Κυριακή 25 Ιουνίου 2017

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου: «Οἰκονομικός ὁλοκληρωτισμός. Μία θεολογική προσέγγιση»

«Οἰκονομικός ὁλοκληρωτισμός. Μία θεολογική προσέγγιση»
Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου
Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου

Ὁμιλία στήν ἡμερίδα μέ θέμα:
«Κατάργηση μετρητῶν, τέλος τῆς ἐλευθερίας.
Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό»
Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Πειραιᾶς 24-6-2017


Εἰσαγωγικά
Στήν ἀποψινή μας εἰσήγηση θά ἑστιάσουμε ἐπιλεκτικά σέ κάποιες συγκεκριμένες πτυχές τοῦ ὅλου θέματος, οἱ ὁποῖες ἅπτονται τῆς θεολογικῆς πλευρᾶς του. Συγκεκριμένα θά ἀναφερθοῦμε:
1. Στό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καί στήν θεολογική διάσταση τῆς ἐλευθερίας του, πού πλήττεται βάναυσα ἀπό τόν ἠλεκτρονικό καί οἰκονομικό ὁλοκληρωτισμό πού τείνει νά ἐπιβληθεῖ.
2.  Στήν ἐσχατολογική διάσταση τοῦ θέματος: τήν σύγχρονη, δηλαδή, ἀποστασία∙ τό μυστήριο τῆς ἀνομίας καί πῶς ἐνεργεῖται στήν ἐποχή μας∙ τά προδρομικά σημεῖα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου.
3. Στήν ἀντιμετώπιση τῶν διάφορων συγχρόνων πρακτικῶν ζητημάτων πού καθημερινά ἀνακύπτουν.
4. Στήν μετάνοια καί τήν προσευχή ὡς τά πλέον δραστικά ἀντίδοτα-φάρμακα στήν ἀνομία καί τήν ἀποστασία καί ὡς τά μόνα ἀποτελεσματικά μέσα γιά τήν ἀποτροπή ὅλων τῶν ἐπερχόμενων δεινῶν.

1. Αὐτεξούσιο - ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου
Ὁ Θε­ός ἔ­πλα­σε τόν ἄν­θρω­πο «κα­τ’ εἰ­κό­να καί κα­θ’ ὁ­μοί­ω­σίν» Του, γι’ αὐ­τό καί τοῦ δώ­ρη­σε ἕ­να ἀ­πό τά με­γα­λύ­τε­ρα ἀ­γα­θά, πού μαζί μέ τήν λογική, τόν διακρίνει ἀπό τά ἄλογα ζῶα, τό ἀ­γα­θό τῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας, δηλαδή τό αὐτεξούσιο. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης χαρακτηρίζει τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου ὡς, κατά χάριν, ἰσόθεο τιμή στόν θεοειδή ἄνθρωπο[1].
Τό αὐ­τε­ξού­σιο τοῦ ἀν­θρώ­που καί ἡ ἐ­λεύ­θε­ρη προ­αί­ρε­σή του στίς ἐ­πι­λο­γές καί τίς πρά­ξεις του τόν κα­θι­στᾶ κύ­ριο κρι­τή τῶν ἀ­πο­φά­σε­ών του καί ὑ­πεύ­θυ­νο τῆς σω­τη­ρί­ας του. Τό­σο πο­λύ, μά­λι­στα, σέ­βε­ται ὁ Θε­ός τήν ἐ­λευ­θε­ρί­α τοῦ ἀν­θρώ­που, πού, ὅ­πως μᾶς ἀ­να­φέ­ρει τό πα­τε­ρι­κό λό­γιο, «ὁ ἄ­νευ σοῦ πλά­σας σε (Θε­ός) οὐ δύ­να­ται ἄ­νευ σοῦ σῶ­σαί σε»· δη­λα­δή ὁ Θε­ός, πού χω­ρίς τήν δι­κή σου συμ­με­το­χή σέ ἔ­πλα­σε, δέν μπο­ρεῖ, χω­ρίς τήν δι­κή σου συμ­με­το­χή, νά σέ σώ­σει. Τό αὐτεξούσιο, ἡ ἐλευθερία τῆς βουλήσεως δηλαδή, εἶναι πραγματικά μοναδική καί μεγαλειώδης δωρεά τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ τοῦ παρέχει τήν δυνατότητα καί τό δικαίωμα νά κάνει ἐλεύθερα καί ἀβίαστα τίς ἐπιλογές του καί νά φθάνει ἀκόμη στό σημεῖο νά Τόν ὑβρίζει καί νά Τόν ἀρνεῖται.

Πορίσματα ἡμερίδος Κατάργηση Μετρητῶν - τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.
Πορίσματα μερίδος Κατάργηση Μετρητν - τέλος τς λευθερίας. δεύοντας πρός τόν λοκληρωτισμό.


24-6-2017
Στίς 24 το μηνός ουνίου 2017 διοργανώθηκε πό τήν στία Πατερικν Μελετν καί τήν νωμένη Ρωμηοσύνη, στό Στάδιο Ερήνης καί Φιλίας (Σ.Ε.Φ.), στήν αθουσα Μελίνα Μερκούρη μερίδα, πό τήν αγίδα το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραις κ. Σεραφείμ μέ θέμα
«Κατάργηση Μετρητν - τέλος τς λευθερίας.
δεύοντας πρός τόν λοκληρωτισμό».
Μεταδόθηκε πό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τς Πειραϊκς κκλησίας FM 91,2  καί τηλεοπτικά πό τό Web TV  καί τήν χελος TV.
Τήν μερίδα συντόνισε αδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύ­τερος ωάννης Φωτόπουλος.
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραις κήρυξε τήν ναρξη τν ργασιν τς μερίδος προηγηθείσης προσευχς.  Μητροπολίτης στήν ναρκτήρια μιλία του τόνισε τι πό τόν Μεγάλο δελφό τς Νέας Τάξης πιχειρεται καταπάτηση τς διωτικότητος καί καταστρατήγηση τς θεοσδότου λευθερίας το νθρωπίνου προσώπου. χρήματη κοινωνία εναι μέθοδος σφυκτικο λέγχου καί καταδυνάστευσης το νθρώπου. παιτεται, κατέληξε, π᾿ λους δυναμική ντίσταση, νήψη, γρήγορση καί ρθόδοξη μολογία.
ν συνεχεία πανοσιολογιώτατος ρχιμ. Σαράντης Σαράντος παρουσίασε τήν προϊστορία το θέματος τς λεκτρονικς ταυτότητος Κάρτας το Πολίτη καί τίς σχέσεις τους μέ τά capital controls, τή μείωση τν μετρητν καί τή μείωση τς λευθερίας τν πολιτν. πεσήμανε τή σημασία τς μερίδος καί τό σκοπό της ς ναχώματος στά ντιλαϊκά, ντεθνικά καί ντίθεα σχέδια τν σχεδιαστν τς νεοταξικς λοκληρωτικς δράσης.
πό τίς εσηγήσεις τν εδικν, μπνευσμένων καί πεπειραμένων μιλητν προέκυψαν τά παρακάτω πορίσματα:
1) σα πίθανα καί φιαλτικά κτίθενται μέσα στό μυθιστόρημα το ργουελ «1984» καί περιέχονται στά κινηματογραφικά ργα πιστημονικς φαντασίας βλέπουμε στίς μέρες μας νά γίνονται πραγματικότητα. Ατή τή στιγμή σέ πολλές χρες το τρίτου κόσμου καί χι μόνο, μεθοδεύεται πλήρης κατάργηση τν μετρητν καί μφύτευση microchip, ποία προπαγανδίζεται ς φέλιμη γιά ατρική χρήση, γιά σφάλεια σέ λα τά πίπεδα καί γιά  καθημερινή διευκόλυνση.  Στόν ρίζοντα τν ξουσιαστν βρίσκεται καί χρήση laser γιά πιδερμική φαρμογή το RFID καί σατανική προσπάθεια διασυνδεσιμότητας το γκεφάλου μέ τούς λεκτρονικούς πολογιστές.

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κατάργηση μετρητῶν-τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό» Σάββατο 24 ΙουνίουΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
σέ συνεργασία μέ τήν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη
ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς, 
διοργανώνουν ἡμερίδα στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας στίς 24/6/2017 καί ὥρα 5μμ - 9μμ μέ θέμα:  
«Κατάργηση τῶν μετρητῶν-τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.» 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails