι τῆς περιοχῆς δέν δίστασαν νά ἐντάξουν τό ὅλο θέμα στίς φτηνές ψηφοθηρικές τους ἐπιδιώξεις.
Πρό­κει­ται πραγ­μα­τι­κά γιά ὕ­βρη καί ὄ­νει­δος καί γιά βά­ναυ­ση προ­σβο­λή τῆς μα­κραί­ω­νης πα­ρά­δο­σης, ἀλ­λά καί τῆς ζώ­σας μαρ­τυ­ρί­ας τοῦ Μο­να­στι­κοῦ Κέν­τρου τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων. Μέ τήν συμπεριφορά τους οἱ τοπικοί παράγοντες ρο­σβάλ­λουν βά­ναυ­σα τήν τι­μή, τήν ὑ­πό­λη­ψη καί τήν ἐν γέ­νει προ­σω­πι­κό­τη­τα τῶν μο­να­χῶν τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων, πού δι­α­κο­νοῦν μαρ­τυ­ρι­κά τόν εὐ­λο­γη­μέ­νο αὐ­τό τό­πο μέ τήν πλη­θώ­ρα τῶν προ­σκυ­νη­τῶν καί ἐ­πι­σκε­πτῶν ἀ­πό ὅ­λα τά μέ­ρη τοῦ κό­σμου. 
Ἡ πα­ρου­σί­α καί μαρ­τυ­ρί­α τῶν συγ­χρό­νων μο­να­χῶν, πού κρα­τοῦν ζων­τα­νό ἕ­να μο­να­δι­κό μνη­μεῖ­ο τῆς αἴ­γλης καί τοῦ βε­λη­νε­κοῦς τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων, προ­σφέ­ρει ἀ­πο­φα­σι­στι­κά καί κα­τα­λυ­τι­κά στήν κοι­νω­νι­κή καί οἰ­κο­νο­μι­κή ἀ­νά­πτυ­ξη τῆς εὐ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χῆς μέ θε­τι­κό ἀν­τί­κτυ­πο καί στήν ἴ­δια τήν ἐ­θνι­κή οἰ­κο­νο­μί­α.
Στό Μο­να­στι­κό Κέν­τρο τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων ἐ­πί αἰ­ῶ­νες τώ­ρα πα­ρα­κο­λου­θεῖ κα­νείς τήν ἀ­πα­ρά­μιλ­λη σύ­ζευ­ξη καί ἁρ­μο­νί­α τῆς θεί­ας δη­μι­ουρ­γί­ας μέ τό μο­να­δι­κό στό εἶ­δος του φυ­σι­κό το­πί­ο, τήν ὑ­ψη­λή ἀν­θρώ­πι­νη καλ­λι­τε­χνι­κή αἰ­σθη­τι­κή καί τήν ἡ­συ­χα­στι­κή πα­ρά­δο­ση τοῦ ὀρ­θο­δό­ξου μο­να­χι­σμοῦ. Αὐ­τή ἡ ἄρ­ρη­κτη φυ­σι­κή, καλ­λι­τε­χνι­κή, θρη­σκευ­τι­κή καί πο­λι­τι­σμι­κή ἑ­νό­τη­τα ἀ­πο­τε­λεῖ τό ἀν­τι­κεί­με­νο τοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος καί τοῦ θαυ­μα­σμοῦ τῶν ἐ­πι­σκε­πτῶν πού συ­νω­στί­ζον­ται πραγ­μα­τι­κά στόν ἱ­ε­ρό χῶ­ρο τῶν Μετεώρων. 
Τά κυ­ρί­αρ­χα αὐ­τά συ­στα­τι­κά τοῦ χώ­ρου, ἀ­κό­μη καί σέ κα­θα­ρά ἐμ­πο­ρι­κό-οἰ­κο­νο­μι­κό ἐ­πί­πε­δο εἶ­ναι αὐ­τά πού ἀ­να­βι­βά­ζουν τήν ἀ­γο­ρα­στι­κή καί του­ρι­στι­κή ἀ­ξί­α τῆς πε­ρι­ο­χῆς καί τήν κα­θι­στοῦν ἕ­ναν ἀ­πό τούς ση­μαν­τι­κό­τε­ρους προ­ο­ρι­σμούς τῆς πα­τρί­δας μας μέ τε­ρά­στια ἐ­πι­σκε­ψι­μό­τη­τα.
Ὁ ὑ­πο­βι­βα­σμός καί εὐ­τε­λι­σμός ἑ­νός τό­σο ὑ­ψη­λοῦ καί ποι­ο­τι­κοῦ πο­λι­τι­σμι­κοῦ καί του­ρι­στι­κοῦ ἀ­γα­θοῦ μέ­σα ἀ­πό τήν ἐ­κτέ­λε­ση δραστηριοτήτων πού προσβάλουν τόν θρησκευτικό χαρακτήρα καί τήν αἰσθητική του ἀξία θά πλή­ξουν καί­ρια τήν εἰ­κό­να καί τήν δι­ε­θνή ἀ­κτι­νο­βο­λί­α του. Ἀ­πο­τε­λοῦν δέ πλή­ρη ἀ­να­σταλ­τι­κό πα­ρά­γον­τα στήν ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ θρη­σκευ­τι­κοῦ του­ρι­σμοῦ γιά τόν ὁ­ποῖ­ο τό­σο με­ρι­μνᾶ καί ἐρ­γά­ζε­ται ἡ ἑλ­λη­νι­κή πο­λι­τεί­α.
Ἡ ἐπιχείρηση ἀλ­λοι­ώ­σε­ως καί πα­ρα­ποι­ή­σε­ως τοῦ ἰ­δι­αί­τε­ρου θρη­σκευ­τι­κοῦ χα­ρα­κτή­ρα τῶν Ἁγίων Μετεώρων καί ἡ πρό­θε­ση με­τα­τρο­πῆς τους σέ ἐκ­κο­σμι­κευ­μέ­νο κέν­τρο πολ­λα­πλῶν χρή­σε­ων καί δρα­στη­ρι­ο­τή­των δέν πρέπει σέ καμμία περίπτωση νά γίνει ἀποδεκτή.

Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

Μετέωρα: Απέρριψε το έγγραφο της 19ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας


      


Αναγνώστης μας, μας έστειλε το παρακάτω μήνυμα και τον ευχαριστούμε θερμά. Είναι αλήθεια πως δεν πρέπει να αποσιωπήσουμε το θέμα. Τα Μετέωρα αποτελούν Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς αλλά ακόμα περισσότερο αποτελούν και μνημείο Πνευματικής κληρονομιάς και δεν πρέπει να αφήσουνε  τις δραστηριότητες ορισμένων ομάδων (μικρών και μεμονωμένων) να "παραμορφώσουν" και να "αλλοιώσουν" τον χαρακτήρα τους.Είναι κρίμα στο βωμό του χρήματος και του κέρδους να θυσιάζονται όλα χωρίς κανέναν περιορισμό. Θα επανέλθουμε στο θέμα και με επιπλέον πληροφορίες μέσα στις επόμενες μέρες. Να αναφέρουμε μόνο πως το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει ορισμένες απαγορεύσεις για την προστασία του μνημείου, οι οποίες προτάθηκαν από τη 19η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Μήνυμα αναγνώστη:
Αξιότιμοι κύριοι σας ενημερώνω για το μεγάλο θέμα που προκύπτει στη Καλαμπάκα και στα Άγια Μετέωρα όπου (άκουσον άκουσον ) η δημοτική κοινότητα απορρίπτει την πρόταση της 19ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και χαρίζει ασυδοσία κινήσεων και ελευθεριών στον καθένα που θέλει να ασκήσει το χόμπι της (αναρρίχησης κλπ )σε αρχαιολογικό χώρο σε βάρος και της θρησκευτικής συνείδησης κάποιων άλλων που έθεσαν να φυλάγουν πνευματικές Θερμοπύλες .Δηλαδή με λίγα λόγια εκεί που  ο Μοναχός ή η Μοναχή θα προσεύχεται ή θα κάνει τον κανόνα της ή θα ικετεύει τον θεό για όλους εμάς ,  από το πουθενά ο αναρριχητής θα κάνει την εμφάνιση του σαν τον φαντομά  , θα διασκεδάζει εκεί που χυθήκαν  και χύνονται δάκρυα μετανοίας  για όλη την οικουμένη,  εκεί που στους  ναούς και στα αρχονταρίκια ο καθένας μας ( ναι ο καθένας μας ακόμα κι αυτοί που κόπτονται για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού της περιοχής και τώρα γίνονται αρνητές καταπατόντας τους νόμους ) έχει αποθέσει τον πόνο του και περιμένει κι απ τους μοναχούς  την « μεσολάβηση»  στο Θεό Φτάνει πια η θυσία των  ιερών και οσίων στο βωμό της ψηφοθηρίας και της φτηνής πολιτικής Δεν μένει λοιπόν στην επόμενη συνάντηση που θα έχουν να αποφασίσουν αγνοώντας νόμους και κανόνες και να χαράξουν τα μονοπάτια ανάβασης στον βράχο της Ακροπόλεως ΕΛΕΟΣ !!!!!!

Σας επισυνάπτω το σχετικό  κείμενο

Με αφορμή την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας για την πρόταση της 19ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων : «Των οικιών υμών εμπιπραμένων, υμείς άδετε»

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails