Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Ὁ ὑπέρμαχος τοῦ λεγομένου "Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν", δηλ. αἱρέσεων, π. Γεώργιος Τσέτσης


Ἐν Πειραιεῖ  20-7-2017
Ο ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»  ΔΗΛ. ΑΙΡΕΣΕΩΝ, π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

Ὁ οἰκουμενιστής Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τσέτσης, ἀπαντώντας στό θαυμάσιο καί ἐξαιρετικό, κριτικό τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων, καί τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης  κείμενο τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρείου Ἁγίου Ὄρους Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου Ἀρχιπελαγίτου μέ τίτλο : 

«Τό «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» »[1], δημοσίευσε κείμενο μέ τίτλο : «Πόσα γνωρίζει περί Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Γρηγόριος ὁ «Ἀρχιπελαγίτης» »[2]μέ τό ὁποῖο προσπαθεῖ νά πείσει γιά τά «καλά», πού προσέφερε τό λεγόμενο «Π.Σ.Ε.», στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, χωρίς βέβαια νά ἀντιτάξει κάποια ἰσχυρή καί οὐσιαστική θεολογική ἐπιχειρηματολογία ἐναντίον τῶν θεολογικῶν θέσεων, πού ὑπάρχουν στό κείμενο τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου κατά τοῦ λεγομένου «Π.Σ.Ε.» καί τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.
Ἀνάμεσα στά ἄλλα, λέγει καί τό ἑξῆς : «Οὐσιαστική πτυχή τῆς συνεργασίας αὐτῆς, ὑπῆρξε καί τό πρόγραμμα ὑποτροφιῶν, χάρις στό ὁποῖο, ἀπό τό 1948 ἤδη, μετεκπαιδεύθηκαν σέ διάφορες ἑτερόδοξες (ἄν θέλετε, «αἱρετικές») Πανεπιστημιακές Θεολογικές Σχολές τῆς Ἑσπερίας, περί τά 150 κληρικά καί λαϊκά στελέχη τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται Ἀρχιερεῖς, ἐπώνυμοι Ἁγιορεῖτες, Πανεπιστημιακοί καί καθηγηταί Μέσης Ἐκπαίδευσης, πού ἐπ’ἐσχάτων κράτησαν καί συνεχίζουν νά κρατοῦν ψηλά τό λάβαρο τοῦ «ἀντιοικουμενισμού»! Ὅπως λ.χ. ὁ μακαριστός Γρηγοριάτης Ἡγούμενος Γεώργιος Καψάνης, ὁ καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης καί ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδος   κ. Παῦλος…». 
Ὁ π. Γεώργιος Τσέτσης χρησιμοποεῖ τά ὀνόματα τριῶν ὀρθοδοξοτάτων, ἀξιοσεβάστων καί ἀντιοικουμενιστῶν προσώπων πανορθοδόξου ἐμβελείας, τοῦ Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Γεωργίου Γρηγοριάτη-Καψάνη, τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. στόν Τομέα τῆς Δογματικῆς κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βάρης, Βουλιαγμένης, Βάρης (Βαρκίζης) κ. Παύλου, καί τήν σχέση τους μέ τό λεγόμενο «Π.Σ.Ε.», μέσῳ τοῦ προγράμματος ὑποτροφιῶν, γιά νά καταδείξει τήν ἀγαστή συνεργασία μεταξύ τοῦ λεγομένου «Π.Σ.Ε.», καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὄσον ἀφορᾶ τόν Σεβ. Μητρ. Γλυφάδας κ. Παῦλο καί τόν κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη, ἀφήνουμε στούς ἰδίους νά ἀπαντήσουν, ἄν ἔχουν ὄντως ἔτσι τά πράγματα.
 Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ, ὅμως, λόγω τῆς προσωπικῆς μας γνωριμίας καί πείρας καί τῆς πολλαπλῆς εὐεργεσίας μας ἀπό τόν μακαριστό Γέροντα π. Γεώργιο Γρηγοριάτη-Καψάνη, νά καταρρίψουμε τούς ἀνίσχυρους ἰσχυρισμούς τοῦ π. Γεωργίου Τσέτση περί δῆθεν ἀγαστῆς συνεργασίας τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος μέ τό λεγόμενο «Π.Σ.Ε.», ἐπισημαίνοντας τά κάτωθι :   
Ὁ μακαριστός Γέρων Γεώργιος Γρηγοριάτης-Καψάνης τό 1965-6 ζήτησε καί ἔλαβε ὑποτροφία ἀπό τό λεγόμενο «Π.Σ.Ε.», γιά νά ἐκπονήσει διδακτορική διατριβή στόν Τομέα τῆς Ποιμαντικής Ψυχολογίας σέ προτεσταντική σχολή τῆς Βοστώνης τῶν Η.Π.Α. Αὐτό τό ἔκανε α) ἐπειδή ὁ ἴδιος δέν εἶχε χρήματα, γιά νά σπουδάσει, καί β) γιά νά διοριστεῖ ὡς καθηγητής στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Γιά νά γινόταν καθηγητής, ἔπρεπε ὁ ἴδιος νά παρουσιάσει στούς καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ἕνα τίτλο διδάκτορος εἴτε ἀπό προτεσταντική εἴτε ἀπό παπική Θεολογική Σχολή τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἔτσι, πήγε στή Βοστώνη, γιά νά κάνει τό διδακτορικό του, διάρκειας τεσσάρων χρόνων. Μετά, ὅμως, ἀπό δύο χρόνια σπουδῶν στή Βοστώνη, δηλ. τό 1966-7, ἀντιλήφθηκε ὁ μακαριστός Γέροντας Γεώργιος τούς ἀληθινούς σκοπούς καί τά σχέδια τοῦ λεγομένου «Π.Σ.Ε.» καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στίς Η.Π.Α., τά ὁποία πρίν ἀγνοοῦσε, καί διέκοψε ἀμέσως τίς σπουδές του. Ἔστειλε, μάλιστα, γράμμα στό λεγόμενο «Π.Σ.Ε.», μέ τό ὁποῖο διαμαρτυρόταν γιά τά σχέδια καί τούς σκοπούς τοῦ Συμβουλίου, καί ἐπέστρεψε τά χρήματα, μέ τά ὁποῖα θά σπούδαζε καί τά ἑπόμενα δύο χρόνια, ὁλοκληρώνοντας τό διδακτορικό του. Τό μόνο πού κατάφερε, ἦταν νά πάρει ἕνα μεταπτυχιακό δίπλωμα Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας γιά τά δύο χρόνια, πού ἤδη εἶχε σπουδάσει. Ἔτσι, στά τέλη τοῦ 1967 ὁ μακαριστός Γέρων ἐπέστρεψε στήν Ἀθήνα καί τό πρῶτο βιβλίο, πού ἐξέδωσε ὡς Ὀρθόδοξος θεολόγος, ἦταν ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ λεγομένου «Π.Σ.Ε.». Ποτέ ὁ μακαριστός Γέρων Γεώργιος δέν συμφώνησε μέ τήν προτεσταντική ἐκκλησιολογία καί θεολογία τοῦ λεγομένου «Π.Σ.Ε.», γι’αὐτό ἔγραφε, ὁμιλούσε καί ἐνεργοῦσε ἐναντίον αὐτῆς.
Μερικοί διερωτῶνται, κατηγορώντας τόν μακαριστό Γέροντα, γιατί ζήτησε ὑποτροφία ἀπό τό λεγόμενο «Π.Σ.Ε.», ἐνῶ ἦταν παραδοσιακός, ὀρθόδοξος θεολόγος. Ὁ μακαριστός Γέρων ζήτησε ὑποτροφία ἀπό τό λεγόμενο «Π.Σ.Ε.», διότι τότε τό 1965-6 δέν γνώριζε τά κρυφά καί φανερά σχέδια τοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ. Μόλις, ὅμως, διεπίστωσε ἰδίοις ὄμμασι τί συμβαίνει μέσα στό Συμβούλιο, διέκοψε τίς σπουδές του καί τήν υποτροφία καί ἐπέστρεψε στήν Ἀθήνα. Ἑπομένως, δέν μποροῦμε νά κατατηγορήσουμε τόν μακαριστό Γέροντα ὡς ὑπέρμαχο τοῦ λεγομένου «Π.Σ.Ε.», μόνο γιά τό γεγονός ὅτι ζήτησε καί πῆρε ὑποτροφία ἀπ’αὐτό. Περισσότερο πρέπει νά σταθοῦμε στό γεγονός ὅτι ὁ μακαριστός Γέρων ποτέ δέν ἐξυπηρέτησε κανένα σκοπό τοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, ἀντιθέτως ὑπῆρξε δριμύς κατήγορός του. Θά διανοοῦνταν ποτέ κανείς νά κατηγορήσει τόν ἅγιο ἔνδοξο προφήτη Μωϋσῆ, ἐπειδή μεγάλωσε, ἀνατράφηκε καί μεγαλούργησε μέσα στή βασιλική αυλή τοῦ Φαραώ τῆς Αἰγύπτου; Θά διανοοῦνταν ποτέ κανείς νά κατηγορήσει τόν ἅγιο Ἰωσήφ τόν Πάγκαλο, τόν υἱό τοῦ πατριάρχου Ἰακώβ, ἐπειδή ξεκίνησε ἀπό ὑπηρέτης τοῦ Φαραώ καί τελικά ἔγινε γιά ἕνα διάστημα πρωθυπουργός τοῦ Φαραώ στήν Αἴγυπτο; Τό περιρρέον κλίμα, περιβάλλον καί ἀτμόσφαιρα, μέσα στήν ὁποία ἔζησαν οἱ ἅγιοι, δέν τούς ἐμπόδισε καθόλου στό νά κρατήσουν τήν πίστη τῶν πατέρων τους. Ὁ μακαριστός Γέρων Γεώργιος εἶχε τήν δυνατότητα ἕξι ἤ ἑπτά φορές νά ἐκλεγεῖ Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἤ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά ἀρνήθηκε καί τίς ἕξι ἤ ἑπτά φορές.  
Ἄς κάνει τόν κόπο ὁ π. Γεώργιος Τσέτσης νά μελετήσει τά ἐξαιρετικά, ἐμβριθῆ, θεολογικώτατα καί ἐπικριτικά τοῦ λεγομένου «Π.Σ.Ε.», κείμενα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π. Γεωργίου μέ τίτλο : «Σκέψεις περί τῆς συμμετοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν καί τό Π.Σ.Ε.» (23-4-1998)[3] καί «Ὑπόμνημα περί τῆς συμμετοχῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» (18-2-2007)[4], καί, ἄν μπορεῖ, ἄς ἀπαντήσει πειστικῶς στά ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματά τους.
Θεωροῦμε ὅτι οἱ ἀνακρίβειες καί ἡ στρέβλωση τῆς ἀληθείας, πού ἐπιχειρεῖ ὁ π. Γεώργιος Τσέτσης, ἔχουν δύο στόχους : α) τήν σπίλωση τῆς μνήμης καί τοῦ σεπτοῦ προσώπου τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γεωργίου Γρηγοριάτη-Καψάνη, μέ τήν παρουσίασή του ὡς δῆθεν «οἰκουμενιστοῦ», καί β) τήν ἔμμεση προειδοποίηση τῶν διαδόχων τοῦ Γέροντος Γεωργίου γιά τήν στάση, πού τηρεῖ ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου ἔναντι τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τοῦ λίαν ἐπιεικῶς ἀπαραδέκτου κειμένου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους[5] ὑπέρ τῆς ψευδοσυνόδου.
Ἡ προσπάθεια, ὅμως, αὐτή τοῦ π. Γεωργίου Τσέτση πίπτει στό κενό, διότι ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου ἔχει ἐκφραστεῖ δημόσια ἐπικριτικά ἐπί τῶν κειμένων τῆς ψευδοσυνόδου μέ δύο μελέτες : «Σχόλια καί προτάσεις ἐπί τῶν σχεδίων κειμένων» (4/17-3-2016)[6] καί «Ἐκτιμήσεις περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» (6-19-9-2016)[7]. Τέλος, στήν πρόσφατη Ἔκτακτη Διπλή Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου ἦταν ἕνας ἐκ τῶν τεσσάρων ἐκπροσώπων ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν, πού ἀντέδρασαν δυναμικά στήν ἀποδοχή τοῦ Ἱεροκοινοτικοῦ κειμένου ὑπέρ τῆς ψευδοσυνόδου. Ἡ Ἱερά Μονή Γρηγορίου τηρεῖ τήν γραμμή καί τήν παρακαταθήκη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γεωργίου Γρηγοριάτη-Καψάνη. Ἀναμένουμε μέ χαρά κι ἄλλες μορφές καί τρόπους ἀντιδράσεως ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, ὑπό τήν πεφωτισμένη ποδηγεσία τοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου καί τῶν ὑπολοίπων Πατέρων, γιά νά διασωθεῖ τό πεσμένο κῦρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.       [1] http://aktines.blogspot.gr/2017/07/im.html
[2] http://fanarion.blogspot.gr/2017/07/blog-post_49.html
[4] http://www.monastery.gr/epikaira/Oikoumenismos/YPOMNHMA_EPITROPHS_PERI_PSE.pdf
[5] Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου, 30-6-2017,http://www.amen.gr/article/minyma-tou-agiou-orous-peri-tis-agias-kai-megalis-en-kriti-synodou,  https://www.ekklisiaonline.gr/nea/analytika-to-minyma-tou-agiou-orous-peri-tis-agias-ke-megalis-en-kriti-synodou/
[6]http://www.monastery.gr/epikaira/Synodos/I.M.OSIOY_GRHGORIOY_AGIOY_OROYS_SXOLIA_KAI_PROTASEIS_EPI_TON_SXEDION_KEIMENON.pdf
[7] http://www.monastery.gr/epikaira/Synodos/EKTIMHSEIS_SYNODOY.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails