Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ "ευλογεί" τους γάμους ομοφυλοφίλων


Σαν ένα "σύστημα πολλαπλών επιλογών" φαίνεται να φαντάζεται την "εκκλησία" του ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ Rowan Williams, όπου θα μπορεί κανείς να αποδέχεται και να επιτελεί ή όχι γάμους μεταξύ ομοφυλοφίλών.
Το όλο ζήτημα προκαλεί διχασμό στους κόλπους των Αγγλικανών και απειλείται ακόμη και σχίσμα.
Η είδηση για την απόφαση του Rowan Williams έκανε τον γύρο του κόσμου και αναδημοσιεύθηκε σε έγκριτες εφημερίδες και ιστοτόπους. Μεταφέρουμε εδώ την είδηση από την εφημερίδα Καθημερινή:


ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ναι σε γάμους μεταξύ γκέι

ΛΟΝΔΙΝΟ. Ενα σύστημα «δύο ταχυτήτων» θα πρέπει να αποδεχθεί διεθνώς η Αγγλικανική Εκκλησία για να μπορέσει να συστεγάσει τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με τους γκέι κληρικούς και τους γάμους ομοφυλοφίλων. Τη δήλωση έκανε χθες ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, σε μια προσπάθεια να κρατήσει ενωμένο το ποίμνιο. Ο Ρόουαν Ουίλιαμς περιέγραψε στην ιστοσελίδα του τις σκέψεις του για το διχασμένο σώμα των πιστών. Κατά την πρόσφατη σύγκληση της ιεράς συνόδου της Επισκοπικής Εκκλησίας, της αμερικανικής πτέρυγας της Εκκλησίας, αποφασίστηκε να δοθεί το «πράσινο φως» στους γάμους των γκέι, γεγονός που εξόργισε τους πιο παραδοσιακούς αγγλικανούς πιστούς.


Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ στην Πατριαρχική λειτουργία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Φανάρι

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009

π. Γεώργιος Μεταλληνός: κάθε αιρετική παρέκκλιση είναι βλασφημία κατά του Θεού

Η Ι­ε­ρά Μο­νή Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου προ­έ­βη προ­σφά­τως στην έκ­δο­ση ε­νός νέ­ου ο­μο­λο­για­κού κει­μέ­νου του γνω­στού Πα­νε­πι­στη­μια­κού και μα­χη­τι­κού κλη­ρι­κού π. Γε­ωρ­γί­ου Με­ταλ­λη­νού. Ο τί­τλος της εκ­δό­σε­ως εί­ναι: Ο Ά­γιος Γρη­γό­ριος ο Πα­λα­μάς, Πα­τέ­ρας της Θ΄ Οι­κου­με­νι­κής Συ­νό­δου.

Πρό­κει­ται γιά έ­να πραγ­μα­τι­κά ο­μο­λο­για­κό, μα­χη­τι­κό και βα­θει­ά­θε­ο­λο­γι­κό κεί­με­νο, που πε­ρι­γρά­φει τον ρό­λο των Οι­κου­με­νι­κών Συ­νό­δων στην Εκ­κλη­σί­α και α­να­δει­κνύ­ει την προ­σω­πι­κό­τη­τα και την σω­τη­ρι­ώ­δη θε­ο­λο­γί­α του θε­ό­πτη Α­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου, ο ο­ποί­ος ο­ρι­ο­θε­τεί την ορ­θό­δο­ξη δι­δα­σκα­λί­α α­πό την πα­πι­κή πλά­νη. Έ­να κεί­με­νο καυ­στι­κό για τα τε­κται­νό­με­να στον χώ­ρο της Εκ­κλη­σί­ας μας, που σχο­λιά­ζει και κα­ταγ­γέ­λει την σύγ­χρο­νη εκ­κλη­σι­α­στι­κή μας ε­πι­και­ρό­τη­τα.

Α­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ο συγ­γρα­φέ­ας σχο­λι­ά­ζον­τας τον δι­ά­λο­γο με τους πα­πι­κούς:

"Κά­πο­τε έ­νας κα­θη­γη­τής στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, το 1981 σε έ­να συ­νέ­δριο (αι­ω­νί­α του η μνή­μη) μου λέ­ει: «Μα εί­ναι δυ­να­τόν να ε­ρί­ζου­με, να φι­λο­νι­κού­με με τους Δυ­τι­κούς χρι­στια­νούς για μί­α λε­ξού­λα; (για το F­i­l­i­o­q­ue). Και τό­τε ο πα­πα-Γι­ώρ­γης –ο Θε­ός φώ­τι­σε– του εί­πα έ­να ε­πι­χεί­ρη­μα, που το κη­ρύσ­σω μέ­χρι σή­με­ρα. Λέ­ω, πως υ­πάρ­χει μί­α φρα­σού­λα που λέ­γε­ται βλα­σφη­μί­α. Βλα­σφη­μού­με τον Θε­όν, τον Χρι­στόν μας, την Πα­να­γί­α και πολ­λά άλ­λα πρό­σω­πα της εκ­κλη­σι­α­στι­κής μας πί­στε­ως. Ο αι­ρε­τι­κός, έ­στω και με μί­α φρά­ση, ε­κτο­ξεύ­ει συ­νε­χώς βλα­σφη­μί­α κα­τά του Θε­ού. Πώς εί­ναι δυ­να­τόν, λοι­πόν, έ­στω και σε α­τε­λείς Θ. Λει­τουρ­γί­ες να με­τέ­χου­με με τους αι­ρε­τι­κούς, ό­ταν αυ­τό που λέ­γουν, αυ­τό που δι­δά­σκουν, ο πα­πι­σμός, το πρω­τεί­ον, το α­λά­θη­τον, εί­ναι ε­κτό­ξευ­ση «κα­τά ρι­πάς» βλα­σφη­μι­ών ε­ναν­τί­ον του Θε­ού;

Ε­μείς με τους λό­γους των Α­γί­ων μας, χω­ρίς να ι­σχυ­ρί­ζο­μαι ό­τι ε­μείς εί­μα­στε κα­λύ­τε­ροι ως άν­θρω­ποι, αλ­λά με τους λό­γους των Α­γί­ων μας υ­μνού­με θε­α­ρέ­στως τον Θε­όν. Ε­κεί­νοι με τα λό­για των Πα­πών και των ψευ­δο­συ­νό­δων τους βλα­σφη­μούν συ­νε­χώς τον Θε­ό. Πώς εί­ναι δυ­να­τόν, λοιπόν, να υ­πάρ­ξει κοι­νω­νί­α; Κα­τα­λα­βαί­νε­τε τη ση­μα­σί­α και μιας μι­κρής λέ­ξε­ως α­κό­μη. Αν το σκε­φθεί­τε έ­τσι, ό­τι κά­θε αι­ρε­τι­κή πα­ρέκ­κλι­ση εί­ναι βλα­σφη­μί­α κα­τά του Θε­ού, θα κα­τα­λά­βε­τε, για­τί οι Ά­γιοι Πα­τέ­ρες τρέ­μουν κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά, ό­ταν α­κού­νε τα λό­για των αι­ρε­τι­κών. Ε­μείς έ­χου­με φθά­σει, μι­λώ για τον ε­αυ­τό μου, σε τέ­τοι­α α­ναι­σθη­σί­α, ώ­στε α­κού­με συ­νε­χώς να βλα­σφη­μεί­ται ο Θε­ός και δε μας εν­δι­α­φέ­ρει κα­θό­λου. Εί­ναι θά­να­τος πνευ­μα­τι­κός, νάρ­κω­ση πνευ­μα­τι­κή!"

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου Αρχιμ. Αθανάσιος Αναστασίου τονίζει στον πρόλογό του:

"Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι από αυτούς που δεν χρειάζονται συστάσεις. Το εγνωσμένο ήθος του, το ομολογιακό ορθόδοξο φρόνημά του, η εμπνευσμένη αγιοπατερική θεολογία του, η θαρραλέα τοποθέτησή του σε φλέγοντα εκκλησιαστικά, εθνικά και κοινωνικά ζητήματα τον έχουν καταξιώσει και τον έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς στην συνείδηση του λαού μας.

Αποτελεί, λοιπόν, ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για την Ιερά Μονή μας η έκδοση ενός ακόμη ομολογιακού κειμένου του πατρός Γεωργίου. Πρόκειται για την ομιλία που πραγματοποίησε στην Λάρισα, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Ιγνατίου, την Β΄ Κυ­ρια­κή των Νηστειών, ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ένα κείμενο ιδιαίτερα επίκαιρο στις μέρες μας, που η Εκκλησία μας βάλλεται από την αίρεση του Οικουμενισμού.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνοψίζει την διδασκαλία των προγενεστέρων Πατέρων και είναι προσωπικά γνώστης του θαβωρείου φωτός, οπότε μιλά για τη δόξα και τη Χάρη του Τριαδικού Θεού αυθεντικώς και εξ ιδίας βιωματικής εμπειρίας. Η αντιμετώπιση από τον Άγιο Γρηγόριο της παπικής αιρέσεως του Βαρλαάμ περί κτιστών ενεργειών του Θεού και κτιστής θείας χάριτος (που αποτελεί μέχρι σήμερα κύριο παπικό δόγμα και αγεφύρωτο εμπόδιο στην προοπτική της «ενώσεως») αποτελεί το ασφαλές πρότυπο της ορθοδόξου στάσεως έναντι των παπικών. Για τον λόγο αυτό και είναι ο οδοδείκτης, που χαράσσει διαχρονικά την πορεία και οριοθετεί την ορθόδοξη στάση έναντι των ετεροδόξων και των οικουμενικών διαλόγων συνολικά.


Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, έστω και σε ατελείς Θ. Λειτουργίες να μετέχουμε με τους αιρετικούς, όταν αυτό που λέγουν, αυτό που διδάσκουν, ο παπισμός, το πρωτείον, το αλάθητον, είναι εκτόξευση «κατά ριπάς» βλασφημιών εναντίον του Θεού;

Η ορθόδοξη πατερική διδασκαλία για τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, που εκφράστηκε από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, κατοχυρώθηκε συνοδικά με την ενάτη Οικουμενική Σύνοδο (1341-1343) στην Κωνσταντινούπολη. Στην ομιλία του ο π. Γεώργιος παρουσιάζει εμπεριστατωμένα την μεγάλη δογματική και θεολογική σημασία και τον οικουμενικό χαρακτήρα της ογδόης (επί Αγίου Φωτίου, 879) και της ενάτης Οικουμενικής Συνόδου ανασκευάζοντας την δυτικής προελεύσεως θεολογική αντίληψη, που έχει επικρατήσει και που αναγνωρίζει μόνον τις πρώτες επτά Οικουμενικές Συνόδους.

Θα θέλαμε και από την θέση αυτή να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τον π. Γεώργιο Μεταλληνό για την ευγενική προσφορά του κειμένου του και για την ανεκτίμητη προσφορά του στο χώρο της ομολογιακής θεολογίας και όχι μόνο. Τον ευχαριστούμε θερμά για τις τεκμηριωμένες θεολογικές μελέτες του, την πληθώρα των άρθρων, των δημοσιευμάτων, των ομιλιών και των εισηγήσεών του, για την σταθερή, διακριτική, αγωνιστική και πνευματική παρουσία και μαρτυρία του, που επί σειρά ετών συντηρούν και ενισχύουν την ορθόδοξη δογματική συνείδηση του λαού μας. Είναι αυτά που μας στηρίζουν, μας παρηγορούν, μας ενδυναμώνουν και μας καθοδηγούν.

Ευχόμεθα ο Θεός να του ανταποδίδει με ουράνια χαρίσματα τους κόπους και τους αγώνες του για την διαφύλαξη της Ορθοδόξου Πίστεώς μας".


Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

Έλλειμα αξιοπιστίας στην ημερίδα του Α.Π.Θ.

Η διάψευση εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου της εκπροσωπήσεως του από τον π. Παύλο Κουμαριανό στην ημερίδα για τον θεολογικό διάλογο Ορθοδόξων-Ρωμαιοκαθολικών που οργάνωσε η Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. στις 20 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη εγείρει τεράστιο ζήτημα αξιοπιστίας των διοργανωτών της.
Προφανώς οι Καθηγητές κ.κ. Μαρτζέλος, Βασιλειάδης και Σταμούλης, οι οποίοι είχαν και την γενική ευθύνη της ημερίδος οφείλουν να δώσουν κάποιες εξηγήσεις για το πώς δέχθηκαν τόσο ανυποψίαστα κάπιον τυχαίο ιερέα ο οποίος απλά τους δήλωσε ότι εκπροσωπεί τον Μακαριώτατο!

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009

Ανάγκη επισήμου τοποθετήσεως εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου

Στιγμιότυπο από την ημερίδα στο Α.Π.Θ.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός της διαψεύσεως εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών της παρουσίας του π. Παύλου Κουμαριανού στην ημερίδα Α.Π.Θ. για τον οικουμενικό διάλογο ως εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου.
Ο π. Παύλος παρέσθει στην ημερίδα που οργάνωσε η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης με θέμα το θεολογικό διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, όπου και ανέγνωσε χαιρετισμό και μετέφερε τις ευχές του Μακαριωτάτου.
Στα πλαίσια μάλιστα της συζητήσεως ο κ. Κουμαριανός διετύπωσε ακραίες οικουμενιστικές απόψεις που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση πολλών από τους παρεβρισκομένους. Παραθέτουμε την παράκληση από τον προεδρεύοντα της Ημερίδας κ. Πέτρο Βασιλειάδη προς τον π. Παύλο, να ανέβη στο βήμα και να εκφωνήσει το «ανύπαρκτο» μήνυμα του Αρχιεπισκόπου: κ. Βασιλειάδης: «Μόλις έφτασε ένα σημείωμα από την Ι. Αρχιεπισκοπή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου θα παρακαλέσω τον π. Παύλο Κουμαριανό να πει ένα σύντομο χαιρετισμό». κ. Κουμαριανός (π. Παύλος): «Υπήρξε κάποιο πρακτικό πρόβλημα και μόλις χθες ο Μακαριώτατος έλαβε την πρόσκληση και τώρα πήρα αυτή την (είδηση) από το ιδιαίτερο γραφείο του.Σεβ/τε καρδινάλιε Βάλτερ Κάσπερ, Σεβ/τε Μητροπολίτη κ. Σπιτέρη (Παπικός Μητροπολίτης), Σεβ/τε Μητροπολίτη κ. Δημήτριε (ο Ουνίτης Επίσκοπος Αθηνών Δημ. Σαλάχας)[2] , Σεβ/τε Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη, Σεβ/τε Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομε…Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριώτατος χαιρετίζει αυτήν την Ημερίδα, εύχεται ολόψυχα την επιτυχή εξέλιξη των εργασιών και αυτή η ευχή εντάσσεται σε μία γενικότερη ευχή και προσευχή του Μακαριωτάτου για την κατευόδωση του Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου και της Καθολικής Εκκλησίας, με απώτερο όραμα και σκοπό την εκπλήρωση της πλήρους ενότητας και εν Χριστώ κοινωνία της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας».
Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας Ορθόδοξος Τύπος, φ. 1793, 24 Ιουλίου 2009 δημοσιεύεται επιστολή-διάψευση απο το ιδιαίτερο γραφείο του Αρχιεπισκόπου.

Δεν ήτο εκπρόσωπός του κληρικός εις Θεσσαλονίκην
Υπό του Πρωτοσυγκέλλου έγιναν αι δέουσαι συστάσεις
Πραγματική βόμβα εἰς τήν πορείαν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν προσεγγιστικῶν βημάτων Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν ἀποτελεῖ ἡ γραπτή δήλωσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου πρός τόν "ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ", διά τῆς ὁποίας ἐπισημαίνει ὅτι οὐδένα ἐξουσιοδότησε νά παραστῆ καί νά ὁμιλήση εἰς τήν ἐπιστημονικήν ἡμερίδα τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἔγινε διά νά ἐξετασθῆ ἡ πορεία τοῦ Θεολογικοῦ διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν. Εἰς αὐτήν τήν ἡμερίδα εἶχε ἐμφανισθῆ κληρικός, ὁ ὁποῖος ὡμίλησεν ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Καί εἶχεν εἴπει πολλά καί ἀπαράδεκτα. Μεταξύ ἄλλων εἶχεν εἴπει: "Λοιπόν, σάν κληρικός καί σάν ὀρθόδοξος χριστιανός, σκέπτομαι μερικές φορές μήπως θά ἤτανε φρόνιμο, ἡ ἑπόμενη φάση τοῦ Διαλόγου νά εἶναι ἀφοῦ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἑνότητα καί ὄχι πλέον στό χῶρο τοῦ χωρισμοῦ. Μήπως δηλαδή, θάχουνε κι οἱ δύο Ἐκκλησίες, ἀφοῦ ἀναγνωρίσανε ἡ μία τήν ἐκκλησιαστική καί εὐχαριστιακή ὑπόσταση τῆς ἄλλης, καί τήν πραγματικότητα τῆς ἄλλης, ὅτι ἀποτελοῦμε δύο κακῶς χωρισμένα κομμάτια τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, νά προχωρούσαμε στήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας καί νά συνεχίζαμε τόν Διάλογο μετά. Θάτανε πιό γόνιμο. Ἄλλωστε διαφορές ἔχουμε καί μεταξύ μας οἱ Ὀρθόδοξοι"!Αἱ θέσεις αὐταί προεκάλεσαν πολλάς ἀντιδράσεις μεταξύ τῶν θεολόγων καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ὁ"Ο.Τ." ἔγινε ἀποδέκτης πολλῶν σχολίων καί ἄρθρων. Ἕν ἄρθρον ἦτο καί αὐτό τοῦ θεολόγου κ. Σημάτη, τό ὁποῖον καί ἐδημοσιεύσαμεν εἰς τόν " Ο.Τ.". Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προφανῶς ἐθορυβήθη καί μᾶς ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθον ἐπιστολήν:
«Ἀριθμ. Πρωτ./Χ/ΕΞ. 2278/2009,Ἐν Ἀθήναις τῇ 8ῃ Ἰουλίου 2009.Πρός τόν κ. Γεώργιον Ζερβόν,Διευθυντήν Συντάξεως Ἐφημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», Κάνιγγος 10, 10677 ΑΘΗΝΑΣἈξιότιμε Κύριε Ζερβέ,Ἐπί τοῦ δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 1788/ 19-06-2009 φύλλο τῆς ἐφημερίδος σας ἄρθρου τοῦ κ. Παν. Σημάτη ὑπό τόν τίτλον “Ἀπέτυχον εἰς Θεσσαλονίκην νά περάσουν τούς περί πρωτείου στόχους τῆς Ραβέννης”, σᾶς διευκρινίζουμε σεπτῇ ἐντολῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β´, ὅτι ὁ ἀναφερόμενος (κληρικός) στό παραπάνω ἄρθρον οὔτε παρέστη ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου οὔτε καμμία ἐντολήν ἐκφωνήσεως κάποιου μηνύματος τοῦ Μακαριωτάτου εἶχε. Ὅπως καί ὁ ἀρθρογράφος σας ἄλλωστε σημειώνει, ὁ κληρικός ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας παρέστη καί ὡμίλησε ἐκφράζοντας ἴδιες απόψεις. Ὁ ἐν λόγω κληρικός ἐκλήθη ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου καί τοῦ ἔγιναν οἱ δέουσες συστάσεις.Σᾶς μεταφέρουμε τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου.Μέ τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπηἘκ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου ἈρχιεπισκόπουἈρχιμ. Ἀθηναγόρας Δικαιάκος».Μέ τήν ἀνωτέρω ἐπιστολήν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος οὐσιαστικῶς διαφωνεῖ μέ τάς θέσεις τοῦ κληρικοῦπ. Παύλου Κουμαριανοῦ. Καί εἶναι παρήγορον εἰς μίαν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν ὁ Οἰκουμενισμός "καλπάζει", ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά ἀποστασιοποιῆται ἀπό παρομοίας θέσεις ὡς αὐτάς, τάς ὁποίας διετύπωσεν ὁ ἀνωτέρω κληρικός. Γνωρίζομεν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ὑπέρ τοῦ διαλόγου. Γνωρίζομεν ἐπίσης ὄτι ἔχει προλογίσει ἀντιπαπικά βιβλία, ὡς εἶναι αὐτό διά τόν ἐγκληματίαν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Παπικῶν Στέπινατς. Ἀπομένει νά τόν ἀκούσωμεν νά τοποθετῆται καί δημοσίως διά τήν ὑπόθεσιν τῶν θεολογικῶν διαλόγων καί τοῦ Οικουμενισμού.
Γίνεται λοιπόν φανερή η ανάγκη επισήμου ενημερώσεως από τον Μακαριώτατο και την Ιερά Σύνοδο για το ζήτημα των θεολογικών διαλόγων με τους ετεροδόξους.
Σχετική με το όλο θέμα είναι και η αναφορά του περιοδικού "Εν Συνειδησει" από το οποίο μεταφέρουμε και το σχετικό απόσπασμα.

....Την πορεία αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου φαίνεται να ακολουθεί υπάκουα και πιστά και η Διοικούσα Ελλαδική Εκκλησία. «Πάντα μαζί. Σε όλα μαζί» (εφημ. Ελεύθερος Τύπος 14/5/2008, σελ. 8) είναι η νέα γραμμή που διέπει τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών μας (του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελλαδικής Εκκλησίας), όπως τονίστηκε στην συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Αθήνα μετά την συνάντησή του με τον Μακαριώτατο κ. Ιερώνυμο στο Φανάρι. Το διαβεβαιώνει, επίσης, και ο υπέρμαχος του Οικουμενισμού, Καθηγητής και Πρόεδρος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Πέτρος Βασιλειάδης μιλώντας στην εφημερίδα Μακεδονία: «Η Εκκλησία της Ελλάδας δια του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου σαφώς συντάσσεται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά υστερεί σε πρωτοβουλίες, ώστε να διαφωτιστεί ο λαός σε σχέση με το διάλογο» (Μακεδονία, 24-5-2009, σελ. 55).Σε πρόσφατη συνέντευξή του, στην επίσημη εφημερίδα του Βατικανού Avenire (15-4-2009) ο Μακαριώτατος χαρακτήρισε το Κείμενο της Ραβέννας ως «ένα θετικό βήμα το οποίο περιμένει την συνέχειά του». Σε σχετική ερώτηση μάλιστα που χαρακτήριζε ως «αντικαθολικές προκαταλήψεις» και «διακρίσεις» την μη αποδοχή των μυστηρίων των Ρωμαιοκαθολικών, ο Μακαριώτατος, ταυτιζόμενος με το πνεύμα της ερωτήσεως, απήντησε ότι «οι όποιες μεμονωμένες απόψεις η ακραίες αντιδράσεις δεν εκφράζουν τις επίσημες τοποθετήσεις της Εκκλησίας»Και διερωτώμεθα ποιές είναι «οι επίσημες τοποθετήσεις της Εκκλησίας» για το συγκεκριμένο ζήτημα; Υπάρχει επίσημη απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, που αναγνωρίζει τα μυστήρια των Ρωμαιοκαθολικών; Πότε ελήφθη τέτοια απόφαση;
Ποιές θεωρεί «μεμονωμένες απόψεις η ακραίες αντιδράσεις» ο Μακαριώτατος;
Την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να μην αποδεχθεί και να ασκήσει δριμεία κριτική στó Κείμενο του Balamand, το οποίο ανεγνώριζε αποστολική πίστη, αποστολική διαδοχή και έγκυρα μυστήρια στους Ρωμαιοκαθολικούς; (Εκκλησιαστική Αλήθεια, 393/16-1-1994).
Την άποψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου ότι «στον Παπισμό, ουσιαστικά, δεν υπάρχει αποστολική παράδοση και αποστολική διαδοχή... δὲν μπορούμε να κάνουμε λόγο για Ιερωσύνη... Ἡ μόνη και αληθινή Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη. Έξω από αυτήν δεν υπάρχουν Εκκλησίες, αλλά αιρετικές συναθροίσεις και αιρετικά διδασκαλεία. Η Εκκλησία δεν είναι χωρισμένη και, φυσικά, δεν μπορούμε να μιλούμε για ένωση ‘Εκκλησιών’. Ο σύγχρονος Παπισμός, που ταυτίζεται με την φραγκική κυριαρχία, είναι στην πραγματικότητα μία πολιτικοοικονομική οργάνωση που αποβλέπει σε άλλους σκοπούς, στην κοσμική κυριαρχία και, φυσικά, πάνω από όλα στην διάλυση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμηοσύνης»; (Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου, Γέννημα και θρέμμα Ρωμηοί, σελ. 106-112).
Την άποψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς, ο οποίος θεωρεί τους Ρωμαιοκαθολικούς «θρησκευτική κοινότητα» που «απώλεσε την χάριν του Ζώντος Θεού και εξέπεσεν από αιρέσεως εις αίρεσιν» και που χαρακτηρίζει «επαίσχυντο» από ορθοδόξου πλευράς το Κείμενο της Ραβέννας; (Ορθόδοξος Τύπος, τ. 1737).
Την άποψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως ο οποίος σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος δήλωσε ευθαρσώς και κατηγορηματικά ότι ο Ρωμαιοκαθολικισμός δεν είναι Εκκλησία;
Είναι «ακραίοι» και «μεμονωμένες περιπτώσεις» οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος, που σε πλείστες δημόσιες αναφορές τους, αλλά και κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους, καταδικάζουν την αίρεση του παπισμού, όπως και πολλοί σεβαστοί Γέροντες, κληρικοί, μοναχοί, έγκριτοι και καταξιωμένοι Καθηγητές των Θεολογικών μας Σχολών, που φρονούν επίσης και διατυπώνουν στα συγγράμματά τους, ότι ο ρωμαιοκαθολικισμός δεν είναι Εκκλησία, δεν έχει αποστολική πίστη και διαδοχή και κατά συνέπεια δεν έχει ιερωσύνη και μυστήρια;
Υπάρχει Συνοδική έγκριση του Κειμένου της Ραβέννας η ο Μακαριώτατος εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση στην συνέντευξή του στο Avenire;
Προκαλεί μάλιστα απορία το γεγονός ότι, ενώ δεν υπάρχει καμμία απολύτως ενημέρωση του ορθοδόξου ποιμνίου για την πορεία του επισήμου διαλόγου με τους Ρωμαιοκαθολικούς, επιλέγεται η επίσημη εφημερίδα του Βατικανού για την προβολή των σχετικών απόψεων.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στους εορτασμούς για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εκκλησιών

Στους εορτασμούς για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου των Εκκλησίων της Ευρώπης (KEK) παρεβρέθηκε την Κυριακή,19 Ιουλίου 2009 ο Οικ. Πατριαάρχης κ. Βαρθολομαίος. «Μια καλύτερα οργανωμένη και δομημένη μέθοδο συνεργασίας» μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και περίπου 120 Ορθοδόξων, Παλαιοκαθολικών, Αγγλικανικών και Προτεσταντικών Εκκλησιών που είναι μέλη του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών πρότεινε, από την Λυών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ακόμη, στην ομιλία του τόνισε για ακόμη μια φορά τη σταθερή του θέση, ότι η Ορθοδοξία οφείλει «να επιζητά την Χριστιανική ενότητα στην πίστη» καθώς και κατά τον κ. Βαρθολομαίο,«ο Κύριος, επιθυμεί από εμάς να κάνουμε ότι είναι δυνατό για την αποκατάσταση της πλήρους Κοινωνίας μεταξύ των Χριστιανικών Εκκλησιών στην Ευρώπη». Απευθυνόμενος, το απόγευμα της Κυριακής, στην 13η Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Εκκλησιών που πραγματοποιείται στην γαλλική πόλη, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισήμανε ότι «αναβολές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Αντιθέτως, η συνεργασία μεταξύ των Εκκλησιών μας καθώς επίσης και η συνεργασία τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο πεδίο της πολιτικής, της οικονομίας και της Κοινωνίας είναι ουσιώδης και επείγουσα”. Χωρίς μια κοινή μαρτυρία, συνέχισε, οι Ευρωπαίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι «χωρίς Χριστιανικές πνευματικές αξίες οι οποίες συνδέονται με οτιδήποτε αφορά την υποστήριξη και την προστασία του ανθρωπίνου προσώπου και της ταυτότητας του” Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπενθύμισε ότι ο προκάτοχος του ενθάρρυνε, ήδη από το 1979, δημοσίως την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Παραδεχόμενος ότι «ένα τέτοιο βήμα δεν είναι ένα απλό ζήτημα», έκανε λόγο για «ένα συμβούλιο όλων των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών».Μιλώντας αρκετές φορές εκτός κειμένου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαιρέτησε την παρουσία του Καρδιναλίου Φιλίπ Μπαρμπαρίν, του Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου της Λυών, και του ζήτησε να μεταφέρει τις προτάσεις του σε εκείνα τα πρόσωπα που θα τις μελετήσουν και θα εργαστούν πάνω σε αυτές.Επαίνεσε τις προσπάθειες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Καθολικών Επισκόπων για την υιοθέτηση της Οικουμενικής Χάρτας (Charta Oecumenica), μια συμφωνία στην βάση της συνεργασίας μεταξύ όλων των Εκκλησιών.
Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.

Στιγμιότυπα από τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια του ΚΕΚ και το κλίμα που επικράτησε εκεί!!

Σάββατο 18 Ιουλίου 2009

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην 13η Συνέλευση του ΚΕΚ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα παρευρεθεί αύριο στην ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του ΚΕΚ και θα μιλήσει στην 13η Συνέλευση.

Στιγμιότυπο από τη παρουσία του Οικουμενικου Πατριάρχη στην προηγούμενη Συνέλευση του ΚΕΚ

Η χθεσινή ημέρα στην 13η Συνέλευση του ΚΕΚ

Συνεχίζονται οι εργασίες του ΚΕΚ στην Λυών με θέμα "κεκλημένοι σε μία ελπίδα εν Χριστώ".


Ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ στο βήμα του ΚΕΚ

Χθες μίλησε στην Συνέλευση ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ ο οποίος αναρωτήθηκε "πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας όταν τα πάντα αλλάζουν γύρω μας;". Και απήντησε ότι αυτό μπορεί να γίνει "μόνο με την καλλιέργεια και τον εμπλουτισμό της σχέσης μας με τον Ιησού Χριστό".

Ο Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ στο βήμα του ΚΕΚΧθες μίλησε, επίσης, και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009

Κατασκηνωτική ατμόσφαιρα στην Συνέλευση Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ)!

Ανέμελες κατασκηνωτικές στιγμές των παιδικών μας χρόνων μάς θύμισαν οι εργασίες της 13ης Συνελεύσεως του Συμβουλίου των Εκκλησιών της Ευρώπης. Κατασκήνωση θυμίζει το ΚΕΚ στην καλύτερη, βεβαίως, περίπτωση. Κι αυτό γιατί η όλη παράσταση μάλλον με αποκριάτικη εκδήλωση μοιάζει περισσότερο!

Ευχάριστη ατμόσφαιρα, τραγουδάκια, προσευχούλες, μουσικές, αναμνηστικά, tishert μπλουζάκια, happenings, τελετουργικό, διακόσμηση, κοσμοπολίτικο κλίμα και άλλα πολλά, που εγκυώνται την διαφύλαξη του χριστιανικού χαρακτήρα της Ευρώπης για το οποίο αγωνίζεται το ΚΕΚ.
Ας κοιμάται ήσυχη, λοιπόν, η Ευρώπη! Δεν θα απωλέσει ποτέ τον χριστιανικό της χαρακτήρα!
Έναν τέτοιας ποιότητος χριστιανικό χαρακτήρα τον έχει απόλυτη ανάγκη η σύγχρονη Ευρώπη.
Τον χρειάζεται ως προμετωπίδα του ηθικισμού της και ως αντίδοτο του αμοραλισμού της.
Ας κοιμούνται ήσυχοι οι ηγέτες των πάσης φύσεως προτεσταντικών ομολογιών, οι επισκοπίνες τους και οι παστόρισσές τους θα μπορούν να συνεχίσουν τον κατακερματισμό και την αλλοτρίωσή τους.
Ας κοιμούνται ήσυχοι και οι ορθόδοξοι οικουμενιστές! Η ορθοδοξία τους δεν θα χάσει την μαρτυρία της στον σύγχρονο κόσμο!!!
Αναρωτιώμαστε μόνο πού και πώς θα ξαναβρεί τον χαμένο Χριστό της....


Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009

Η "ορθόδοξη μαρτυρία" στην 13η Συνέλευση του ΚΕΚ!

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στην Λυών της Γαλλίας οι εργασίες της 13ης Συνελεύσεως του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ). Στην χθεσινή πρώτη ημέρα μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος με θέμα "ως χριστιανοί τολμούμε να ελπίζουμε".ο Μακαριώτατος κ. Αναστάσιος στο βήμα του CEC. Αριστερά του η Ms Doris Peschke, Γενική Γραμματέας του CCME και ο Rev Jean Arnold de Clermont, Πρόεδρος του CEC

Κάποια από τα κύρια σημεία της ομιλίας του είναι τα εξής:

«Ανάμεσα σε όλες τις φιλοσοφικές προτάσεις, σε όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις που αφορούν την αξία και το μέλλον του ανθρώπου, ο Χριστιανισμός παραμένει η πιο τολμηρή και αξιοθαύμαστη.

Επιμένει στη Σάρκωση του Υψίστου Όντος, του Θεού, και στο γεγονός ότι εμείς, τα ανθρώπινα όντα, μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση!».

Κι έκλεισε με την ευχή: «Να δώσει ο Κύριος να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την ελπίδα στις εκκλησιαστικές μας κοινότητες, στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο! Εμείς οι Χριστιανοί τολμούμε να ελπίζουμε!»
Περιττό, βεβαίως, να αναφέρουμε ότι το πράγραμμα της Συνελεύσεως κυριαρχείται από συμπροσευχές και έμπλεες προτεσταντικού χαρακτήρα "χαριτωμένες" σκηνές που καταντούν σε ατυχή διακωμώδηση την υποτιθέμενη "ορθόδοξη μαρτυρία".
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009

Ξεκίνησαν οι εργασίες του ΚΕΚ

Ξεκίνησαν στήν Λυών οι εργασίες της 13ης Συνελεύσεως του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών μέ κεντρικό ομιλητή τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο. Το θέμα της ομιλίας του είναι "ως χριστιανοί τολμούμε να ελπίζουμε".Το γενικό θέμα της Συνέλευσης είναι "Κεκλημένοι σε μια Ελπίδα εν Χριστώ". Το ζήτημα είναι βέβαια γιά ποιον "Χριστό" συνομιλούν οι εκπρόσωποι των "εκκλησιών" και σε ποιον "Χριστό" πιστεύουν.


Σκηνές από την προηγούμενη συνέλευση του ΚΕΚ στην Νορβηγία το 2003.
Πρωινή οικουμενική προσευχή υπό τους ήχους του σαξόφωνου!!!

Το επιχείρημα που προβάλλεται από τους ορθοδόξους οικουμενιστές –και που τονίστηκε και από τον Μακαριώτατο κ. Αναστάσιο– είναι η ανάγκη κοινής μαρτυρίας των χριστιανών γι την διατήρηση του χριστιανικού χαρακτήρα της Ευρώπης.

Υποβαθμίζεται, έτσι, και σχετικοποιείται η αλήθεια της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που διασώζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι Ευρωπαίοι, άλλωστε, απέρριψαν τον χριστιανισμό εξαιτίας του θλιβερού καχέκτυπου πού δημιούργησε και τους προέβαλε ο παπισμός και η προτεσταντική πανσπερμία. Αυτόν τον καταρρακωμένο και αποσυντεθειμένο θεολογικά «χριστιανισμό», που αδυνατεί να εκφέρει πνευματικό λόγο και να συγκρατήσει τα κύματα της απορρίψεως εκ μέρους των ίδιων των πιστών του τον αναγνωρίζουμε και τον καταξιώνουμε, τον «ανακηρύσσουμε» εκβιαστικά σε Εκκλησία και τον καθιστούμε σύμμαχό μας στην προσπάθεια θεραπείας των προβλημάτων που ο ίδιος προκάλεσε!!!

Εικόνες από την λατρευτική εκδήλωση της λήξεως της προηγούμενης Συνελεύσεως με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο και τον Αρχιεπίσκοπο των Αγγλικανών


Ίσως τέτοιου είδους επιχειρήματα να έπειθαν τους αφελείς. Δεν είναι, όμως, δυνατόν να πείσουν τον πιστό λαό, που με αμηχανία, απαρέσκεια, βαθύτατη θλίψη και αγανάκτηση παρακολουθεί όλη αυτή την τραγελαφική παράσταση!!!Κυριακή 12 Ιουλίου 2009

Η "αμαρτωλή" ιστορία της Τράπεζας του Βατικανού

Ο προσέγγιση Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών σε επίπεδο ηγεσίας μπορεί βέβαια να ανθοφορεί, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για το Βατικανό. Οι αποκαλύψεις για τα πεπραγμένα του συνεχίζονται. Ουδόλως όμως δείχνουν να διαταράσσουν την αγαπολογία και την εικονική πραγματικότητα των ορθοδόξων οικουμενιστών, που κινδυνεύουν να μείνουν οι μόνοι υποστηρικτές του Βατικανού!


(Αναδημοσίευση από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία)


«Αναμορφώστε τους κανόνες της διεθνούς οικονομίας και υπερασπιστείτε τους φτωχούς από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης», ήταν το μήνυμα του πάπα Βενέδικτου προς τους «οκτώ» οικονομικά ισχυρούς ηγέτες που συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Λ' Ακουιλα.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν το Βατικανό σκοπεύει να παίξει ενεργό ρόλο σε αυτήν την οικονομική αναμόρφωση ή θα κρατήσει το ρόλο του συμβούλου.

Κι αυτό γιατί διαθέτει ένα από τα πλέον εύρωστα χρηματοοικονομικά ιδρύματα του κόσμου, που από τη δεκαετία του 1990 έχει επενδύσει περισσότερα από 10 δισ. δολάρια σε ξένες εταιρείες. Η τράπεζα του Βατικανού, γνωστή και ως Ινστιτούτο για τα Εργα της Θρησκείας (Instituto per le Opere di Religione-IOR) διοικείται από επαγγελματία διευθύνοντα σύμβουλο που αναφέρεται απευθείας στο συμβούλιο των καρδιναλίων και στον πάπα.

Τα έσοδά της δεν θεωρούνται «ιερή περιουσία» και έτσι (αν και παράδοξο) δεν υπόκεινται σε εσωτερικούς οικονομικούς ελέγχους του κράτους του Βατικανού. Αντίθετα, λειτουργεί με το ίδιο καθεστώς όπως τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Καθολικής Εκκλησίας.

Στην πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η τράπεζα δεν περιορίστηκε στο φιλανθρωπικό της έργο και έχει εμπλακεί και σε σοβαρά οικονομικά σκάνδαλα. Το 1998 μάλιστα, τα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι 350 εκατ. ελβετικά φράγκα, χρήματα του κροατικού κράτους που χάθηκαν μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν μεταφερθεί από τους Ναζί και παραμένουν στην τράπεζα του Βατικανού. Η πληροφορία προέρχεται από «αξιόπιστη πηγή στην Ιταλία», όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί.

Ο ιταλός δημοσιογράφος και συγγραφέας Τζιανλουίτζι Νάτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο του «Vaticano Spa» που παρουσιάζει μυστικά αρχεία της τράπεζας από τη δεκαετία του 1970, αποδεικνύοντας τη στενή σχέση του Βατικανού με τη μαφία της Σικελίας, τη μασονική στοά της Ιταλίας και το κράτος.

Η «αμαρτωλή» ιστορία της τράπεζας ξεκινάει από το 1968, όταν το Βατικανό προσλαμβάνει ως οικονομικό της σύμβουλο τον Μισέλ Σιντονά, αδιαφορώντας για τη γνωστή σχέση του με τη μαφιόζικη οικογένεια Καμπίνο, που ξέπλενε χρήματα από εμπόριο ναρκωτικών. Οπως αποδείχθηκε αργότερα, στο ξέπλυμα συμμετείχε και ο τραπεζίτης Ρομπέρτο Κάλβι, διευθυντής εκείνη την εποχή της ιταλικής τράπεζας Αμπροσιάνο, βασικός μέτοχος της οποίας ήταν το Βατικανό. Ρομπέρτο Κάλβι και Σιντονά ήταν μέλη της μασονικής στοάς «Propaganda 2», η οποία συχνά εμφανίζεται ως μεσάζοντας στις παράνομες δραστηριότητες.

Το 1971 στο προσκήνιο εμφανίζεται ο πάτερ Πολ Μάρκινκους, μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες και σκοτεινές προσωπικότητες της Καθολικής Εκκλησίας. Αναλαμβάνει επικεφαλής της τράπεζας του Βατικανού έως το 1989, διάστημα στο οποίο η τράπεζα εμφανίζεται να χρηματοδοτεί ακροδεξιές κυβέρνησης όπως αυτή της Αργεντινής το 1973, στη διάρκεια του «βρόμικου πολέμου».

Ο Μάρκινκους παρέμεινε στη θέση του και επί Ιωάννη Παύλου του Β', όταν η τράπεζα χρηματοδότησε με 100 εκατ. δολάρια την «Αλληλεγγύη» του Λεχ Βαλέσα στην Πολωνία.

Οταν το 1982 η τράπεζα Αμπροσιάνο χρεοκόπησε εξαιτίας της απόσυρσης κεφαλαίων από το Βατικανό, βγήκαν στην επιφάνεια ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη μεταπολεμική Ιταλία, όπως έχει μείνει στην ιστορία.

Τότε ο πάτερ Μάρκινκους είχε πει: «Μπορείς να ζήσεις σ' αυτό τον κόσμο χωρίς να υπολογίζεις το χρήμα; Δεν είναι δυνατόν να διοικήσεις μια Εκκλησία μόνο με "Αβε Μαρία"».


Νέα οικουμενιστική συνάντηση

Από 15-22 Ιουλίου συνέρχεται στην Λυών η 13η Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) μέ θέμα "Καλεσμένοι στήν μία Ελπίδα εν Χριστώ". Το ΚΕΚ είναι κάτι ανάλογο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ), αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η ορθοδοξία συμφύρεται καί μοιράζεται την "αλήθεια" με την προτεσταντική πανσπερμία της πληθώρας των ομολογιών.
Στήν Συνέλευση θα πάρουν μέρος αντιπρόσωποι 150 "εκκλησιών" - μελών του ΚΕΚ, των Ορθοδόξων, των Αγγλικανών, των Προτεσταντών και των Παλαιοκαθολικών. Οι Ρωμαιοκαθολικοί μετέχουν ως παρατηρητές.
Η κεντρική ομιλία της Συνελεύσεως θα γίνει απο τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο.Εικόνες από προηγούμενες Συνελεύσεις του ΚΕΚ. Αυτή είναι η μαρτυρία μας ως Ορθοδόξων!!!

Περίσσότερα γιά το πρόγραμμα της Συνελεύσεως μπορείτε να δείτε στο http://assembly.ceceurope.org/ και στο http://www.romfea.gr

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails