Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Βίντεο με ολόκληρη την ημερίδα με θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά: προοπτική ή εφιάλτης»;

Ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, Νότη Μαριᾶ


1.Ἡ ἀριθμοποίηση τοῦ φυσικοῦ προσώπου ἀποτελεῖ βάναυση παραβίαση θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τὰ ὁποῖα καθορίζονται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς πατρίδας μας.
Εἰδικότερα τὸ ἄρθρο 2 παρ.1 καθορίζει ὅτι «ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τὴν πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας», ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 5 παρ. 1 «καθένας ἔχει δικαίωμα νὰ ἀναπτύσσει ἐλεύθερα τὴν προσωπικότητά του καὶ νὰ συμμετέχει στὴν κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας ἐφ᾿ὅσον δὲν προσβάλλει τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων καὶ δὲν παραβιάζει τὸ Σύνταγμα ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη».
Ἐπιπλέον σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 13 παρ.1 ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη καὶ ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καθενός.
2.Τὸ συνταγματικὸ αὐτὸ πλαίσιο προστασίας παραβιάζεται συστηματικὰ μὲ διάφορους νόμους ποὺ ἔχει ἀνὰ καιροὺς ἐκδώσει ἡ Πολιτεία καὶ κυρίως:
2.1. Μὲ τὸ Νόμο 1599/1986 ποὺ ἀφοροῦσε στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Ε.Κ.Α.Μ. δηλαδὴ τοῦ Ἐνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου.
2.2.Μὲ τὸ Νόμο 2514/1995 ποὺ κύρωσε τὴ Συνθήκη Σένγκεν στὸ πλαίσιο τῆς ὁποίας δημιουργήθηκε τὸ σύστημα πληροφοριῶν Σένγκεν (SIS) τὸ ὁποῖο εἶναι μία πολύπλοκη βάση δεδομένων ποὺ ἐπιτρέπει σὲ ἁρμόδιες ἀρχὲς τῶν κρατῶν Σένγκεν τὴν ἀνταλλαγὴ δεδομένων ἀναφορικὰ μὲ ὁρισμένες κατηγορίες προσώπων καὶ ἀγαθῶν.
Tό σύστημα πληροφόρησης Σένγκεν (SIS) καθιστᾶ δυνατὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐθνικῶν συνόρων καὶ παρέχει τὴ δυνατότητα στὶς δικαστικὲς ἀρχὲς νὰ ἀποκτοῦν πληροφορίες σχετικὰ μὲ πρόσωπα ἢ ἀντικείμενα.Τὰ κράτη μέλη τροφοδοτοῦν τὸ σύστημα μὲ πληροφορίες μέσῳ ἐθνικῶν δικτύων (N-SIS) ποὺ εἶναι συνδεδεμένα μὲ ἕνα κεντρικὸ σύστημα (C-SIS). Αὐτὸ τὸ σύστημα πληροφοριῶν ἔρχεται νὰ συμπληρώσει ἕνα δίκτυο γνωστὸ ὡς SIRENE (αἴτηση συμπληρωματικῶν πληροφοριῶν γιὰ ἐθνικὲς καταχωρήσεις), τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ἀνθρώπινη διεπαφὴ τοῦ SIS.
Τὸ Συμβούλιο Ὑπουργῶν τῆς Ε.Ε. ἐξέδωσε στὶς 6 Δεκεμβρίου 2001 δυὸ νομοθετικὰ μέσα: τὸν Κανονισμὸ (ΕΚ) ἀριθ. 2424/2001 καὶ τὴν ἀπόφαση 2001/886/ΔΕΥ, μὲ τὰ ὁποῖα ἀνατίθεται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ SIS II καὶ προβλέπεται ὅτι οἱ δαπάνες σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάπτυξη αὐτὴ βαρύνουν τὸν γενικὸ προϋπολογισμὸ τῆς ΕΕ. Τὰ μέσα αὐτὰ τροποποιήθηκαν τὸ 2006, παρατείνοντας τὴν περίοδο ἰσχύος τους ἕως τὴν 31η Δεκεμβρίου 2008.

Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου: Ἡ με­τά­βα­ση στήν ἀ­χρή­μα­τη κοι­νω­νί­α ὡς ἀ­πει­λή τῆς θε­οσ­δό­του ἐ­λευ­θε­ρί­ας καί ἰ­δι­ο­προ­σω­πί­ας μας

Ἡ με­τά­βα­ση στήν ἀ­χρή­μα­τη κοι­νω­νί­α
ὡς ἀ­πει­λή τῆς θε­οσ­δό­του ἐ­λευ­θε­ρί­ας καί ἰ­δι­ο­προ­σω­πί­ας μαςΣε­βα­σμι­ώ­τα­τε Ἅ­γι­ε Πει­ραι­ῶς,
εὔ­τολ­με, ἀ­κά­μα­τε καί ἀ­νυ­πο­χώ­ρη­τε ὁ­μο­λο­γη­τά τῆς Ἁ­γί­ας Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ώς μας, ὁ ὁ­ποῖ­ος εὐ­γε­νῶς ἐ­θέ­σα­τε καί πά­λιν ὑ­πό τήν αἰ­γί­δα τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς Σας τήν ση­με­ρι­νή ἡ­με­ρί­δα, τήν δι­ορ­γα­νω­μέ­νη ἀ­πό τήν Ἑ­στί­α Πα­τε­ρι­κῶν Με­λε­τῶν.
Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τε πά­τερ Σα­ράν­τη, γε­ρα­ρέ, φι­λό­θε­ε καί ἀ­κα­τα­πό­νη­τε ἐρ­γά­τα τοῦ Ἀμ­πε­λῶ­νος τοῦ Κυ­ρί­ου μέ τήν πε­ρί ἡ­μᾶς συ­νο­δί­α τῆς Ἑ­στί­ας Πα­τε­ρι­κῶν Με­λε­τῶν,
Σε­βα­στοί Πα­τέ­ρες καί ἀ­δελ­φοί, ὁ­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τοι μο­να­χοί καί μο­να­χές
Ἐν­τι­μώ­τα­τε κ. Εὐ­ρω­βου­λευ­τά
Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­τοι κ.κ. εἰ­ση­γη­τές
Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­τοι κ.κ. Κα­θη­γη­τές
Ἀ­ξι­ό­τι­μοι κ.κ. ἐκ­πρό­σω­ποι ἀρ­χῶν καί φο­ρέ­ων
Προ­σφι­λέ­στα­τοι ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί καί φί­λοι


Τίς τε­λευ­ταῖ­ες δε­κα­ε­τί­ες πα­ρα­τη­ρεῖ­ται, τό­σο σέ εὐ­ρω­πα­ϊ­κό ὅ­σο καί σέ παγ­κό­σμιο ἐ­πί­πε­δο, μί­α ρα­γδαί­α αὔ­ξη­ση τῶν ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν συ­ναλ­λα­γῶν καί μί­α ἀν­τί­στοι­χη ἐγ­κα­τά­λει­ψη τῆς χρή­σε­ως με­τρη­τῶν. Τό γε­γο­νός αὐ­τό ἀ­να­τρέ­πει οἰ­κο­νο­μι­κές συ­νή­θει­ες καί δε­δο­μέ­να, πού κα­θι­ε­ρώ­θη­καν ἱ­στο­ρι­κά καί ἰ­σχύ­ουν ἐ­δῶ καί δυ­ό­μι­συ χι­λι­ε­τί­ες καί μᾶς εἰ­σά­γει μέ γορ­γούς ρυθ­μούς σέ μί­α ἐν­τε­λῶς νέ­α κα­τά­στα­ση, σ’ αὐ­τή τῆς ἀ­χρή­μα­της οἰ­κο­νο­μί­ας καί κοι­νω­νί­ας.
Αὐ­τή ἡ ἀ­χρή­μα­τη κοι­νω­νί­α ὄ­χι ἁ­πλῶς προ­βάλ­λε­ται καί προ­πα­γαν­δί­ζε­ται κα­τά κό­ρον σέ ὅ­λο τόν κό­σμο, ἀλ­λά καί ἐ­πι­βάλ­λε­ται μέ­σα ἀ­πό μί­α σει­ρά πο­λι­τι­κῶν ἀ­πο­φά­σε­ων καί ρυθ­μί­σε­ων πού συν­τεί­νουν σ’ αὐ­τή τήν ἐ­πι­λο­γή. Τέ­τοι­ες ἀ­πο­φά­σεις λαμ­βά­νον­ται συ­στη­μα­τι­κά καί ἀ­πό τίς ἑλ­λη­νι­κές κυ­βερ­νή­σεις. Ἡ ἐ­πι­βο­λή αὐ­τή τοῦ νέ­ου μον­τέ­λου οἰ­κο­νο­μι­κῶν συ­ναλ­λα­γῶν ἐ­πι­φέ­ρει βα­ρύ­τα­τες συ­νέ­πει­ες καί πα­ρα­βιά­ζει βά­ναυ­σα τίς ἀ­το­μι­κές ἐ­λευ­θε­ρί­ες, θίγει συν­ταγ­μα­τι­κά δι­και­ώ­μα­τα τῶν πο­λι­τῶν καί ὁ­δη­γεῖ στόν κα­θο­λι­κό ἔ­λεγ­χο τῆς ἰ­δι­ω­τι­κῆς τους ζω­ῆς.

Χαιρετισμός Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ στην ημερίδα με θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά: προοπτική ή εφιάλτης»;


Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί Πατέρες, Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγητές,
Σεβαστό Προεδρεῖο,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Χαιρετίζω τήν ἀποψινή ἡμερίδα, πού διοργανώνει ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, μέ θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά: Προοπτική ἤ ἐφιάλτης»;
Ὅσοι παρακολουθοῦμε τίς ἐξελίξεις γνωρίζουμε ὅτι μετά τό συντριπτικό ποσοστό (98%) ἀρνητικῶν σχολίων γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» στή διαβούλευση, πού ἔγινε τόν Μάρτιο 2015, ἡ συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τό ἐπίμαχο ἄρθρο 16 γιά τήν «κάρτα τοῦ Πολίτη» καί ὅτι θά τό ἐπαναφέρει, ἀφοῦ τό μελετήσει ἐκ νέου.
Ὅμως, αὐτό δέν ἔγινε, διότι ἡ κυβέρνηση αὐτό πού ἔβγαλε ἀπό τήν πόρτα, δηλ. τό ἄρθρο 16 στό πολυνομοσχέδιο τοῦ ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης κ. Γ. Κατρούγκαλου «Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης», τό ἔβαλε ἀπό τό παράθυρο ὡς ἄρθρο 10 στό ἴδιο νομοσχέδιο, πού εἶναι πλέον ὁ νόμος 4325 τῆς 11.5.2015. Οὐσιαστικά τό νέο ἄρθρο 10 εἶναι τό πρῶτο μισό τοῦ προηγουμένου ἄρθρου 16, τό ὁποῖο πλέον δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις, γιά νά προχωρήσει ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη». Ἤδη ὑπεγράφη συμφωνία μέ τήν Ἐθνική Τράπεζα, γιά νά δοθοῦν ἠλεκτρονικές κάρτες σέ 150 χιλιάδες φτωχοποιημένους Ἕλληνες.
Οἱ κάρτες αὐτές θά πιστώνονται μέ 70€ ἀνά δικαιοῦχο τόν μήνα (δηλ. 2,30€ ἡμερησίως!), ἐνῶ γιά κάθε προστατευόμενο μέλος θά προστίθενται 30€. Πάντως, ἡ ἐνίσχυση δέν θά ὑπερβαίνει τό ὕψος τῶν 200€ μηνιαίως.
Τό ἄλλο πολύ σημαντικό μέτρο , πού προωθεῖται γιά τήν ἀνοικοδόμηση μιᾶς Big Brother κοινωνίας, εἶναι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν μέ πρόσχημα τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς! Ἤδη ἡ κυβέρνηση μελετᾶ ἀπό αὐτό τό καλοκαίρι στά τουριστικά ἑλληνικά νησιά ἡ ἐξόφληση λογαριαγμῶν ἄνω τῶν 70€ νά γίνεται μόνο μέ ἠλεκτρονική κάρτα συναλλαγῶν!

Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Η Εκκλησιολογική Αναθεώρηση της Β' Βατικανής Συνόδου: Μία ορθόδοξη διερεύνηση του Βαπτίσματος και της Εκκλησίας κατά το Διάταγμα περί Οικουμενισμού

Βιβλιοπαρουσίαση:
Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΗΣ Β' ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Μία ορθόδοξη διερεύνηση του Βαπτίσματος και της Εκκλησίας
κατά το Διάταγμα περί Οικουμενισμού
του Πρωτοπρεσβυτέρου Πέτρου Χιρς

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "Μέγας Αλέξανδρος" του ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, ηβιβλιοπαρουσίαση του νέου βιβλίου του πρωτοπρεσβυτέρου Πέτρου Χιρς «Η Εκκλησιολογική Αναθεώρηση της Β΄Βατικανής Συνόδου: Μία ορθόδοξη διερεύνηση του Βαπτίσματος και της Εκκλησίας κατά το Διάταγμα περί Οικουμενισμού» (εκδόσεις Uncut Mountain Press). Πρόκειται για τη διδακτορική διατριβή του π. Πέτρου Χιρς με επιβλέποντα τον Καθηγ. Δημήτριο Τσελεγγίδη, που εγκρίθηκε με άριστα από τη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ.
Το βιβλίο παρουσίασαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος και ο καθηγητής Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ιωάννης Κουρεμπελές. Ο συγγραφέας, πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Χιρς, αναφέρθηκε εκτενώς στους λόγους που τον οδήγησαν στη επιλογή του θέματος της διδακτορικής του διατριβής. Ακολούθησαν ερωταπαντήσεις και διάλογος. Η βιβλιοπαρουσίαση έκλεισε με θερμά λόγια του παρισταμένου Σεβ. Μητροπολίτου Ιερισσού, Αρδαμερίου και Αγίου Όρους κ.κ. Θεοκλήτου για τον π. Πέτρο Χιρς, κληρικό της Ι. Μητροπόλεώς του. 
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ.κ. Ιερόθεος μεταξύ άλλων παρουσίασε αναλυτικά τρία κύρια σημεία του βιβλίου: 1) Τις πηγές και την προέλευση της «βαπτισματικής θεολογίας» με τη σταδιακή απομάκρυνση από την Πατερική παράδοση και διδαχή, από τα πρώτα βήματα του Ιερού Αυγουστίνου, στην αποφασιστική διαφοροποίηση του Θωμά Ακινάτη και τελικά στην καινοτόμο εκκλησιολογία του Yves Congar και συνακόλουθα της Β΄ Βατικανής Συνόδου, 2) Τη νέα «communio» εκκλησιολογία της Β' Βατικανής Συνόδου και την ασυνέχειά της με την προηγούμενη εκκλησιολογία του Πάπα Πίου ΙΒ΄,  καθώς και την έντονη διαφοροποίηση και πλήρη αποξένωσή  της από την Πατερική εκκλησιολογία της Ορθοδοξίας, και 3) Την έλλειψη από τα κείμενα της Β΄ Βατικανής Συνόδου της διακρίσεως των ακτίστων ενεργειών καθώς και την παντελή απουσία αναφοράς στην περί δαιμονίων διδασκαλία της Εκκλησίας (διάκριση των πνευμάτων). 

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Ημερίδα 28/6: Κοινωνία χωρίς μετρητά: Προοπτική ή εφιάλτης;


Η Εστία Πατερικών Μελετών διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Κοινωνία χωρίς μετρητά: Προοπτική ή Εφιάλτης;» στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας την Κυριακή 28/6. Η επονομαζόμενη και ως «Αχρήματη Κοινωνία» προβάλλεται από σύγχρονους και παλαιότερους «σωτήρες» ως πανάκεια για την επίλυση χρόνιων παθογενειών της Ελληνικής Κοινωνίας. Είναι όμως έτσι, ή «έχει φίδια ο λάκκος;;;» Οι απαντήσεις στο ΣΕΦ την Κυριακή 28/6 στις 16:00 το απόγευμα...


Εν συντομία το πρόγραμμα της Ημερίδας:

  • Έναρξη εργασιών υπό Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ,
  • Αρχ/της Αθανάσιος Αναστασίου: «Η μετάβαση στην αχρήματη κοινωνία ως απειλή της θεοσδότου ελευθερίας και ιδιοπροσωπίας μας»,
  • Νότης Μαριάς, Ευρωβουλευτής: «Αριθμοποίηση του προσώπου και Ευρωπαϊκή Ένωση»,
  • Στάθης Αδαμόπουλος: «Η νέα τεχνολογία θέλει να αλλάξει τον τρόπο που πληρώνουμε για το καθετί, αλλά με ποιό κόστος; Επιπτώσεις της αχρήματης κοινωνίας στο άτομο, στην κοινωνία, στη δημοκρατία.»,
  • Γεωργία Φωτεινού: «Πλαστικό χρήμα: καταπολέμηση φοροδιαφυγής ή το τέλος των ατομικών ελευθεριών;»,
  • Δημήτρης Χιωτακάκος: «Διμερής προβληματισμός: Τεχνολογική και προσχηματική κατάχρηση»,
  • Αριστοτέλης Κατράνης: «Απαγόρευση χρήσης των μετρητών χρημάτων: Οι νομικές πτυχές μιας μεγάλης απειλής για τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα.»

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Η Εκκλησιολογική Αναθεώρηση της Β' Βατικανής Συνόδου τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Πέτρου ΧιρςΒ ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η


Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΗΣ Β' ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου
Πέτρος Χιρς

Τήν Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 2015
ὥρα 7:00 μ.μ.

στήν Αἴθουσα
"Μέγας Ἀλέξανδρος"τοῦ Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ
Τσιμισκῆ 14, Θεσσαλονίκη

Ὁμιληταί:

1. Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος
2. Καθ. Α.Π.Θ. Δημήτριος Τσελεγγίδης
3. Aν. Καθ. Α.Π.Θ. Ἰωάννης Κουραμπελές
4. Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Χίρς

Οἱ Ἐκδόσεις Uncut Mountain Press θά προσφέρουν 35% ἔκπτωση στό κοινό τῆς ἐκδήλωσης.         

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Ἐπιστολή τῆς Συνάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν πρός τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, περί τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης

Μέ τό ἀκόλουθο κείμενό της ἡ ἄτυπη «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» παρακαλεῖ τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, ἡ ὁποία ἔχει «ἐγνωσμένην ἀνησυχίαν διά κραυγαλέα πνευματικά ὀλισθήματα εἰς τόν πνευματικόν δίαυλον τοῦ δόγματος καί τοῦ ἤθους», νά λάβει θέση γιά τήν πασίγνωστη καί ἀπροσχημάτιστη ὑποστήριξη τοῦ Δημάρχου τῆς Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη πρός τό θεομίσητο καί ἐπαίσχυντο ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί γιά τήν διοργάνωση ἀπό αὐτόν τοῦ ἐτησίου “Gay Pride” στήν ἁγιοτόκο Συμβασιλεύουσα. Ἐπειδή ἡ ἐν λόγῳ δραστηριότητα τοῦ Δημάρχου εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη μέ τή θεσμική (μή αἱρετή) ἰδιότητά του ὡς Προέδρου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας», ἡ «Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν» παρακαλεῖ τήν Ἱερά Κοινότητα νά ἐκφράσει ἐναργῶς τή σχετική κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ διαφωνία της στόν κ. Μπουτάρη καί, σέ περίπτωση ἐμμονῆς του, νά διακόψει – εἰ δυνατόν – κάθε θεσμική σχέση μέ αὐτόν στό Ἅγιον Ὄρος καί ἐκτός αὐτοῦ, σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας κατά τῆς ἁμαρτίας.


Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Γάμος τῶν ἐν χηρείᾳ κληρικῶν
Μα­ρού­σι 27-4-2015
Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε,
Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς,
Στίς ἡ­μέ­ρες μας γί­νε­ται πο­λύς λό­γος γιά τή θε­μα­το­λο­γί­α τῆς Πα­νορ­θο­δό­ξου Συ­νό­δου πού ἀ­να­μέ­νε­ται νά συ­νέλ­θει μέ­σα στό ἑ­πό­με­νο ἔ­τος 2016. 
Ἕ­να ἐκ τῶν θε­μά­των πού κα­τά δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες πρό­κει­ται νά συ­ζη­τη­θοῦν εἶ­ναι ὁ δεύ­τε­ρος γά­μος τῶν ἐν χη­ρεί­ᾳ κλη­ρι­κῶν καί τῶν δι­α­ζευγ­μέ­νων.
Ἡ αὐ­το­νό­η­τη κο­σμι­κή λο­γι­κή ὑ­πο­στη­ρί­ζει, ὅ­τι εἶ­ναι ἄ­δι­κο νά ἀ­πα­γο­ρεύ­ε­ται στόν ἱ­ε­ρέ­α νά ἔ­χει δεύ­τε­ρη νό­μι­μη σύν­τρο­φο γιά τίς δι­κές του «ἀ­νάγ­κες», ἀλ­λά καί γιά τήν ἀ­να­τρο­φή τῶν ὀρ­φα­νῶν του παι­δι­ῶν.
Αὐ­τή ὅ­μως ἡ αὐ­το­νό­η­τη κο­σμι­κή λο­γι­κή ἔρ­χε­ται σέ εὐ­θεῖ­α ἀν­τί­θε­ση μέ τούς θε­ο­πνεύ­στους ἱ­ε­ρούς Κα­νό­νες τῆς ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας μας καί γε­νι­κό­τε­ρα μέ τό ὀρ­θό­δο­ξο ἦ­θος καί τόν ἐν τῇ πρά­ξει κα­θη­με­ρι­νό ἐν Χρι­στῷ τρό­πο ζω­ῆς.
Βέ­βαι­α ἡ νε­ο­βαρ­λα­α­μι­κή με­τα­πα­τε­ρι­κή θε­ο­λο­γί­α συμ­πο­ρεύ­ε­ται μέ τήν αὐ­το­νό­η­τη κο­σμι­κή λο­γι­κή καί ἀ­να­φαν­δόν ἰ­σο­πε­δώ­νει τή μα­κραί­ω­νη Πα­τε­ρι­κή θε­ο­λο­γί­α, μα­ζί καί τά «ἀ­πο­στε­ω­μέ­να» πιά καί «ἀ­πηρ­χαι­ω­μέ­να» προ­ϊ­όν­τα της, τούς ἱ­ε­ρούς Κα­νό­νες κα­θώς καί τό αὐ­στη­ρό ὀρ­θό­δο­ξο ἦ­θος της.
Δέν γνω­ρί­ζου­με ὅ­μως μέ ἀ­κρί­βεια, ἄν οἱ ἅ­γιοι Ἀ­πό­στο­λοι καί δή ὁ θεῖ­ος Παῦ­λος συγ­κα­τα­λέ­γον­ται στή με­τα­πα­τε­ρι­κή Βαρ­λα­α­μι­κή νο­ο­τρο­πί­α ἤ ὄ­χι κα­τά τούς με­τα­πα­τε­ρι­κούς.
Τί γί­νε­ται;  Ὅ­σα δι­α­τεί­νε­ται ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος πε­ρί τῆς μιᾶς καί μο­να­δι­κῆς συ­ζύ­γου τῶν κλη­ρι­κῶν, «…τού­του χά­ριν κα­τέ­λι­πόν σε ἐν Κρή­τῃ, ἵ­να τὰ λεί­πον­τα ἐ­πι­δι­ορ­θώ­σῃς, καὶ κα­τα­στή­σῃς κα­τὰ πό­λιν πρε­σβυ­τέ­ρους, ὡς ἐ­γώ σοι δι­ε­τα­ξά­μην, εἴ τίς ἐ­στιν ἀ­νέγ­κλη­τος, μιᾶς γυ­ναι­κὸς ἀ­νήρ, τέ­κνα ἔ­χων πι­στά, μὴ ἐν κα­τη­γο­ρί­ᾳ ἀ­σω­τί­ας ἢ ἀ­νυ­πό­τα­κτα…» (Τίτ. α΄, 5-6), στήν πρός Τί­τον ἐ­πι­στο­λή του καί «δεῖ οὖν τὸν ἐ­πί­σκο­πον ἀ­νε­πί­λη­πτον εἶ­ναι, μιᾶς γυ­ναι­κὸς ἄν­δρα, νη­φά­λιον, σώ­φρο­να, κό­σμιον, φι­λό­ξε­νον,δι­δα­κτι­κόν» (Α΄ Τιμ. γ΄, 2), στήν πρός Τι­μό­θε­ον, ἀ­νή­κουν στήν Και­νή Δι­α­θή­κη καί δι­α­τη­ροῦν τό θε­ό­πνευ­στο και­νο­δι­α­θη­κι­κό κῦ­ρός τους ἤ πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται στή με­τα­πα­τε­ρι­κή θε­ο­λο­γί­α καί ἑ­πο­μέ­νως δέν ἰ­σχύ­ουν ἤ ἔ­χουν μει­ω­μέ­νη, με­ρι­κή θε­ο­πνευ­στί­α;  Εἶ­ναι αὐ­το­νό­η­το ὅ­τι κα­τά τούς με­τα­πα­τε­ρι­κούς θε­ο­λό­γους εἶ­ναι ξε­πε­ρα­σμέ­νοι καί αὐ­τοί οἱ ἅ­γιοι Ἀ­πό­στο­λοι ὡς παμ­πά­λαι­οι, ἄλ­λων ἐ­πο­χῶν…

Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Δημήτρης Νατσιός: Ο Φώτης Κόντογλου και η παιδεία του Γένους

Ο Σύλλογος «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» συμμετέχει στο έτος Φώτη Κόντογλου με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατό του και τιμά τον μεγάλο έλληνα οικουμενικό δάσκαλο με σειρά εκδηλώσεων.
Η πρώτη από αυτές τις εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία, το Σάββατο 25 Απριλίου και ήταν μία παρουσίαση της ανεκτίμητης προσφοράς του Κόντογλου στα γράμματα και τις τέχνες.
Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν η παρουσία του εγγονού του Φώτη Κόντογλου, του κ. Φώτη Μαρτίνου, στον οποίο προσφέρθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου μας, κ. Γρηγόρη Καλύβα, ένας πίνακας ζωγραφικής, τον οποίο φιλοτέχνησε ο εξαίρετος ζωγράφος Καλαμπακιώτης και μέλος του Δ.Σ κ. Κώστας Αδάμος. 
Ο Φώτης Μαρτίνος εξέφρασε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του προς τον Σύλλογό μας για το ετήσιο αφιέρωμα στον Κόντογλου και υποσχέθηκε ότι θα παρευρεθεί σε μία από τις προσεχείς εκδηλώσεις μας και θα μιλήσει για το έργο του παππού του  αποκαλύπτοντας άγνωστα στοιχεία από το αρχείο της οικογένειας. Το αρχείο αυτό δωρήθηκε πριν ένα χρόνο στο Βυζαντινό Μουσείο με σκοπό την αξιοποίησή του, αλλά παραμένει ακόμη αναξιοποίητο.
Ομιλητής ήταν ο μάχιμος εκπαιδευτικός, πολυγραφότατος αρθρογράφος και συγγραφέας κ. Δημήτρης Νατσιός.
Ο κ. Δημήτρης Νατσιός αναπτύσσοντας το θέμα του αποκάλυψε την τραγική κατάσταση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων μέσω των οποίων υποτίθεται, όπως τόνισε, τα σημερινά Ελληνόπουλα λαμβάνουν γνώσεις και μαθαίνουν γράμματα.
Η αναφορά του στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων και κυρίως οι αποκαλύψεις του για τα κείμενα ξεσήκωσαν θύελλα χειροκροτημάτων από το ακροατήριο επιβραβεύοντας τον ομιλητή.
Στη συνέχεια ετέθησαν ερωτήσεις και έγινε συζήτηση ενόσω το ακροατήριο παρέμεινε καθηλωμένο στις θέσεις του ζητώντας από τον ομιλητή να συνεχίσει τις αποκαλύψεις και να σταλούν  τα μηνύματα στο Υπουργείο Παιδείας.
Ουσιαστικά η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια κραυγή αγωνίας για την παιδεία, την γλώσσα και την Ελληνική ταυτότητα.


Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Ομιλία του Δημήτρη Νατσιού στην Καλαμπάκα με θέμα «Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»

Ο γνωστός ομολογητής δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός θα βρεθεί στην Καλαμπάκα προσκεκλημένος του Συλλόγου ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ, στα πλαίσια του αφιερώματος του Συλλόγου στον ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ.
Θα μιλήσει το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλαμπάκας στις 8.00 μ.μ. και με θέμα «Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του Συλλόγου ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ:

 Ο Φώτης Κόντογλου είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους μεγάλους Δάσκαλους του Ελληνικού Γένους καθώς με το λογοτεχνικό του έργο, αλλά και με την ίδια του τη ζωή, φωταγωγεί το νόημα της εθνικής και θρησκευτικής Παράδοσης των Ελλήνων. Προβάλλει το περιεχόμενο της με μια θαυμαστή ενάργεια και μια φλογερή πειθώ, που αποτείνονται στο νου και την καρδιά.
Ότι προήλθε από τα ευλογημένα γραπτά του, δεν έχει μόνο αισθητική αξία, αλλά και χυμούς αγνά ελληνικούς. Τα κείμενα του και το, συνταιριασμένο με το συγγραφικό του ύφος, ήθος του βίου του είναι «πηγή ζωής» για μας τους Έλληνες.
Για αυτόν, μπορούμε να πούμε πως είναι μια μορφή πολύ κοντινή πνευματικά κι εφάμιλλη σε φεγγοβολιά με τον Μακρυγιάννη και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Πως είναι δηλαδή, κυρίως μέσα από την αγάπη του προς την παράδοση και την Ορθοδοξία, ένας από τους πιο δυνατούς ερμηνευτές του πνευματικού καημού για ότι συνιστά την ελληνική ψυχή κι ότι την εκφράζει γνήσια, με ομορφιά κι αλήθεια.
Ως γνωστόν ο Σύλλογός μας «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» συμμετέχει στο έτος Φώτη Κόντογλου με σειρά εκδηλώσεων  που ετοιμάζει και θα πραγματοποιήσει κατά την διάρκεια του έτους που διανύουμε.
Στο πλαίσιο αυτό η πρώτη εκδήλωση – αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, στις 8:00 μ.μ. με ομιλητή τον γνωστό εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης, αρθρογράφο και συγγραφέα Δημήτρη Νατσιό και θέμα «Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ».                                                                                                    
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Αναβάλλεται (κάτω από την πίεση των αρνητικών σχολίων στην διαβούλευση) η Κάρτα του Πολίτη

Μεθαύριο Πέμπτη κατατίθεται στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που προβλέπει -μεταξύ άλλων- και τις επαναπροσλήψεις κι επανατοποθετήσεις στο Δημόσιο, το οποίο είναι το πρώτο από τα πέντε που προγραμματίζει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή μέχρι το Πάσχα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από το αρχικό σχέδιο αφαιρέθηκαν οι διατάξεις για την ενιαία κάρτα πολίτη, που -όπως προέκυψε από τη δημόσια διαβούλευση στη «Διαύγεια»- συναντά μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως από μέλη παραεκκλησιαστικών οργανώσεων, αλλά και από ακροαριστερούς κι από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θεωρούν ότι με την εφαρμογή της κάρτας δεν διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα. Το θέμα θα συζητηθεί ευρύτερα και -εφόσον προκύψει συμφωνία- θα επανακατατεθεί αργότερα.
Επίσης από το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου αφαιρέθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο, μετά τις διαφωνίες από πλευράς ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕ-ΟΤΑ που θεωρούν ότι θίγονται κεκτημένα των εργαζομένων και ότι επιχειρείται να μπουν από το «παράθυρο» διατάξεις που εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα και  προβλέπονταν στο μνημόνιο.

Το … "κολοβό" νομοσχέδιο θα εισηγηθούν από κοινού ο εποπτεύων υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης και ο αναπληρωτής του αρμόδιος για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση Γιώργος Κατρούγκαλος. Παράγοντες της αντιπολίτευσης μιλούν για «καπέλο Βούτση στον Κατρούγκαλο», μετά τα τελευταία δημοσιεύματα για επικερδή συμβόλαια του πρώην νομικού γραφείου του αναπληρωτή υπουργού με εργαζόμενους στο Δημόσιο που επλήγησαν από το μνημόνιο, τα οποία ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά.

Κατατίθεται την Πέμπτη το ν/σ για τις επαναπροσλήψεις

Την Πέμπτη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επαναπρόσληψη 3.900 απολυμένων και διαθέσιμων δημόσιων υπαλλήλων.
Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης μίνι κινητικότητα μέσω της οποίας αυτοί που επιστρέφουν στο δημόσιο μπορούν να μετακινηθούν σε υπηρεσίες με ανάγκη για προσωπικό, επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας και άλλων κλάδων που είχαν καταργηθεί όπως για παράδειγμα οι σχολικοί φύλακες, πρόσληψη περίπου 6.500 αδιόριστων του ΑΣΕΠ αλλά και μονιμοποίηση 40.000 υπάλληλων αορίστου χρόνου.
Παράλληλα, αποσύρεται η διάταξη για την κάρτα του πολίτη λόγω των αντιδράσεων στη δημόσια διαβούλευση αλλά και η πρόβλεψη για την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
http://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27371&subid=2&pubid=34595020

Πηγή

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων συνδρομητών του ΟΤΕ διέρρευσαν σε ιδιωτική εταιρείαΟ ΟΤΕ ζητάει από το ΣτΕ να μην πληρώσει το πρόστιμο των 60.000 ευρώ που του επιβλήθηκε λόγω ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας


Προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων παλαιών και νέων συνδρομητών του ΟΤΕ διέρρευσαν -άγνωστο πώς-  σε ιδιωτική εταιρεία προσωπικών δεδομένων. Τώρα ο ΟΤΕ ζητάει από το Συμβούλιο της Επικρατείας να μην πληρώσει το πρόστιμο των 60.000 ευρώ που του επιβλήθηκε λόγω ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας.Μετά από έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ βρέθηκαν στην εταιρεία εμπορίας προσωπικών δεδομένων «InfoCredit Α.Ε.» προσωπικά δεδομένα 31.713.909 παλαιών και νέων πελατών-συνδρομητών του ΟΤΕ της διετίας 2008-2010.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο 60.000 ευρώ επειδή αποδείχθηκαν στην πράξη ανεπαρκή τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών του ΟΤΕ.

Στην συνέχεια ο ΟΤΕ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει να ακυρωθεί ως παράνομη η απόφαση της Αρχής που επέβαλε το επίμαχο πρόστιμο.

Ειδικότερα, βρέθηκαν μετά από εξέταση ψηφιακών πειστηρίων, πίνακες βάσης δεδομένων με ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία δελτίου ταυτότητας,  κ.λπ.

Να σημειωθεί ότι βρέθηκαν και προσωπικά δεδομένα 350.000 συνδρομητών του ΟΤΕ  οι οποίοι έχουν ζητήσει να μην περιλαμβάνονται στους τηλεφωνικούς καταλόγους.
Αναλυτικότερα, βρέθηκαν:

1)  Πίνακες «ote08_subscriptions», «ote09_subscriptions», «οte10a_subscriptions» και «ote10_subscriptions» με 5.434.349, 4.671.389,  4.620.797  και 4.563.422 στοιχεία συνδρομητών (συνολικά 19.289.957 μέχρι εδώ),
2) Πίνακας «ote_customers»  με 8.453.783 συνδρομητές,
3) Πίνακας «ote_epagelma»  με 3.969.568 εγγραφές και
4) Πίνακας «ote_epagelma»  με 3.969.568 εγγραφές (γενικό σύνολο 31.713.909).

Η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων αφορούν την διετία 2008-2010 και δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί με ποιόν τρόπο έγινε η παραβίαση, αλλά  κατά πάσα πιθανότητα έγινε σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους.

Από την Αρχή κρίθηκε ότι τα μέτρα ασφαλείας του ΟΤΕ αποδείχθηκαν στην πράξη ανεπαρκή καθώς «δεν κατάφεραν να αποτρέψουν μαζική διαρροή δεδομένων για έως τέσσερις διαφορετικές χρονικές περιόδους, γεγονός που υποδεικνύει ότι το περιστατικό δεν ήταν ένα μεμονωμένο ή τυχαίο γεγονός».

Και καταλήγει η Αρχή ότι «αποδεικνύεται επομένως ότι τα λαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας δεν ήταν ικανά να αποτρέψουν το περιστατικό».

Από την πλευρά του ο  ΟΤΕ, μεταξύ των άλλων, υποστήριξε ότι το σύνολο των προσωπικών δεδομένων ήταν καταχωρημένο μόνο στην κεντρική βάση δεδομένων τιμολόγησης του ΟΤΕ και ότι η επίμαχη διαρροή προσωπικών δεδομένων «μπορεί να είναι μόνο αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας».

Στην αίτηση που κατέθεσε ο ΟΤΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας υποστηρίζει ότι δεν ήταν νόμιμη η συγκρότηση των μελών της Αρχής που εξέδωσαν την απόφαση με την οποία του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 60.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να είναι άκυρη.

Ακόμη, υποστηρίζει ο ΟΤΕ ότι η απόφαση με την οποία του επιβλήθηκε το πρόστιμο παραβιάζει τις αρχές της αναλογικότητας και της επιείκειας, αλλά είναι και μη νόμιμη όπως είναι και εσφαλμένη.

Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για την Κάρτα του Πολίτη: 1.661 δημοσιευμένα σχόλια (εκ των οποίων το 98% αρνητικά) και πόσα ακόμη αδημοσίευτα;;;


σχόλιο ID-ont: Τα σχόλια που κατατέθηκαν στη διαβούλευση για την "Κάρτα Πολίτη" των Κατρούγκαλου-Βαρουφάκη-Τσίπρα (http://www.opengov.gr/ypes/?p=2559) ξεπέρασαν σε πλήθος τα σχόλια που κατατέθηκαν στη διαβούλευση της "Κάρτας του Πολίτη" των Ραγκούση-Παπανδρέου το 2010 (http://www.opengov.gr/ypes/?p=863). Στην τωρινή διαβούλευση κατατέθηκαν 1.661 (1.542 έως 24/3/2015) σχόλια ενώ στη διαβούλευση του 2010 κατατέθηκαν 1.361 σχόλια. Και στις δύο διαβουλεύσεις τα σχόλια στη συντριπτική τους πλεοψηφία ήταν αρνητικά. Όσον αφορά την τωρινή, στα 1.661 σχόλια, τα θετικά δεν είναι περισσότερα από 30! Άρα τα αρνητικά σχόλια είναι το 98% των συνολικών σχολίων!

Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: Λέμε όχι στην Κάρτα φακελώματος του Πολίτη

Ο πατήρ Αρσένιος Βλιαγκόφτης σε συνέντευξη που μας παραχώρησε, αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το θέμα της Κάρτας του Πολίτη. Αναφέρει ότι οφείλουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε σε όλους όσοι δουλεύουν για τη συγκρότηση της νέας τάξεως πραγμάτων: Κύριοι δηλώνω αντιρρησίας συνειδήσεως, όταν τη Θεόσδοτη ελευθερία μου πάτε να την καταργήσετε μέσω του ηλεκτρονικού φακελώματος. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι οικοδομείται συστηματικά ένα παγκόσμιο σύστημα ολοκληρωτικού ελέγχου, το οποίο πάει όλα να τα καταπιεί. Σε αυτό το σύστημα οι Ορθόδοξοι Έλληνες δεν θα δώσουμε το παρόν. Αντιθέτως, θα πούμε όχι στην κάρτα φακελώματος του πολίτη.
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

INKA: Η ΚΑΡΤΑ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Αντίθετοι με την self-destroyer / αυτοκαταστροφική κάρτα πολίτη βρισκόμαστε στους δρόμους από το 2010 που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μίλησε για αυτό...
αλλά και μετέπειτα το συνέχισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τώρα πήρε την σκυτάλη ο ΣΥΡΙΖΑ να προωθήσει το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων και ας δηλώνει πολιτικά αντίθετος εκτός από αυτό, από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, ο αρχηγός του και σημερινός πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας.

Το ΙΝΚΑ εξ αρχής έχει πάρει επίσημα αντίθετη θέση με την ιδιαίτερη ευαισθησία του σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ των πολιτών και κατά συνέπεια των καταναλωτών, αντιτίθεται χωρίς διαλλείματα ή αλλαγές στάσης στη κάρτα πολίτη που επιδιώκει να επιβάλει και η νέα κυβέρνηση του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ.

Λέμε όχι στην κάρτα φακελώματος του πολίτη, όχι στο Ρουφιάνο του Καταναλωτή, όχι όλα ανοιχτά σε όλους.

Στην περίοδο οικονομικής ύφεσης, με τα νοικοκυριά να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, η κυβέρνηση αναγγέλλει την έκδοση της δήθεν «έξυπνης» κάρτας πολίτη, που θα έχει πολλαπλές χρήσεις. Το RFID τσιπάκι θέλουν να πρωτοστατεί στη κάρτα και να περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, αλλά και βιομετρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ευαίσθητα άκρως προσωπικά δεδομένα, καθώς μάλιστα και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, και ότι άλλο δεν το λένε τώρα.

Με δήθεν πρόσχημα την βοήθεια των οικονομικά αδύναμων πολιτών, τι ειρωνεία !, αυτό το αντίμετρο ουσιαστικά, υποβάλλει σε αναγκαστική ταπείνωση – σφράγιση τον πολίτη με κάρτα φτωχού!!!, δεν επιλύνει έντιμα κανένα βιοποριστικό πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζει την ανεργία ούτε καν με προσφορά εικονικής έστω εργασίας, και προσφέρει αρνητικά στην ανάπτυξη της χώρας.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Επιστολή διαμαρτυρίας από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την Κάρτα του Πολίτη

ΒΡΟΝΤΕΡΟ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Επιστολή διαμαρτυρίας για την αναγγελία της έκδοσης της «Κάρτας του Πολίτη» από την κυβέρνηση, έστειλε την προηγούμενη Δευτέρα 16-3-15 η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στον αρμόδιο υπουργό κ. Κατρούγκαλο.
Η Ι. Κοινότητα τονίζει την αντίθεση των Αγιορειτών στην ΚτΠ, αφού αυτή ταυτίζει τους πολίτες με ένα αριθμό του συστήματος και προσβάλλει την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου, και καλεί την Κυβέρνηση να μη προχωρήσει στην έκδοσή της.
Αναμένουμε ανάλογες αντιδράσεις από τις Μητροπόλεις και την Ι. Σύνοδο.
Ποιά είναι η θέση του κ. Καμμένου και του κόματος των ΑΝΕΛ για το θέμα; Θα μιλήσει κάποτε για τις «κόκκινες γραμμές» που έθεσε στην συγκυβέρνηση;
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο για την Κάρτα του Πολίτη αναρτήθηκε για διαβούλευση στην ιστοσελίδα  http://www.opengov.gr/ypes/?p=2559. Πρέπει όλοι να προσθέσουμε τα σχόλιά μας.
  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:aktines.blogspot.gr

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails