Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, Νότη Μαριᾶ


1.Ἡ ἀριθμοποίηση τοῦ φυσικοῦ προσώπου ἀποτελεῖ βάναυση παραβίαση θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τὰ ὁποῖα καθορίζονται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς πατρίδας μας.
Εἰδικότερα τὸ ἄρθρο 2 παρ.1 καθορίζει ὅτι «ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τὴν πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας», ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 5 παρ. 1 «καθένας ἔχει δικαίωμα νὰ ἀναπτύσσει ἐλεύθερα τὴν προσωπικότητά του καὶ νὰ συμμετέχει στὴν κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας ἐφ᾿ὅσον δὲν προσβάλλει τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων καὶ δὲν παραβιάζει τὸ Σύνταγμα ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη».
Ἐπιπλέον σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 13 παρ.1 ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη καὶ ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καθενός.
2.Τὸ συνταγματικὸ αὐτὸ πλαίσιο προστασίας παραβιάζεται συστηματικὰ μὲ διάφορους νόμους ποὺ ἔχει ἀνὰ καιροὺς ἐκδώσει ἡ Πολιτεία καὶ κυρίως:
2.1. Μὲ τὸ Νόμο 1599/1986 ποὺ ἀφοροῦσε στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Ε.Κ.Α.Μ. δηλαδὴ τοῦ Ἐνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου.
2.2.Μὲ τὸ Νόμο 2514/1995 ποὺ κύρωσε τὴ Συνθήκη Σένγκεν στὸ πλαίσιο τῆς ὁποίας δημιουργήθηκε τὸ σύστημα πληροφοριῶν Σένγκεν (SIS) τὸ ὁποῖο εἶναι μία πολύπλοκη βάση δεδομένων ποὺ ἐπιτρέπει σὲ ἁρμόδιες ἀρχὲς τῶν κρατῶν Σένγκεν τὴν ἀνταλλαγὴ δεδομένων ἀναφορικὰ μὲ ὁρισμένες κατηγορίες προσώπων καὶ ἀγαθῶν.
Tό σύστημα πληροφόρησης Σένγκεν (SIS) καθιστᾶ δυνατὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐθνικῶν συνόρων καὶ παρέχει τὴ δυνατότητα στὶς δικαστικὲς ἀρχὲς νὰ ἀποκτοῦν πληροφορίες σχετικὰ μὲ πρόσωπα ἢ ἀντικείμενα.Τὰ κράτη μέλη τροφοδοτοῦν τὸ σύστημα μὲ πληροφορίες μέσῳ ἐθνικῶν δικτύων (N-SIS) ποὺ εἶναι συνδεδεμένα μὲ ἕνα κεντρικὸ σύστημα (C-SIS). Αὐτὸ τὸ σύστημα πληροφοριῶν ἔρχεται νὰ συμπληρώσει ἕνα δίκτυο γνωστὸ ὡς SIRENE (αἴτηση συμπληρωματικῶν πληροφοριῶν γιὰ ἐθνικὲς καταχωρήσεις), τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ἀνθρώπινη διεπαφὴ τοῦ SIS.
Τὸ Συμβούλιο Ὑπουργῶν τῆς Ε.Ε. ἐξέδωσε στὶς 6 Δεκεμβρίου 2001 δυὸ νομοθετικὰ μέσα: τὸν Κανονισμὸ (ΕΚ) ἀριθ. 2424/2001 καὶ τὴν ἀπόφαση 2001/886/ΔΕΥ, μὲ τὰ ὁποῖα ἀνατίθεται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ SIS II καὶ προβλέπεται ὅτι οἱ δαπάνες σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάπτυξη αὐτὴ βαρύνουν τὸν γενικὸ προϋπολογισμὸ τῆς ΕΕ. Τὰ μέσα αὐτὰ τροποποιήθηκαν τὸ 2006, παρατείνοντας τὴν περίοδο ἰσχύος τους ἕως τὴν 31η Δεκεμβρίου 2008.

2.3.Μὲ τὸ ἄρθρο 153 τοῦ Ν. 3655/2008 σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο «ὁ Ἀριθμὸς Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (ΑΜΚΑ)... «καθιερώνεται ὑποχρεωτικὰ ὡς ἀριθμὸς ἐργασιακῆς καὶ ἀσφαλιστικῆς ταυτοποίησης ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας». Μάλιστα σύμφωνα μὲ τὴν παράγραφο 2 τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου «ἀπὸ τὴν ἴδια ὡς ἄνω ἡμερομηνία (Ἰούνιος 2009) οὐδεὶς δύναται νὰ ἀπασχοληθεῖ ὡς μισθωτὸς ἢ ὡς αὐτοαπασχολούμενος, νὰ ἀσφαλισθεῖ ἢ νὰ καταβάλει ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές, νὰ ἐκδώσει ἢ νὰ ἀνανεώσει βιβλιάριο ἀσθενείας, νὰ δικαιωθεῖ καὶ νὰ εἰσπράξει συντάξεις καὶ γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, ἐπιδόματα καὶ βοηθήματα, ἐὰν δὲν διαθέτει ΑΜΚΑ, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται ὑποχρεωτικὰ ἐπὶ ὅλων τῶν ὡς ἄνω ἀντίστοιχων παραστατικῶν..».
2.4. Μὲ τὸ πρῶτο Μνημόνιο ποὺ κυρώθηκε μὲ τὸ Ν.3845/2010 καὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιβλήθηκε ἡ ἀπογραφὴ τῶν πάσης φύσεως φυσικῶν προσώπων ποὺ ἀμείβονται ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ ἡ δημιουργία Ἐνιαίας Ἀρχῆς Πληρωμῶν.
Ἔτσι κανεὶς δημόσιος ὑπάλληλος ἢ συνταξιοῦχος δὲν μπορεῖ νὰ πληρωθεῖ ἐὰν δὲν ἔχει ἀπογραφεῖ. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐκδόθηκε καὶ ἡ σχετικὴ Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση τῶν ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης καὶ Οἰκονομικῶν ποὺ συνδυάζει τὴν ἀπογραφὴ καὶ τὴ συνακόλουθη πληρωμὴ μὲ τὴν καταχώρηση τοῦ ΑΦΜ καὶ τοῦ ΑΜΚΑ.
Σημειώνεται ὅτι ἡ ἀπογραφὴ δημοσίων ὑπαλλήλων ξεκίνησε πιλοτικὰ ἀπὸ τὴ Διεθνῆ Τράπεζα στὶς διάφορες χῶρες-μπανανίες τοῦ ἀναπτυσσόμενου κόσμου ὅπως στὴν Ἀκτὴ Ἐλεφαντοστοῦ, στὴ Μαδαγασκάρη καὶ στὴν Ἀϊτή.
3. Στόχος τῆς ἀριθμοποίησης τοῦ προσώπου εἶναι τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καὶ ἡ παρακολούθηση τῶν διαφόρων ἐκφάνσεων τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν τῆς χώρας μας.
4. Μὲ τὴν διάλυση τοῦ κράτους πρόνοιας ἀπὸ τὸ Μνημόνιο καὶ τὴν ἰδιωτικοποίηση τοῦ συστήματος ὑγείας σὲ πρώτη φάση καὶ ἐν συνεχείᾳ τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος, τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα τίθεται σταδιακὰ στὴν ὑπηρεσία διαφόρων ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων οἱ ὁποῖες θὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν ἀλλὰ καὶ στὶς καταναλωτικές τους συνήθειες.
5.Ἡ πλαστικοποίηση τοῦ χρήματος συνδυάζεται συνεχῶς μὲ τὴν ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου καὶ ὁδηγεῖ στὴ συνέχεια σταδιακὰ στὶς διάφορες ἐκφάνσεις τῆς ἀχρήματης κοινωνίας μέσῳ τῆς ἔξυπνης κάρτας.
6.Ἡ Ἑλλάδα μὲ τὸ Μνημόνιο ἔχει μετατραπεῖ σὲ πειραματόζωο τῶν δανειστῶν καὶ τῆς τρόικας ποὺ δημιούργησαν μία τεράστια ἀνθρωπιστικὴ κρίση μὲ ἑκατομμύρια φτωχοὺς καὶ μὲ στρατιὲς ἀνέργων. Στὸ πλαίσιο τῆς δῆθεν ἀντιμετώπισης τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης προωθεῖται ἡ ἔκδοση κάρτας σίτισης.
7.Μετὰ τὶς ἀντιδράσεις γιὰ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ἀποσύρθηκε ἡ σχετικὴ διάταξη ἀπὸ τὸ Ν. 4325/2015 γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς κάρτας τοῦ Πολίτη ἐνῶ γιὰ τὸ δῆθεν χτύπημα τῆς φοροδιαφυγῆς στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου σχεδιάζεται νὰ προωθηθεῖ πιλοτικὰ καὶ σχετικὴ κάρτα πληρωμῶν.
8. Ἡ τρόικα προσπαθεῖ νὰ ὁδηγήσει τὴ χώρα σὲ ἀπόλυτη πιστωτικὴ ἀσφυξία, σὲ ἀθέτηση πληρωμῶν καὶ σὲ ἔλεγχο κίνησης κεφαλαίων ποὺ πέραν τῶν ἄλλων θὰ ἔχουν ὡς συνέπεια τὴν πλήρη ἐμπέδωση τῆς ἀχρήματης κοινωνίας καὶ τὴ διενέργεια τῶν συναλλαγῶν μὲ ἠλεκτρονικὸ τρόπο μέσῳ μίας ἔξυπνης κάρτας συναλλαγῶν.
9. Στὶς 19/5/2015 μὲ παρέμβασή μου στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὸ Στρασβοῦργο κατήγγειλα τὸν κοινωνικὸ ρατσισμὸ τῆς λειτουργίας τοῦ ΑΜΚΑ ποὺ ἀποκλείει ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς χώρας ὅσους συμπολῖτες μας δὲν δέχονται νὰ λάβουν ΑΜΚΑ.
10.Ἐπίσης καταψήφισα στὶς 27/4/2015 στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὸ Στρασβοῦργο τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐγκατάσταση τοῦ συστήματος e-call σὲ ὅλα τὰ αὐτοκίνητα στὴν Ε.Ε. ἀφοῦ δὲν παρέχει ἐγγυήσεις γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων καὶ ὁδηγεῖ σὲ ἔλεγχο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς.
Τὸ e-call ἐνῶ εἶναι ἕνα σύστημα ἔγκαιρης εἰδοποίησης ποὺ μπορεῖ νὰ σώσει ζωὲς μετὰ ἀπὸ τροχαῖα ἀτυχήματα στὴν πράξη ἀξιοποιεῖται γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση τῆς κυκλοφορίας ὅλων τῶν ὀχημάτων. Μάλιστα στὸ μέλλον ἡ ἐφαρμογὴ αὐτὴ θὰ συνδυαστεῖ καὶ μὲ τὸ σύστημα αὐτόματης κυκλοφορίας ὀχημάτων σὲ διάφορες μεγαλουπόλεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails