Πέμπτη 15 Απριλίου 2010

Ημερίδα από την Μητρόπολη Πειραιά για το πρωτείο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτή Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (ἐσωτ. 19) Fax +310 210 4528332


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Πει­ραι­ῶς δι­ορ­γα­νώ­νει τήν Τε­τάρ­τη 28η Ἀ­πρι­λί­ου ἐ.ἔ. καί ὥ­ρα 4.30 μ.μ. στό Στά­διο Εἰ­ρή­νης καί Φι­λί­ας, Ν. Φά­λη­ρο Πει­ραι­ῶς (αἴ­θου­σα «Με­λί­να Μερ­κού­ρη») μέ ἐ­λεύ­θε­ρη εἴ­σο­δο Ἡ­με­ρί­δα θε­ο­λο­γι­κοῦ προ­βλη­μα­τι­σμοῦ, κα­τά τό ἐ­πι­συ­να­πτό­με­νο Πρό­γραμ­μα, μέ τό παγ­χρι­στι­α­νι­κοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος θέ­μα:  «Πρω­τεῖ­ο»-Συ­νο­δι­κό­της καί Ἑ­νό­της τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

Θά εἰσηγηθοῦν:
1. Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ:
«Ὁ παπισμός ὡς ἐκκλησιολογικό πρόβλημα»,
2. Ἱερομόναχος Λουκᾶς Γρηγοριάτης:
«Τά πρεσβεῖα τιμῆς καί ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν πρώτη χιλιετία»
3. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός, Καθηγ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν:
«Ἑνωτικές προσπάθειες μετά τό σχίσμα»
4. Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Καθηγ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:
«Ἡ Οὐνία ὡς πρότυπο ψευδοῦς ἑνότητος. Τά ὅρια τῆς ποικιλομορφίας σέ σχέση μέ τήν ἑνότητα»
5. Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος:
«Ἱεροκανονική θεώρησις τοῦ παπικοῦ πρωτείου»
6. Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:
«Ἡ λειτουργία τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ λανθασμένες θεολογικές προϋποθέσεις τοῦ παπικοῦ πρωτείου»
7. Ἀριστείδης Παπαδάκης, Kαθηγητής Πανεπιστημίου Maryland, U.S.A.:
«Ἡ ἐξέλιξη τοῦ παπικοῦ πρωτείου (1000-1453). Ἱστορική ἀξιολόγηση»

Ἡ παρουσία σας θά ἀποτελέσει μία ἐνδυνάμωση τῆς ἀληθείας τῆς Ἀδιαιρέτου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails