Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

Καθηγητής Τσελεγγίδης: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ
Ὑ­πό­τι­τλος: Θε­ο­λο­γι­κή-ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή προ­σέγ­γι­ση

Ἡ ἑ­νό­τη­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας σέ ὅ­λες τίς ἐκ­δο­χές της – θε­σμι­κές ἤ χα­ρι­σμα­τι­κές- ἔ­χει σα­φῶς ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή βά­ση. Πα­ρέ­χε­ται μυ­στη­ρια­κῶς, συν­τη­ρεῖ­ται ὅ­μως, κα­λι­ερ­γεῖ­ται καί ἐκ­φαί­νε­ται κα­τε­ξο­χήν εὐ­χα­ρι­στια­κῶς.
Ὑ­φί­στα­ται καί ἐκ­φαί­νε­ται θε­σμι­κῶς στήν πί­στη, τή λα­τρεί­α καί τή δι­οί­κη­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Σέ κά­θε πε­ρί­πτω­ση ἡ πα­ρα­πά­νω τρι­πλῆ ἑ­νό­τη­τα θε­με­λι­ώ­νε­ται καί ἀν­τλεῖ­ται ἀ­πό τό τρισ­σό ἀ­ξί­ω­μα τοῦ Χρι­στοῦ: τό προ­φη­τι­κό, τό ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κό καί τό βα­σι­λι­κό. Κα­τά συ­νέ­πεια, οἱ τρεῖς ἐκ­φάν­σεις τῆς ἑ­νό­τη­τας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας θά πρέ­πει νά θε­ω­ροῦν­ται ῶς ἁλ­λη­λο­ε­ξαρ­τώ­με­νες καί ἀ­δι­ά­σπα­στες συν­τε­ταγ­μέ­νες τῆς μί­ας καί πλή­ρους ἑ­νό­τη­τας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

Τό πα­πι­κό Πρω­τεῖ­ο δέν ἔ­χει θε­ο­λο­γι­κή βά­ση οὔ­τε ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή καί ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γι­κή νο­μι­μο­ποί­η­ση. Στη­ρί­ζε­ται σα­φῶς σέ κο­σμι­κοῦ χα­ρα­κτή­ρα νο­ο­τρο­πί­α ἐ­ξου­σί­ας-δι­α­κο­νί­ας. Ἀ­να­τρέ­πει τήν ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή δο­μή τοῦ μυ­στη­ρια­κοῦ σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, σχε­τι­κο­ποι­εῖ καί πρα­κτι­κῶς κα­ταρ­γεῖ τή Συ­νο­δι­κό­τη­τα ὡς ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή λει­τουρ­γί­α τοῦ σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, καί εἰ­σά­γει τό κο­σμι­κό φρό­νη­μα σ’ αὐ­τήν, ἀ­κυ­ρώ­νει τήν ἰ­σο­τι­μί­α τῶν ἐ­πι­σκό­πων, ἰ­δι­ο­ποι­εῖ­ται τήν ἀ­πό­λυ­τη δι­οι­κη­τι­κή ἐ­ξου­σί­α ἐ­φ’ ὅ­λης τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, πα­ρα­με­ρί­ζον­τας οὐ­σι­α­στι­κά τόν Θε­άν­θρω­πο καί το­πο­θε­τών­τας ὡς ὁ­ρα­τή κε­φα­λή ἕ­ναν ἄν­θρω­πο καί μέ τόν τρό­πο αὐ­τό ἐ­πα­να­λαμ­βά­νει θε­σμι­κά πλέ­ον τό προ­πα­το­ρι­κό ἁ­μάρ­τη­μα.

Ακούστε την εισήγηση:

Get this widget |Track details |eSnips Social DNAΔιαβάστε παρακάτω ολόκληρη την εισήγηση: 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails