Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για Περγάμου Ιωάννη: «οι θέσεις του περιπίπτουν σε απόλυτη θεολογική αντίφαση»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ.κ. Ἰωάννης (Ζηζιούλας), Ἀκαδημαϊκός, διατελέσας Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν παγκοσμίως γνωστός γιά τήν θεολογική του κατάρτιση καί τίς συγγραφές του, δημοσιοποίησε στό διαδίκτυο ἐπιστολές του πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεο, ὑπεροχικό καί ἀνεπανάληπτο θεολογικό ὀξύγραφο κάλαμο, τοῦ ὁποίου τά πολυτίμητα ἔργα ἔχουν μεταφρασθεῖ σέ εἴκοσι μία ξένες γλῶσσες παγκοσμίως, διαμαρτυρόμενος διά δῆθεν στρέβλωση τῶν θέσεών του κατά τήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου στήν διοργανωθεῖσα ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς ¨Ἡμερίδα μέ θέμα:«Πατερική Θεολογία καί Μεταπατερική Αἵρεση».
Οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, δυστυχῶς γιά τόν Σεβ. Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη εἶναι καταλυτικές καί εἰσδύουνστά μύχια τῆς θεολογικῆς σκέψεως καί ὀρθοδόξου δογματικῆς ἀληθείας καί αὐτό τό διακρίνει ἀκόμη καί προλύτης τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης στήν ἀπό 27/9/2012 δήλωσή τουἀνέφερε τά ἑξῆς: «Ως προς το ερώτημα του Αγίου Ναυπάκτου γιατί συνέδεσα το όλον θέμα με εκείνο της πολεμικής που ασκείται κατά των θεολογικών διαλόγων, του υπενθυμίζω ότι το παραποιημένο κείμενό μου βρίσκεται σε ομιλία του που χειροκροτήθηκε από σύναξη, κατά την οποία ακούστηκαν τα μύρια όσα κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των θεολογικών διαλόγων του» τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ἔχει ἀνά χεῖρας τά ἀποσταλέντα πρός Αὐτόν Πρακτικά τῆς διοργανωθείσης ἡμερίδος καί ἀναντιρρήτως ἔχει διακριβώσει ὅτι κατ’ αὐτήν δέν ὑπῆρξε ζωντανός διάλογος μέ τούς συμμετέχοντας ἀλλά ἀκούστηκαν μόνο οἱ τεκμηριωμένες ἐπιστημονικές εἰσηγήσεις τῶν Ἀκαδημαϊκῶν εἰσηγητῶν καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου.
Ἐπειδή ἡ βαρυτάτη ἀναφορά του προσβάλλει βαναύσως τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολη ἡ ὁποία διοργάνωσε τό ὡς εἴρηται συνέδριο, τόν παρακαλοῦμε δημοσίᾳ γιά νά μήν θεωρηθῆ ἡ τοποθέτησή του ὡς κοινή συκοφαντία νά μᾶς ἀναφέρει ὀνομαστικῶς καί ὄχι ἀφοριστικῶς ποιά εἶναι τά ἀτεκμηρίωτα καί συνεπῶς ψευδῆ καί κακόπιστα «μύρια ὅσα» πού ἀκούστηκαν «κατά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν θεολογικῶν διαλόγων του». Εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ Σεβ. κ. Ἰωάννης νά ἀπαντήσει στήν οὐσία τοῦ ἐρωτήματος, διότι ἄλλως δικαιώνει ὅσους τόν «συκοφαντοῦν» ὅτι αὐτός εὐθύνεται προσωπικῶς γιά τήν λανθασμένη πορεία τοῦ διεξαγομένου θεολογικοῦδιαλόγου καί γιά τίς δύο ἀνεπέρειστες ἐπιστολές πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πού ἀπέστειλε τό Σεπτό Κέντρο.
Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀποστροφή τῆς τοποθετήσεώς του τῆς 17/9/2012 ὅτι: «Γνωρίζετε την πολεμικήν, η οποία ασκείται τελευταίως υπό ωρισμένων κύκλων εναντίον μου και αυτού του Οικουμενικού Πατριάρχου εξ αφορμής του γεγονότος ότι, υπείκων εις συνοδικάς αποφάσεις όλων ανεξαιρέτως των Ορθοδόξων Εκκλησιών, προεδρεύω από Ορθοδόξου πλευράς του επισήμου θεολογικού Διαλόγου μετά των Ρωμαιοκαθολικών. Η εμπάθεια και αι ύβρεις, που την συνοδεύουν, καθιστούν αδύνατον και άνευ νοήματος οιανδήποτε απάντησιν εις την πολεμικήν αυτήν. Η άμεσος η έμμεσος όμως συστράτευσις ενός επισκόπου της Εκκλησίας εις την πολεμικήν αυτήν, και δη και με μεθόδους παραποιήσεως των θέσεών μου, αποτελεί ιδιαιτέρως σοβαρόν ζήτημα», ἀσφαλῶς δέν θά ἀναφέρεται ὁ Σεβ. στούς συναδέλφους του Ἀκαδημαϊκούς Θεολόγους Καθηγητάς κ.κ. Μέγα Φαράντο καί Χρυσόστομο Σταμούλη, οἱ ὁποίοι τόν καταγγέλουν ἐπί κακοδοξίᾳ καί ὄχι ἐπειδή προεδρεύει τοῦ ἐπισήμου Θεολογικοῦ διαλόγου μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς.
Μήπως ἡ πεποίθησή του ὅτι « Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύσις ἀποτελοῦν τοὺς δύο πνεύμονας διὰ τῶν ὁποίων ἀναπνέει ἡ Ἐκκλησία» (περ. «᾿Επίσκεψις», ἀριθ.559/31.7.1998) ἀποτελεῖ τήν αἰχμή τοῦ δόρατος ἐναντίον του, διότι παρ’ ὅτι μέγιστος θεολόγος εἰσάγει τό ἀκατανόητο δηλ. παρουσιάζει τόν Χριστιανισμό ὡς ὁργανισμό πού «ὀξυγονοῦται» ἀπό δύο πνεύμονες, τόν μέν Ρωμαιοκαθολικό πού διδάσκει τά δόγματα τοῦ filioqueτοῦ παπικοῦ πρωτείου καί παπικοῦ ἀλαθήτου, τῆς κτιστῆς χάριτος, τῶν ἀξιομισθιῶν τῶν ἁγίων καί τῶν λυσιποίνων, τῆς ἀσπίλου συλλήψεως τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἐνσωμάτου ἀναλήψεώς της καί τοῦ καθαρτηρίου πυρός καί τόν ρθόδοξο πού διδάσκει ἀκριβῶς τά ἀντίθετα. Νά γιατί περιπίπτουν οἱ θέσεις του σέ ἀπόλυτη θεολογική ἀντίφαση καί  νά γιατί ἀδίκως διαμαρτύρεται γιατί τοῦ τό ἐπισημειώνουν.  


Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
 Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails