Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010

Επιστολή του Μητροπολίτη προς την Ιερά Σύνοδο για το θέμα της σχεδιαζόμενης Μεγάλης Συνόδου

ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙΑ
Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ ΠΕΙ­ΡΑΙ­ΩΣ
᾿Α­κτή Θε­μι­στο­κλέ­ους 190
185 39 ΠΕΙ­ΡΑΙ­ΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
F­ax  210 4518476


᾿Α­ριθμ. Πρωτ. 1494                             ᾿Εν Πει­ραι­εῖ τῇ 8ῃ Νο­εμ­βρί­ου 2010Τῇ ῾Ι­ε­ρᾷ Συ­νό­δῳ
τῆς ᾿Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος
᾿Ι­ω­άν­νου Γεν­να­δί­ου 14
Εἰς ᾿Α­θή­νας
"­"­"­"­"­"­"­"­"­"­"­"­"­"­""


Πά­νυ εὐ­λα­βῶς ἀ­πευ­θύ­νο­μαι πρός τήν Ὑ­με­τέ­ραν Πε­πνυ­μέ­νην Μα­κα­ρι­ό­τη­τα, Ἥ­τις διά τῆς δι­α­κρι­νού­σης Αὐ­τήν ποι­μαν­τι­κῆς συ­νέ­σε­ως καί σο­φί­ας εἰς και­ρούς δυ­σχει­μέ­ρους διά τόν κό­σμον, οἰ­α­κο­στρο­φεῖ ἐν τῇ Πρω­θι­ε­ραρ­χι­κῇ Αὐ­τῆς δι­α­κο­νί­ᾳ ὡς καί εἰς τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Μη­τρο­πο­λί­τας καί μέ­λη τῆς πα­ρού­σης Συ­νο­δι­κῆς πε­ρι­ό­δου ἅ­παν­τας ἐ­γνω­σμέ­νους διά τό ἀ­νύ­στα­κτον αὐ­τῶν ποι­μαν­τι­κόν ἐν­δι­α­φέ­ρον, τήν ὑ­πε­ρέ­χου­σα δι­ά­κρι­σιν καί τήν ἀ­νυ­πό­κρι­τον ἀ­γά­πην καί ἀ­φο­σί­ω­σιν εἰς τήν Ἁ­γι­ω­τά­την Ὀρ­θό­δο­ξον Κα­θο­λι­κήν Ἐκ­κλη­σί­αν, ἵ­να τα­πει­νῶς ὑ­πο­βά­λω Ὑ­μῖν τήν κα­τω­τέ­ρω πρό­τα­σιν, ἥ­τις θά ἐγ­γρά­ψῃ τά ὀ­νό­μα­τα Ὑ­μῶν ἀ­δι­α­πτώ­τως εἰς τάς δέλ­τους τῶν με­γά­λων Ἱ­ε­ραρ­χῶν τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σί­ας, οἵ­τι­νες πο­λυ­ει­δῶς καί πο­λυ­τρό­πως ἠ­γω­νί­σαν­το καί δι­ε­σφά­λι­σαν ἀ­και­νο­τό­μη­τον καί ἀ­δι­α­λώ­βη­τον τήν ἅ­παξ πα­ρα­δο­θεῖ­σαν «τοῖς ἁ­γί­οις ἀ­λή­θειαν τῆς ἀ­μω­μή­του ἡ­μῶν πί­στε­ως». Ἐ­τί­μη­σαν δε­όν­τως καί ὑ­περ­φυ­ῶς τούς στύ­λους τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου ἀ­λη­θεί­ας ἁ­γί­ους Πα­τέ­ρας Αὐ­τῆς καί με­τε­λαμ­πά­δευ­σαν εἰς τήν δι­ά­δο­χον γε­νε­άν τήν ὑ­πε­ρέ­χου­σαν δά­δαν τῆς με­το­χῆς ἐν τῷ μυ­στη­ρί­ῳ τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί τῆς ἀ­λη­θοῦς κοι­νω­νί­ας ἐν τῷ Θε­ῷ.
Ἡ ἀ­φ’ ἱ­κα­νοῦ χρό­νου καί μέ ὀ­τρη­ρούς κό­πους προ­ε­τοι­μα­ζο­μέ­νη Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῶν Ἁ­γι­ω­τά­των Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σί­ῶν συν­το­νι­ζο­μέ­νη ὑ­πό τοῦ παν­σέ­πτου Κέν­τρου τῆς ὑ­π’ οὐ­ρα­νόν Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της Πρω­το­θρό­νου Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Κων­σταν­τί­νου Πό­λε­ως καί τοῦ Πρω­τι­στεύ­ον­τος Αὐ­τῆς Ἀγ­γέ­λου Πα­να­γι­ω­τά­του Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τριά­ρχου Κυ­ρί­ου κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ου κέ­κτη­ται τήν ἀ­νε­πα­νά­λη­πτον καί μο­να­δι­κήν εὐ­και­ρί­αν, ἀ­φ’­ἑ­νός μέν δι­και­ώ­σε­ως Αὐ­τῆς, ὡς ὄν­τως Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου καί ἀ­φ’ ἑ­τέ­ρου προ­σφο­ρᾶς εἰς τούς ἀ­νά τήν οἰ­κου­μέ­νην Ὀρ­θο­δό­ξους πι­στούς με­γί­στης χα­ρᾶς καί ἀ­γαλ­λι­ά­σε­ως καί ἐν ταὐ­τῷ στη­λι­τεύ­σε­ως τοῦ ἀ­νε­πι­γνώ­στου ζη­λω­τι­σμοῦ καί τοῦ συγ­κρη­τι­στι­κοῦ οἰ­κου­με­νι­σμοῦ.

Αὕ­τη ἡ δυ­να­τό­της συ­νί­στα­ται εἰς τό γε­γο­νός τῆς ὑ­πό τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Αὐ­το­κε­φά­λων Ἐκ­κλη­σι­ῶν πα­νη­γυ­ρι­κῆς δι­α­κη­ρύ­ξε­ως καί συγ­κα­τα­ριθ­μή­σε­ως ὡς ὀ­γδό­ης (Η΄) Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου, τῆς Ἁ­γί­ας Συ­νό­δου τοῦ 879-880 ἐν Κων­σταν­τι­νου­πό­λει συ­νελ­θού­σης ἐ­πί Ἁ­γί­ου καί Με­γά­λου Φω­τί­ου τῇ συμ­με­το­χῇ, διά τῶν ἀν­τι­προ­σώ­πων αὐ­τοῦ, τοῦ τό­τε Ὀρ­θο­δό­ξου Πά­πα Πα­λαι­ᾶς Ῥώ­μης Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Η΄, ἥ­τις ἐ­πε­λή­φθη κα­νο­νι­κῶν καί δογ­μα­τι­κῶν θε­μά­των καί εἰ­δι­κώ­τε­ρον:

1. Ἐ­πε­κύ­ρω­σεν τήν ἀ­να­βί­βα­σιν τοῦ Μ. Φω­τί­ου ἐν τῷ Πα­τρι­αρ­χι­κῷ θρό­νῳ τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως,

2. Ἧ­ρε τά ἀ­να­θέ­μα­τα τῆς συ­νό­δου 869-870,

3. Ἀ­νε­γνώ­ρι­σε τά ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά ἔ­θι­μα καί πα­ρα­δό­σεις ἑ­κά­στης το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί τήν ἰ­σχύν τῶν ἀ­πο­φά­σε­ων Αὐ­τῆς,

4. Δι­ε­κή­ρυ­ξεν τήν θέ­σιν τοῦ Ἐ­πι­σκό­που ἐν τῇ Ἐκ­κλη­σί­ᾳ,

5. Κα­θώ­ρι­σεν τήν σχέ­σιν Ἐ­πι­σκό­που καί Μο­να­χοῦ εἰς τούς Ἱ. Κα­νό­νας πού συ­νέ­τα­ξεν,

6. Ἐ­πέ­λυ­σεν τό θέ­μα τῆς κα­νο­νι­κῆς δι­και­ο­δο­σί­ας ἐν τῇ Ἐκ­κλη­σί­ᾳ τῆς Βουλ­γα­ρί­ας καί

7. Κα­τε­δί­κα­σεν τήν αἵ­ρε­σιν τοῦ f­i­l­i­o­q­ue,   

καί ὡς ἐ­νά­της (Θ΄) Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἁ­γί­ας Συ­νό­δου τοῦ 1351 ἐν Κων­σταν­τι­νου­πό­λει συ­νελ­θού­σης Ἥ­τις:

1. Κα­τε­δί­κα­σεν ἐν τέ­λει τήν σχο­λα­στι­κήν θε­ο­λο­γί­αν τοῦ Βαρ­λα­άμ τοῦ Κα­λα­βροῦ, τῶν σύν αὐ­τῷ καί κα­τ’ ἐ­πέ­κτα­σιν τοῦ Θω­μᾶ Ἀ­κι­νά­τη καί τοῦ Ἀν­σέλ­μου Καν­τα­ου­ρί­ας,

2. Ἐ­δι­καί­ω­σεν τόν Ἅ­γιον Γρη­γό­ριον Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πον Θεσ­σα­λο­νί­κης τόν Πα­λα­μᾶν καί τάς ἐν­νέ­α θε­ο­λο­γι­κάς πραγ­μα­τεί­ας Αὐ­τοῦ «Πε­ρί τῶν ἱ­ε­ρῶς ἡ­συ­χα­ζόν­των» καί δι­ε­κή­ρυ­ξεν τήν δυ­να­τό­τη­τα τοῦ ἀν­θρω­πί­νου προ­σώ­που, ἀ­φ’ ὅ­του ὁ Θε­ός ἐ­σαρ­κώ­θη νά με­τέ­χῃ εἰς τήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τῆς δρά­σε­ως τοῦ Θε­οῦ διά τῶν ἀ­κτί­στων θεί­ων ἐ­νερ­γει­ῶν Αὐ­τοῦ.

3. Ἐ­δογ­μά­τι­σεν τήν θε­ο­πρε­πῆ δι­ά­κρι­σιν θεί­ας οὐ­σί­ας καί θεί­ων ἀ­κτί­στων ἐ­νερ­γει­ῶν καί οὐ­σί­ᾳ κα­τε­δί­κα­σεν τήν σχο­λα­στι­κήν αἵ­ρε­σιν πε­ρί κτι­στῆς χά­ρι­τος (a­c­t­us p­u­r­us).

4. Ἐ­ξέ­δω­κεν τόν σχε­τι­κόν Δογ­μα­τι­κόν Τό­μον Αὐ­τῆς.  

Πα­ρέλ­κει βε­βαί­ως νά ἀ­να­φέ­ρω ὅ­τι ἐν ταῖς συ­νει­δή­σε­σι τοῦ Ὀρ­θο­δό­ξου πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σί­ας αἱ ἐν τοῖς ὕ­περ­θεν ἐ­ξω­νο­μα­ζό­με­ναι Σύ­νο­δοι τι­μῶν­ται καί ἀ­να­γνω­ρί­ζον­ται ὡς Οἰ­κου­με­νι­καί καί τά ὑ­π’­Αὐ­τῶν δογ­μα­τι­σθέν­τα ἐ­πι­κυ­ρώ­νουν τάς Ἁ­γί­ας ἑ­πτά Οἰ­κου­με­νι­κάς Συ­νό­δους καί συγ­κρο­τοῦν τήν Ὀρ­θό­δο­ξον Θε­ο­λο­γί­αν. Συ­νε­πῶς ἡ τυ­πι­κή καί μό­νον ἀ­να­κή­ρυ­ξις καί συγ­κα­τα­ρίθ­μη­σις αὐ­τῶν πα­ρα­μέ­νει ὡς ζη­τού­με­νον δι’ ὅ καί ἐ­πα­να­λαμ­βά­νω τα­πει­νῶς ὅ­τι ἡ δι­α­φαι­νο­μέ­νη εὐ­με­νής συγ­κυ­ρί­α τῆς συγ­κλή­σε­ως τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου πα­ρέ­χει εἰς τάς Ἁ­γι­ω­τά­τας Αὐ­το­κε­φά­λους Ὀρ­θο­δό­ξους Ἐκ­κλη­σί­ας τήν μο­να­δι­κήν δυ­να­τό­τη­τα ἐ­πι­σή­μου ἀ­να­γνω­ρί­σε­ως Αὐ­τῶν.

Ἐ­πει­δή δέ ἡ ὑ­πο­βα­λο­μέ­νη πρό­τα­σις ἀ­φο­ρᾶ εἰς ἐ­ξό­χως σο­βα­ρόν καί μέ­γι­στον θέ­μα προ­τεί­νω ὅ­πως τε­θῇ ἐν τῇ συγ­κλη­θη­σο­μέ­νη Ἱ­ε­ρᾷ Συ­νό­δῳ τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας τοῦ προ­σε­χοῦς Φε­βρου­α­ρί­ου 2011, ἵ­να συ­νο­δι­κῶς ἀ­πο­φα­σι­σθῇ ἡ ὑ­πο­βο­λή αὐ­τοῦ ὑ­πό τῆς ἡ­με­τέ­ρας Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ὡς θέ­μα­τος ἐν τῇ μελ­λού­σῃ ὅ­πως συ­νέλ­θῃ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Συ­νό­δῳ, ὡς εἰ­ση­γη­τήν δέ ἐ­π’ αὐ­τοῦ με­τ’ ἐ­πι­γνώ­σε­ως προ­τεί­νω τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­τον Μη­τρο­πο­λί­την Ναυ­πά­κτου καί Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου Κύ­ριον κ. Ἱ­ε­ρό­θε­ον, ἄν­δρα θε­ο­λο­γι­κῶς βα­θυ­νού­στα­τον καί ἐ­ξαι­ρέ­τως δι­α­κο­νοῦν­τα τόν θε­ο­λο­γι­κόν λό­γον διά τῆς συγ­γρα­φῆς ὑ­πε­ρό­χων πραγ­μα­τει­ῶν καί ἐ­ξει­δι­κευ­μέ­νον ἐν τῇ ἀ­να­λύ­σει καί πα­ρου­σιά­σει τοῦ εἰ­ρη­μέ­νου θέ­μα­τος. Εἰς ἀ­πό­δει­ξιν τῶν τα­πει­νῶν μου λό­γων συ­νυ­πο­βάλ­λω σχε­τι­κήν με­λέ­την τοῦ εἰ­ρη­μέ­νου Ἱ­ε­ράρ­χου.

Κατασπαζόμενος τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Δεξιάν καί ἐξαιτούμενος τάς Ὑμετέρας Θεοπειθεῖς εὐχάς διατελῶ,


Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails