Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

Πορίσματα Ημερίδας Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς με φωτογραφίες της ημερίδας

«Τό παπικό ‘’Πρωτεῖο’’ δέν ἔχει θεολογική βάση οὔτε ἁγιοπνευματική καί ἐκκλησιολογική νομιμοποίηση. Στηρίζεται σαφῶς σέ κοσμικοῦ χαρακτῆρος νοοτροπία ἐξουσίας». Αὐτό μεταξύ ἄλλων προέκυψε ὡς συμπέρασμα ἀπό τήν Θεολογική Ἡμερίδα, πού διοργάνωσε μέ ἐπιτυχία καί μεγάλη συμμετοχή κληρικῶν καί λαϊκῶν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας(αἴθουσα Μελίνα Μερκούρη) στίς 28 Ἀπριλίου 2010.
Τήν ἡμερίδα ἐτίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος καί ἐκήρυξε τήν ἔναρξή της. Παρέστησαν ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ καί Γλυφάδας κ.κ. Παῦλος καί ὁ Θεοφιλ. ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ.κ. Μελίτων.
Τό θέμα της « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» ἀναπτύχθηκε σέ δύο συνεδρίες ἀπό ἑπτά εἰσηγητές, τούς ἑξῆς κατά σειράν: Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, Ἱερομόναχο Λουκᾶ Γρηγοριάτη, Καθηγητή Ἀριστείδη Παπαδάκη (University of Maryland), Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλληνό, Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Ζήση, Πρεσβύτερο Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο καί καθηγητή Δημήτριο Τσελεγγίδη.
Ἀπό τίς εἰσηγήσεις καί τήν ἐπακολουθήσασα συζήτηση προέκυψεν ὅτι: Ἡ ἑνότητα ἀνήκει στή φύση τῆς Ἐκκλησίας ὡς σώματος Χριστοῦ καί ἐν Χριστῷ κοινωνίας. Ἡ ἀληθής Ἐκκλησία εἶναι μία. Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας σέ ὅλες τίς ἐκδοχές της θεσμικές ἤ χαρισματικές ἔχει σαφῶς ἁγιοπνευματική βάση. Παρέχεται μυστηριακῶς, συν­τηρεῖται ὅμως, καλλιεργεῖται καί ἐκφαίνεται κατεξοχήν εὐχαριστιακῶς.
Σύμφωνα μέ τήν «Ὁμολογία Πίστεως» τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου τοῦ 1727 «Οὐδεμίαν ἄλλην ἥντινα οὖν κεφαλήν ἀποδέχεται ἐν αὐτῇ τῇ Ἀνατολική Ἐκκλησία, εἰμή τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν μόνον παρά τοῦ Πατρός δοθέντα κατά πάντα τῇ Ἐκκλησίᾳ καί θεμέλιον τόν αὐτόν». Κατά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία δέν νοεῖται «Πρῶτος» γενικά καί ἀόριστα χωρίς τήν παρουσία τῆς συγκεκριμένης συνόδου μιᾶς ἐπαρχίας.

Kατά τη διάρκεια της προσευχής για την έναρξη των εργασιών της ημερίδας  από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙερώνυμοὉ θεσμός τῶν πρεσβείων τιμῆς (αὐτός εἶναι ὁ ὅρος, πού χρησιμοποιεῖ ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική παράδοση σέ ἀντίθεση μέ τόν μεταγενέστερο ὅρο «πρωτεῖον» πού χρησιμοποιοῦν οἱ παπικοί) ἐκφράζει καί διασφαλίζει τήν ἑνότητα καί τήν συνοδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ πενταρχία τῶν πατριαρχικῶν θρόνων εἶναι ἡ μορφή, τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία ἔδωσε στόν θεσμό τῶν πρεσβείων τιμῆς κατά τήν πρώτη χιλιετία.


Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος απευθύνει χαιρετισμό

Ἡ ἐξουσία τοῦ «πρώτου», ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τά πρεσβεῖα τιμῆς, εἶναι καρπός τῆς συνοδικότητος, ἐνῶ ἡ ἐξουσία πού άρχισε να οἰ­κειοποιείται ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης ήδη από τήν πρώτη χιλιετία εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς καταλύσεως τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας.
Στήν Ἐκκλησία τῆς α´ χιλιετίας δέν ὑφίστατο «θείῳ δικαίῳ» παπικό πρωτεῖο δικαιοδοσίας καί ἐξουσίας ἐφ᾽ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία εἶχε τό δικαίωμα νά ἀποφασίζει τά τῆς διοικήσεώς της καί χωρίς τόν πάπα καί ἀκόμα περισσότερο καί παρά τή δική του ἔντονη ἀντίθεση καί οἱ ἀποφάσεις της αὐτές εἶχαν καθολική ἰσχύ.


O Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος και οι Μητροπολίτες Κυθήρων κ. Σεραφείμ και Γλυφάδος κ. Παύλος παρακολουθούν την ημερίδα


Μετά τό σχίσμα τό 1054 ἡ αὐξανόμενη ἀξίωση τῶν παπῶν γιά πρωτεῖο ἐξουσίας ἐφ’ὅλης τῆς ἐκκλησίας ἀνατρέπει πλήρως τήν ἁγιοπνευματική δομή τοῦ μυστηριακοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, σχετικοποιεῖ καί πρακτικῶς καταργεῖ τή Συνοδικότητα ὡς ἁγιοπνευματική λειτουργία τοῦ σώματος αὐτοῦ καί εἰσάγει τό κοσμικό φρόνημα σ᾽ αὐτήν, ἀκυρώνει τήν ἰσοτιμία τῶν ἐπισκόπων, ἰδιοποιεῖται τήν ἀπόλυτη διοικητική ἐξουσία ἐφ᾽ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, παραμερίζοντας οὐσιαστικά τόν Θεάνθρωπο καί τοποθετώντας ὡς ὁρατή κεφαλή της Εκκλησίας ἕναν ἄνθρωπο. Μέ τόν τρόπο αὐτόν ἐπαναλαμβάνει θεσμικά πλέον τό προπατορικό ἁμάρτημα.
Ἡ ἀληθινή ἑνότητα ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἑνότητα στήν πίστη στήν λατρεία καί τήν διοίκηση. Αὐτό εἶναι τό πρότυπο ἑνότητος στήν ἀρχαία Ἐκκλησία, τήν ὁποία συνεχίζει ἀπαράλλακτα καί καθολικά ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία. Ἡ μέθοδος τῆς Οὐνίας εἰσάγει ψεύτικη ἑνότητα καί στηρίζεται σέ αἱρετική ἐκκλησιολογία, διότι ἐκτός τοῦ ὅτι ἐπιτρέπει πολυμορφία στήν πίστη καί τήν λατρεία, ἐξαρτᾶ τήν ἑνότητα ἀπό τήν ἀναγνώριση τοῦ πρωτείου τοῦ πάπα, πού εἶναι θεσμός ἀνθρωπίνου δικαίου, καί ἀνατρέπει τό συνοδικό πολίτευμα διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας πού εἶναι θεσμός θείου δικαίου. Ἡ πολυμορφία γίνεται δεκτή μόνο σέ δευτερεύοντα θέματα τοπικῶν παραδόσεων καί ἐθίμων.

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ παρακολουθεί την ημερίδα. Δίπλα το διακρίνεται ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Πρωτοπρ. Γεώργιος Ευθυμίου

Μετά τήν Α´ Βατικανή Σύνοδο (1870) καί κυρίως τήν Β’ (1962-1964) τό παπικό πρωτεῖο δέν ἀποτελεῖ μιά ἁπλή διοικητική διεκδίκηση, ἀλλά οὐσιῶδες δόγμα πίστεως ἀπολύτως ὑποχρεωτικό γιά τή σωτηρία τῶν πιστῶν. Ἡ ἄρνησή του ἐπισύρει τό ἀνάθεμα τῆς Α´ Βατικανῆς Συνόδου, ἡ ἰσχύς τοῦ ὁποίου παραμένει καί μετά τή Β´ Βατικανή.
Επάνω: ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου Αγίου Όρους Αρχιμ. Ιωσήφ και ο Πρόεδρος των Θεολόγων παρακολουθουν την ημερίδα 
Κάτω: ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου Αγίων Μετεώρων απευθύνει χαιρετισμό


Ὅπως ἐτόνισε στήν εἰσήγησή του ὁ οἰκοδεσπότης τῆς ἡμερίδος Σεβ.Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.Σεραφείμ «Διά τῆς αἱρετικῆς καί βλασφήμου δοξασίας τοῦ Πρωτείου ἐξουσίας τοῦ ἐπισκόπου Ῥώμης καί τῶν ἐξ αὐτῆς προελθόντων πνευματικῶν ἐπακολούθων (ὡς τό «ἀλάθητον» τοῦ Πάπα καί ὁ ἀπολυταρχικός - μοναρχικός δεσποτισμός του ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ σώματος τῆς ὑπ' αὐτόν θρησκευτικῆς κοινωνίας), ὁ Παπισμός ἐξελίχθη, εἰς ἀπολυταρχικόν - μοναρχικόν σύστημα μυστικιστικῆς κοσμοθεωρίας καί διαστροφῆς αὐτῆς ταύτης τῆς ἐννοίας τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπεδείχθη νέος Ρωμαϊκός - Φραγκικός ἐθνισμός (paganismus) ὑπό πνευματικήν μεταμφίεσιν, ἀφῄρεσε τήν μυστικήν ἐλευθερίαν ἐν Χριστῷ ἑκάστου μέλους αὐτῆς καί ἀπέβη τό ἀναπόφευκτον καί μοιραῖον αἴτιον τῆς εἰς ἑκατοντάδας διαφόρων αἱρέσεων ἐκ­πτώσεως ἐκ τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί τό ἀνυπέρβλητον ἐμπόδιον τῆς δυνατότητος ἐπιστροφῆς αὐτῶν».
Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους
και εισηγητής στην ημερίδα ιερομ. Λουκάς ΓρηγοριάτηςΚατά τήν ἐκτίμηση τῶν συνέδρων ἡ προσπάθεια τοῦ συγχρόνου θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν γιά τήν ἀποκατά­στασι τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας πρέπει ὁπωσδήποτε, πέραν τῆς ἀποβολῆς τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν τῆς Ρώμης (Φιλιόκβε, κτιστῆς Χάριτος, ἀλαθήτου, καθαρτηρίου κ.λπ.), νά στοχεύῃ καί στήν ὁριστική ἀποβολή τοῦ παπικοῦ πρωτείου καί ὄχι σέ κάποια κοινῶς ἀποδεκτή ἐπανερμηνεία του.
Τέλος κρίνεται ἀπαράδεκτο καί δέν γίνεται ἀποδεκτό ὡς «πρότυπο γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς πλήρους κοινωνίας» τό συγκρητιστικό πλαίσιο τῆς «ἑνότητος ἐν τῇ ποικιλίᾳ».


Ο Πρωτ. Γεώργιος ΜεταλληνόςΟ Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός και ο Καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης


Ο Γραμματέας της ημερίδας μοναχός Αρσένιος Ακούστε τα πορίσματα:

Get this widget |Track details |eSnips Social DNA

Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

Καθηγητής Τσελεγγίδης: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ
Ὑ­πό­τι­τλος: Θε­ο­λο­γι­κή-ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή προ­σέγ­γι­ση

Ἡ ἑ­νό­τη­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας σέ ὅ­λες τίς ἐκ­δο­χές της – θε­σμι­κές ἤ χα­ρι­σμα­τι­κές- ἔ­χει σα­φῶς ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή βά­ση. Πα­ρέ­χε­ται μυ­στη­ρια­κῶς, συν­τη­ρεῖ­ται ὅ­μως, κα­λι­ερ­γεῖ­ται καί ἐκ­φαί­νε­ται κα­τε­ξο­χήν εὐ­χα­ρι­στια­κῶς.
Ὑ­φί­στα­ται καί ἐκ­φαί­νε­ται θε­σμι­κῶς στήν πί­στη, τή λα­τρεί­α καί τή δι­οί­κη­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Σέ κά­θε πε­ρί­πτω­ση ἡ πα­ρα­πά­νω τρι­πλῆ ἑ­νό­τη­τα θε­με­λι­ώ­νε­ται καί ἀν­τλεῖ­ται ἀ­πό τό τρισ­σό ἀ­ξί­ω­μα τοῦ Χρι­στοῦ: τό προ­φη­τι­κό, τό ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κό καί τό βα­σι­λι­κό. Κα­τά συ­νέ­πεια, οἱ τρεῖς ἐκ­φάν­σεις τῆς ἑ­νό­τη­τας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας θά πρέ­πει νά θε­ω­ροῦν­ται ῶς ἁλ­λη­λο­ε­ξαρ­τώ­με­νες καί ἀ­δι­ά­σπα­στες συν­τε­ταγ­μέ­νες τῆς μί­ας καί πλή­ρους ἑ­νό­τη­τας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

Τό πα­πι­κό Πρω­τεῖ­ο δέν ἔ­χει θε­ο­λο­γι­κή βά­ση οὔ­τε ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή καί ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γι­κή νο­μι­μο­ποί­η­ση. Στη­ρί­ζε­ται σα­φῶς σέ κο­σμι­κοῦ χα­ρα­κτή­ρα νο­ο­τρο­πί­α ἐ­ξου­σί­ας-δι­α­κο­νί­ας. Ἀ­να­τρέ­πει τήν ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή δο­μή τοῦ μυ­στη­ρια­κοῦ σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, σχε­τι­κο­ποι­εῖ καί πρα­κτι­κῶς κα­ταρ­γεῖ τή Συ­νο­δι­κό­τη­τα ὡς ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή λει­τουρ­γί­α τοῦ σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, καί εἰ­σά­γει τό κο­σμι­κό φρό­νη­μα σ’ αὐ­τήν, ἀ­κυ­ρώ­νει τήν ἰ­σο­τι­μί­α τῶν ἐ­πι­σκό­πων, ἰ­δι­ο­ποι­εῖ­ται τήν ἀ­πό­λυ­τη δι­οι­κη­τι­κή ἐ­ξου­σί­α ἐ­φ’ ὅ­λης τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, πα­ρα­με­ρί­ζον­τας οὐ­σι­α­στι­κά τόν Θε­άν­θρω­πο καί το­πο­θε­τών­τας ὡς ὁ­ρα­τή κε­φα­λή ἕ­ναν ἄν­θρω­πο καί μέ τόν τρό­πο αὐ­τό ἐ­πα­να­λαμ­βά­νει θε­σμι­κά πλέ­ον τό προ­πα­το­ρι­κό ἁ­μάρ­τη­μα.

Ακούστε την εισήγηση:

Get this widget |Track details |eSnips Social DNAΔιαβάστε παρακάτω ολόκληρη την εισήγηση: 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ

Αρχιμ. Αθανάσιος Μετεωρίτης: τα θέματα της πίστεως δεν επιδέχονται εκπτώσεις και συμβιβασμούς

" Δέν ὑ­πα­κού­ου­με σέ ἐκ­φο­βι­σμούς καί ἀ­πει­λές. Δέν ἀ­πο­δε­χό­με­θα τε­λε­σί­γρα­φα καί τε­τε­λε­σμέ­να γε­γο­νό­τα. Ἀρ­νού­με­θα νά ἐγ­κα­τα­λεί­ψου­με τήν σω­τή­ριο πί­στη καί τήν ἁ­γι­ο­τό­κο πα­ρά­δο­ση τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας μας ὁ­δη­γού­με­νοι σέ ἐ­ξω­εκ­κλη­σι­α­στι­κές ἀ­τρα­πούς ψευ­δε­νώ­σε­ων καί οὐ­νι­τι­κῶν προ­σχω­ρή­σε­ων" . 

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων στον αγωνιστικό  χαιρετισμό του στην ημερίδα της Μητροπόλεως Πειραιώς ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου Αρχιμ. Αθανάσιος, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε απ όλη την αίθουσα.


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου,
Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου - Ἁγίων Μετεώρων
στήν Ἡμερίδα: «Πρω­τεῖ­ον-Συ­νο­δι­κό­της καί Ἑ­νό­της τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας»
Πειραιάς, 28 Ἀπριλίου 2010

Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε, σε­βα­στοί πα­τέ­ρες, ἐλ­λο­γι­μώ­τατ­οι κ. Κα­θη­γη­τές,
Χριστός Ἀνέστη.

Ἀ­πο­τε­λεῖ ἰ­δι­αί­τε­ρη εὐ­λο­γί­α γιά μᾶς ἡ τι­μη­τι­κή πρό­σκλη­ση τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πει­ραι­ῶς κ. Σε­ρα­φείμ νά πα­ρα­στοῦ­με καί νά ἀ­πευ­θύ­νου­με τα­πει­νή κα­λο­γε­ρι­κή ἁ­γι­ο­με­τε­ω­ρί­τι­κη προσ­λα­λιά σ’ αὐ­τή τήν ἡ­με­ρί­δα, πού μέ ἰ­δι­αί­τε­ρη φρον­τί­δα καί ἐ­πι­στη­μο­νι­κή ἀρ­τι­ό­τη­τα δι­ορ­γα­νώ­νει κα­τα­δει­κνύ­ον­τας γιά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά τήν ὁ­μο­λο­για­κή παρ­ρη­σί­α, τό ἀ­γω­νι­στι­κό φρό­νη­μα καί τήν ἐμ­πνευ­σμέ­νη καί μα­χη­τι­κή μαρ­τυ­ρί­α του.
Ἡ ἀ­πο­ψι­νή μας πα­ρου­σί­α ἐ­δῶ εἶ­ναι μί­α ἐν­συ­νεί­δη­τη καί ὑ­πεύ­θυ­νη μαρ­τυ­ρί­α ἔ­ναν­τι τοῦ μεί­ζο­νος προ­βλή­μα­τος τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, πού ἐ­πι­σεί­ει σο­βα­ρούς κιν­δύ­νους γιά τήν Ἐκ­κλη­σί­α μας καί τήν πνευ­μα­τι­κή πο­ρεί­α τῶν πι­στῶν μέ βα­θει­ές πνευ­μα­τι­κές και σω­τη­ρι­ο­λο­γι­κές προ­ε­κτά­σεις.
Εἶ­ναι μί­α μαρ­τυ­ρί­α συ­νο­δοι­πο­ρί­ας καί συμ­με­το­χῆς στήν κα­λή ἀ­νη­συ­χί­α καί τόν προ­βλη­μα­τι­σμό καί τῶν ὑ­πο­λοί­πων πα­ρι­στα­μέ­νων, ὀρ­γα­νω­τῶν, εἰ­ση­γη­τῶν καί ἀ­κρο­α­τῶν, ἀλ­λά καί τό­σων ἀλ­λων πι­στῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, πού θλί­βον­ται καί ἀ­γα­να­κτοῦν μέ τά σύγ­χρο­να οἰ­κου­με­νι­στι­κά ἀ­νοίγ­μα­τα καί ἐκ­φρά­ζουν τήν ἐν­το­νη δυ­σα­ρέ­σκεια καί τήν ἀ­γω­νί­α τους.
Εἶ­ναι ἡ κοι­νή ἀ­πο­φα­σι­στι­κή καί ἀ­νυ­πο­χώ­ρη­τη μαρ­τυ­ρί­α ὅ­λων μας ὅ­τι ἀρ­νού­με­θα νά ἀ­πο­δε­χθοῦ­με τά τε­τε­λε­σμέ­να, πού δι­α­μορ­φώ­νουν καί ἐ­πι­χει­ροῦν νά ἐ­πι­βά­λουν, στόν το­μέ­α τῶν οἰ­κου­με­νι­κῶν δι­α­λό­γων καί τῆς ἑ­νώ­σε­ως μέ τούς ἑ­τε­ρο­δό­ξους οἱ μη­χα­νι­σμοί τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς καί τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των. Σέ και­ρούς μά­λι­στα δυσχεί­με­ρους γιά τήν πα­τρί­δα καί τόν λα­ό μας, πού βι­ώ­νει μέ τόν πλέ­ον τρα­γι­κό τρό­πο τίς συ­νέ­πει­ες αὐ­τῶν τῶν μη­χα­νι­σμῶν μέ­σα στήν δί­νη τῆς κα­θο­λι­κῆς ἀ­πα­ξι­ώ­σε­ως, τῆς ἀ­να­ξι­ο­πι­στί­ας, τῆς ἀ­πο­συν­θέ­σε­ως, τῆς ὑ­πο­τέ­λειας καί τῆς πο­δη­γε­τή­σε­ως.
Τά ἴ­δια ἀ­κρι­βῶς ἀ­πο­τε­λέ­σματα ἐ­πι­χει­ροῦν­ται καί στόν το­μέ­α τῆς πί­στε­ως μέ­σα στό νο­ση­ρό καί ἀλ­λο­τρι­ω­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον τοῦ οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, μέ ἀ­νε­πί­τρε­πτες καί ὀ­λέ­θρι­ες πα­ρα­χω­ρή­σεις, σχε­τι­κο­ποι­ή­σεις, νο­θεύ­σεις, ἀλ­λοι­ώ­σεις, με­ταλ­λά­ξεις καί συμ­βι­βα­σμούς, πού πραγ­μα­το­ποι­οῦν­ται κά­τω ἀ­πό τόν μαν­δύ­α τῆς κα­τα­λα­γῆς, τῆς ἀλ­λη­λο­πε­ρι­χω­ρή­σε­ως, τοῦ ἀ­μοι­βαί­ου ἐμ­πλου­τι­σμοῦ, τῆς ἀ­δελ­φο­σύ­νης καί μέ­σα σέ ἕ­να κλί­μα ἀ­κα­τά­σχε­της καί ἀ­νού­σιας ἀ­γα­πο­λο­γί­ας.
Ἡ ἀ­λή­θεια ὅ­μως τῆς πί­στε­ώς μας εἶ­ναι καί θα πα­ρα­μεί­νει ἀ­να­λλοί­ω­τη, ἀ­πα­ρα­χά­ρα­κτη καί ἀ­και­νο­τό­μη­τη. Ἡ ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη μας εἶ­ναι καί θα πα­ρα­μεί­νει ἀ­δι­α­πραγ­μά­τευ­τη. Δέν ἔ­χει ἀ­νάγ­κη ἀπό μη­χα­νι­σμούς στή­ρι­ξης, σύμ­φω­να στα­θε­ρό­τη­τας, ἐ­πο­πτι­κά συμ­βού­λια, δι­ε­θνή κη­δε­μο­νί­α. Δέν πε­ρι­στέ­λλε­ται, δέν ὑ­πο­νο­μεύ­ε­ται, δέν ἀ­πα­ξι­ώ­νε­ται, δέν φο­βᾶ­ται κερ­δο­σκό­πους, δέν χρε­ω­κο­πεῖ!

Αὐ­τή ἡ ἀποστολοπαράδοτη πί­στη τῆς ἁ­γί­ας μας ὀρ­θο­δο­ξί­ας, ἡ ζῶ­σα καί σω­τή­ριος πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, πα­ρά τίς λυσ­σώ­δεις ἐ­πι­βου­λές καί ἐ­πι­θέ­σεις πού δέ­χε­ται ἀ­πό τούς ἐν­τός καί ἐ­κτός τῶν τει­χῶν ἐμ­φα­νεῖς καί ἀ­φα­νεῖς πο­λε­μί­ους της, μέ τήν χά­ρη τοῦ Ἀ­να­στάν­τος Κυ­ρί­ου μας, τῆς Πα­να­γί­ας μας καί τῶν Ἁ­γί­ων μας, καί τήν ὧδε προ­σφι­λή μας πα­τρί­δα θά σώ­σει καί στήν ἄ­νω καί μέλ­λου­σα πα­τρί­δα μας θά μᾶς ὁ­δη­γή­σει.

Τό μή­νυ­μά μας εἶ­ναι σα­φές καί κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό: τά θέ­μα­τα τῆς πί­στε­ως δέν ἐ­πι­δέ­χον­ται ἐκ­πτώ­σεις καί συμ­βι­βα­σμούς. Στά θέ­μα­τα τῆς πί­στε­ως δέν ὑ­πάρ­χουν δι­οι­κοῦν­τες καί δι­οι­κού­με­νοι, προ­ϊ­στά­με­νοι καί ὑ­φι­στά­με­νοι, ἐν­το­λο­δό­χοι καί ὑ­πο­τα­κτι­κοί. Δέν ὑ­πα­κού­ου­με σέ ἐκ­φο­βι­σμούς καί ἀ­πει­λές. Δέν ἀ­πο­δε­χό­με­θα τε­λε­σί­γρα­φα καί τε­τε­λε­σμέ­να γε­γο­νό­τα. Ἀρ­νού­με­θα νά ἐγ­κα­τα­λεί­ψου­με τήν σω­τή­ριο πί­στη καί τήν ἁ­γι­ο­τό­κο πα­ρά­δο­ση τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας μας ὁ­δη­γού­με­νοι σέ ἐ­ξω­εκ­κλη­σι­α­στι­κές ἀ­τρα­πούς ψευ­δε­νώ­σε­ων καί οὐ­νι­τι­κῶν προ­σχω­ρή­σε­ων.
Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε,
Θά θέ­λα­με καί ἀ­πό τήν θέ­ση αὐ­τή νά Σᾶς εὐ­χα­ρι­στή­σου­με καί νά Σᾶς συγ­χα­ροῦ­με γιά τήν ὁ­μο­λο­για­κή σας μαρ­τυ­ρί­α στό ζή­τη­μα τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ. Ἡ ἡ­γε­τι­κή Σας πα­ρου­σί­α, σέ ἀ­να­λο­γί­α μά­λι­στα μέ τήν ἐ­πι­σκο­πι­κή λει­ψαν­δρί­α στόν συγ­κε­κρι­μέ­νο το­μέ­α, μᾶς πα­ρη­γο­ρεῖ καί μᾶς ἐν­δυ­να­μώ­νει. Σᾶς εὐ­χα­ρι­στοῦ­με καί Σᾶς συγ­χαί­ρου­με, ἐ­πί­σης, γιά τήν ὀρ­γά­νω­ση τῆς ἀ­πο­ψι­νῆς ἡ­με­ρί­δος μέ τό πο­λύ εὔ­στο­χο καί ἐ­πί­και­ρο θέ­μα: «Πρω­τεῖ­ον-Συ­νο­δι­κό­της καί Ἑ­νό­της τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας» τό ὁ­ποῖ­ο θά ἀ­να­πτύ­ξουν ἀ­ξι­ο­λο­γό­τα­τοι εἰ­ση­γη­τές. Ακούστε τον χαιρετισμό εδώ:

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Παρών και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμος στην Ημερίδα της Μητρόπολεως Πειραιά


H Ημερίδα με θέμα: «Πρωτείο»-Συνοδικότης και Ενότης της Εκκλησίας όχι μόνο δεν είναι αντίθετη με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεν επιχειρεί να την υποκαταστήσει όπως κακόβουλα διοχετεύεται από τους οικουμενιστικούς κύκλους, αλλά αντίθετα τίμησε με την παρουσία του και ο ίδιος ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμος ο οποίος και απηύθυνε και χαιρετισμό. Επίσης να αναφέρουμε και την παρουσία δύο Μητροπολίτων, του Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ και του Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου.

Πέμπτη 15 Απριλίου 2010

Ημερίδα από την Μητρόπολη Πειραιά για το πρωτείο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτή Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (ἐσωτ. 19) Fax +310 210 4528332


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Πει­ραι­ῶς δι­ορ­γα­νώ­νει τήν Τε­τάρ­τη 28η Ἀ­πρι­λί­ου ἐ.ἔ. καί ὥ­ρα 4.30 μ.μ. στό Στά­διο Εἰ­ρή­νης καί Φι­λί­ας, Ν. Φά­λη­ρο Πει­ραι­ῶς (αἴ­θου­σα «Με­λί­να Μερ­κού­ρη») μέ ἐ­λεύ­θε­ρη εἴ­σο­δο Ἡ­με­ρί­δα θε­ο­λο­γι­κοῦ προ­βλη­μα­τι­σμοῦ, κα­τά τό ἐ­πι­συ­να­πτό­με­νο Πρό­γραμ­μα, μέ τό παγ­χρι­στι­α­νι­κοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος θέ­μα:  «Πρω­τεῖ­ο»-Συ­νο­δι­κό­της καί Ἑ­νό­της τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

Θά εἰσηγηθοῦν:
1. Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ:
«Ὁ παπισμός ὡς ἐκκλησιολογικό πρόβλημα»,
2. Ἱερομόναχος Λουκᾶς Γρηγοριάτης:
«Τά πρεσβεῖα τιμῆς καί ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν πρώτη χιλιετία»
3. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός, Καθηγ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν:
«Ἑνωτικές προσπάθειες μετά τό σχίσμα»
4. Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Καθηγ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:
«Ἡ Οὐνία ὡς πρότυπο ψευδοῦς ἑνότητος. Τά ὅρια τῆς ποικιλομορφίας σέ σχέση μέ τήν ἑνότητα»
5. Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος:
«Ἱεροκανονική θεώρησις τοῦ παπικοῦ πρωτείου»
6. Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:
«Ἡ λειτουργία τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ λανθασμένες θεολογικές προϋποθέσεις τοῦ παπικοῦ πρωτείου»
7. Ἀριστείδης Παπαδάκης, Kαθηγητής Πανεπιστημίου Maryland, U.S.A.:
«Ἡ ἐξέλιξη τοῦ παπικοῦ πρωτείου (1000-1453). Ἱστορική ἀξιολόγηση»

Ἡ παρουσία σας θά ἀποτελέσει μία ἐνδυνάμωση τῆς ἀληθείας τῆς Ἀδιαιρέτου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τρίτη 13 Απριλίου 2010

Επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στην Κύπρο


Όπως αποδεικνύεται η επιλογή της Κύπρου για την πραγματοποίηση της συνόδου της Επιτροπής διαλόγου με τους Ρωμαιοκαθολικούς τον περασμένο Οκτώβριο και η φιλοπαπική στάση της Εκκλησίας της Κύπρου μόνο τυχαία δεν ήταν. Επρόκειτο μάλλον για την προετοιμασία της θερμής υποδοχής που ετοιμάζεται στον Πάπα που θα επισκεφθεί σύντομα την Κύπρο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην δεινή θέση την οποία έχει περιέλθει ο Πάπας με τα σκάνδαλα παιδεραστίας που πλήττουν το Βατικανό οδηγώντας σε ανυποληψία διεθνώς, οι επικεφαλής των Ορθοδόξων Εκκλησιών συνεχίζουν να τον τιμούν και να του ετοιμάζουν θερμές υποδοχές!!!

Στην Κύπρο στις 4 Ιουνίου για τριήμερη αποστολική επίσκεψη ο Πάπας Βενέδικτος

Ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος φθάνει στις 4 Ιουνίου στην Κύπρο για τριήμερη αποστολική επίσκεψη, ακολουθώντας τα ίχνη του Αποστόλου Παύλου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο Πάπας θα αφιχθεί στις 4 Ιουνίου στις 14:00 στο Αεροδρόμιο Πάφου, όπου θα γίνει επίσημη υποδοχή. Τον Πάπα θα υποδεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας και η σύζυγός του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β' με τη συνοδεία του, οι Καθολικοί Πατριάρχες και επίσκοποι, και άλλοι.

Στις 15:15 θα μεταβεί για προσκύνημα και οικουμενική προσευχή στη Στήλη του Αποστόλου Παύλου, στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής Χρυσοπολίτισσας στην Πάφο.

Η εκκλησία, η οποία είναι επίσης ανοικτή για λατρεία για τους Καθολικούς και Αγγλικανούς, βρίσκεται απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της παλαιο-χριστιανικής βασιλικής, όπου φυλάγεται η ''Στήλη του Αποστόλου Παύλου'', αντικείμενο αρχαίας λαϊκής ευλάβειας. Ο Πάπας θα ξεναγηθεί στη Στήλη και στη συνέχεια θα εισέλθει στην εκκλησία για σύντομη προσευχή.

Εξω από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, θα στηθεί βήμα για την ιερουργία, που θα τελεστεί στις 15:30. Στην έναρξη της οικουμενικής ιερουργίας, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β' θα απευθύνει χαιρετισμό στον Πάπα Βενέδικτο τον 16ο.

Στις 5 Ιουνίου στις 09:15 θα συναντηθεί τον Πρόεδρο Χριστόφια στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας και η σύζυγός του θα αναμένουν τον Πάπα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, κοντά στο άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'.

Ο Πάπας θα καταθέσει στεφάνι στη βάση του μνημείου και στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστόφιας θα συνοδεύσει τον Πάπα εντός του Προεδρικό Μεγάρου, όπου θα γίνει παρουσίαση των αντίστοιχων αντιπροσωπειών. Στις 09:45, ο Πάπας και ο Πρόεδρος Χριστόφιας θα μεταβούν στον μεγάλο κήπο του Μεγάρου, όπου θα έχουν συγκεντρωθεί οι Τοπικές Αρχές και το Διπλωματικό Σώμα.

Στις 10:30 θα μεταβεί στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Μάρωνα στην Ανθούπολη, όπου στις 10:45 θα έχει συνάντηση με την καθολική κοινότητα της Κύπρου. Τον Πάπα θα υποδεχθούν οι καθολικές κοινότητες της Κύπρου, δηλαδή οι κοινότητες Μαρωνιτών και Λατίνων.

Στο σχολείο αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί υπό τη μορφή Εορτασμού του Κόσμου. Θα παρουσιαστεί ειδικό πολιτιστικό πρόγραμμα, που θα παραθέτει την ιστορία και την κληρονομιά των κοινοτήτων.

Στις 12:15, ο Πάπας θα μεταβεί στην Αρχιεπισκοπή, όπου θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β', ο οποίος θα υποδεχθεί τον Πάπα στην είσοδο του κτιρίου και θα τον συνοδεύσει σε επίσκεψη στο μνημείο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τον καθεδρικό ναό και το μουσείο εικονισμάτων.

Στις 13:30, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου θα παραθέσει γεύμα στον Πάπα Βενέδικτο τον 16ο, στο οποίο θα παρακαθίσουν οι αντίστοιχες αντιπροσωπείες.

Αργότερα, στις 17:30, θα τελεστεί θεία λειτουργία στη λατινική εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και ο Πάπας θα έχει συνάντηση με όλο τον κλήρο και όλους τους λαϊκούς που είναι ταγμένοι στην ποιμαντική υπηρεσία.

Στις 6 Ιουνίου στις 09:30 θα τελεστεί θεία λειτουργία στο Αθλητικό Στάδιο Ελευθερία στη Μακεδονίτισσα. Μετά την απαγγελία της Προσευχής του Αγγέλου, ο Πάπας θα παραδώσει ένα αντίγραφο του ''Instrumentum Laboris'', που είναι το Κείμενο Εργασίας για την Ειδική Συνέλευση για τη Μέση Ανατολή της Συνόδου των Επισκόπων, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη τον ερχόμενο Οκτώβριο, σε κάθε μέλος του Ειδικού Συμβουλίου της Συνόδου.

Στις 16:30 ο Πάπας θα μεταβεί στον μαρωνιτικό καθεδρικό ναό της Παναγίας των Χαρίτων, κοντά στην Πύλη Πάφου, για σύντομη προσευχή και σύντομους χαιρετισμούς. Οι πιστοί της μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου θα τον υποδεχθούν με προσευχές και ύμνους από τη χορωδία.

Στις 17:45 θα πραγματοποιηθεί τελετή στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου ο Πρόεδρος Χριστόφιας θα αποχαιρετίσει τον Πάπα και θα γίνουν και οι αποχαιρετισμοί των αντίστοιχων αντιπροσωπειών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου 16ου στην Κύπρο αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία προώθησης των ανθρώπινων και χριστιανικών αρχών και αξιών που βασίζονται στην ελευθερία, τη συγχώρεση, τη συμφιλίωση και την ειρήνη.

Πηγή: iKypros
12/04/2010
* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails