Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Ἡμερίδα με θέμα «Πατερικὴ Θεολογία καὶ μεταπατερικὴ αἵρεση» ἀπό τήν Μητρόπολη Πειραιῶς


Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ ΠΕΙ­ΡΑΙ­ΩΣ
ΓΡΑ­ΦΕΙ­Ο ΤΥ­ΠΟΥ & ΔΗ­ΜΟ­ΣΙ­ΩΝ ΣΧΕ­ΣΕ­ΩΝ
Ἀ­κτή Θε­μι­στο­κλέ­ους 190, 185 39 ΠΕΙ­ΡΑΙ­ΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (ἐ­σωτ. 19) F­ax +310 210 4528332
Πει­ραι­εύς 26 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2012
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Πει­ραι­ῶς δι­ορ­γα­νώ­νει τήν Τε­τάρ­τη 15η Φε­βρου­α­ρί­ου ἐ.ἔ. καί ὥ­ρα 4.00 μ.μ. στό Στά­διο Εἰ­ρή­νης καί Φι­λί­ας, Ν. Φά­λη­ρο Πει­ραι­ῶς (αἴ­θου­σα «Με­λί­να Μερ­κού­ρη») μέ ἐ­λεύ­θε­ρη εἴ­σο­δο Ἡ­με­ρί­δα θε­ο­λο­γι­κοῦ προ­βλη­μα­τι­σμοῦ, κα­τά τό ἐ­πι­συ­να­πτό­με­νο Πρό­γραμ­μα, μέ τό ἐ­ξό­χως ἐν­δι­α­φέ­ρον θέ­μα:
«Πα­τε­ρι­κὴ Θε­ο­λο­γί­α καὶ με­τα­πα­τε­ρι­κὴ αἵ­ρε­ση»
Α΄ Συ­νε­δρί­α
Προ­ε­δρεύ­ων: Δη­μή­τριος Τσε­λεγ­γί­δης, Καθ. Πα­νεπ. Θεσ­σα­λο­νί­κης
Το­πο­θέ­τη­ση Προ­ε­δρεύ­ον­τος Συ­νε­δρί­ας
Πρω­το­πρ. Γε­ώρ­γιος Με­ταλ­λη­νός, Ὁμ. Κα­θη­γη­τής Πα­νεπ. Ἀ­θη­νῶν
ΘΕ­ΜΑ: «Ἀ­πὸ τὴν Πα­τε­ρι­κό­τη­τα στὴν “με­τα­πα­τε­ρι­κό­τη­τα”. Ἡ αὐ­το­α­ναί­ρε­ση τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου ἡ­γε­σί­ας»
Πρω­το­πρ. Θε­ό­δω­ρος Ζή­σης, Ὁμ. Κα­θη­γη­τής Πα­νεπ. Θεσ­σα­λο­νί­κης
ΘΕ­ΜΑ: «Ἡ ση­μα­σί­α τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ ἡ πα­τρο­μα­χι­κὴ ἄρ­νη­σή της»
Ἰ­ω­άν­νης Μαρ­κᾶς, Ἐ­ρευ­νη­τὴς
ΘΕ­ΜΑ: «Με­τα­πα­τε­ρι­κῶν ἔρ­γα καὶ ἡ­μέ­ραι»
Β΄ Συ­νε­δρί­α
Προ­ε­δρεύ­ων: Λάμ­προς Σιά­σος, Κα­θη­γη­τὴς Πα­νεπ. Θεσ­σα­λο­νί­κης
Το­πο­θέ­τη­ση Προ­ε­δρεύ­ον­τος Συ­νε­δρί­ας
Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ναυ­πά­κτου καὶ Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου κ.κ. Ἱ­ε­ρό­θε­ος
ΘΕ­ΜΑ: «Ἡ με­τα­πα­τε­ρι­κὴ θε­ο­λο­γί­α ἀ­πὸ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς προ­ο­πτι­κῆς»
Ἰ­ω­άν­νης Κου­ρεμ­πε­λές, Ἀ­να­πλ. Κα­θη­γη­τὴς Πα­νεπ. Θεσ­σα­λο­νί­κης
ΘΕ­ΜΑ: «Ὀρ­θο­δο­ξί­α ἀ­νορ­θό­δο­ξη; Στιγ­μὲς στὴ σύγ­χρο­νη ἑλ­λη­νι­κὴ θε­ο­λο­γι­κὴ ἔκ­φρα­ση καὶ στίγ­μα­τα με­τα-θε­ο­λο­γι­κῶν στιγ­μῶν»
Συ­ζή­τη­ση - Πο­ρί­σμα­τα-Ψή­φι­σμα. Λή­ξη ἡ­με­ρί­δος
Ἡ πα­ρου­σί­α σας θά συν­τε­λέ­σῃ στήν ἐν­δυ­νά­μω­ση τῆς πί­στε­ως καί τῆς ἀ­λη­θεί­ας τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας μας.
ΕΚ ΤΗΣ Ι­Ε­ΡΑΣ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΕ­ΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails