Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Τό πε­ρι­ε­χό­με­νο καί οἱ συμ­βο­λι­σμοί τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως (Γ΄ ΜΕΡΟΣ)✓ Χά­ραγ­μα, Ἀ­ριθ­μός (666), ὄ­νο­μα τοῦ θη­ρί­ου 


Ἀ­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ἡ Ἀ­πο­κά­λυ­ψη: «Καὶ ποι­εῖ πάν­τας τοὺς μι­κροὺς καὶ τοὺς με­γά­λους, καὶ τοὺς πλου­σί­ους καὶ τοὺς πτω­χούς, καὶ τοὺς ἐ­λευ­θέ­ρους καὶ τοὺς δού­λους, ἵ­να δῶ­σιν αὐ­τοῖς χά­ραγ­μα ἐ­πὶ τῆς χει­ρὸς αὐ­τῶν τῆς δε­ξιᾶς ἢ ἐ­πὶ τῶν με­τώ­πων αὐ­τῶν, καὶ ἵ­να μή τις δύ­νη­ται ἀ­γο­ρά­σαι ἢ πω­λῆ­σαι εἰ μὴ ὁ ἔ­χων τὸ χά­ραγ­μα, τὸ ὄ­νο­μα τοῦ θη­ρί­ου ἢ τὸν ἀ­ριθ­μὸν τοῦ ὀ­νό­μα­τος αὐ­τοῦ. Ὧ­δε ἡ σο­φί­α ἐ­στίν· ὁ ἔ­χων νοῦν ψη­φι­σά­τω τόν ἀ­ριθ­μόν τοῦ θη­ρί­ου, ἀ­ριθ­μός γάρ ἀ­θρώ­που ἐ­στίν, καί ὁ ἀ­ριθ­μός αὐ­τοῦ χξҁ΄» (μτφ: «Καί ὑ­πο­χρέ­ω­σε ὅ­λους, μι­κρούς καί με­γά­λους, πλού­σιους καί φτω­χούς, ἐ­λεύ­θε­ρους καί δού­λους, νά ἔ­χουν ἕ­να ση­μά­δι χα­ραγ­μέ­νο στό δε­ξί τους χέ­ρι ἤ στό μέ­τω­πό τους, ὥ­στε νά ­μήν μπο­ρεῖ κα­νείς νά ἀ­γο­ρά­σει ἤ νά πω­λή­σει πα­ρά ἐ­κεῖ­νος πού ἔ­χει τό χα­ραγ­μέ­νο ση­μά­δι, δη­λα­δή τό ὄ­νο­μα τοῦ θη­ρί­ου ἤ τόν ἀ­ριθ­μό τοῦ ὀ­νό­μα­τός του. Ἐ­δῶ εἶ­ναι ἀ­ναγ­καί­α ἡ σο­φί­α. Ἐ­κεῖ­νος πού ἔ­χει νό­η­ση ἄς λο­γα­ριά­σει τόν ἀ­ριθμό τοῦ θη­ρί­ου· εἶ­ναι ἀ­ριθ­μός ἀν­θρώ­που καί ὁ ἀ­ριθ­μός του εἶ­ναι χξҁ΄[666]­») (Ἀ­ποκ. 13, 16-18). 
Ἀ­πό τό χω­ρί­ο αὐ­τό γί­νε­ται σα­φές πώς τό χά­ραγ­μα τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου θά εἶ­ναι ἤ τό ὄ­νο­μά του ἤ ὁ ἀ­ριθ­μός τοῦ ὀ­νό­μα­τός του, δη­λα­δή ὁ ἀ­ριθ­μός 666, ἀ­φοῦ κα­τά τόν Καθ. Π. Μπρα­τσι­ώ­τη «Ὄ­νο­μα τοῦ θη­ρί­ου καί ἀ­ριθ­μός τοῦ ὀ­νό­μα­τος εἶ­ναι συ­νώ­νυ­μα [ἰ­σο­δύ­να­μα]» (Π. Μπρα­τσι­ώ­του, Ἡ Ἀ­πο­κά­λυ­ψις τοῦ Ἀ­πο­στό­λου Ἰ­ω­άν­νου, Χα­ράλ. Π. Συ­νο­δι­νός, ἐν Ἀ­θή­ναις, 1950, σελ. 217). 


 ✓ Ὁ οἰ­κο­νο­μι­κός ἀ­πο­κλει­σμός 


Ὁ οἰ­κο­νο­μι­κός ἀ­πο­κλει­σμός, ὡς ἱ­στο­ρι­κό φαι­νό­με­νο, δέν ἀ­να­φέ­ρε­ται σέ καμ­μί­α ἀ­πό τίς ὀ­πτα­σια­κές εἰ­κό­νες τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως ὡς ση­μεῖ­ο πει­ρα­σμοῦ καί δο­κι­μα­σί­ας, πα­ρά μό­νο στό τε­λευ­ταῖ­ο στά­διο καί αὐ­τό θά εἶ­ναι κρι­τή­ριο γιά νά δι­α­κρί­νου­με τήν ἐ­πι­κεί­με­νη κυ­ρι­αρ­χί­α τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου καί τό τέ­λος τῆς ἱ­στο­ρί­ας: («Ἵ­να μή τις δύ­νη­ται ἀ­γο­ρά­σαι ἤ πω­λῆ­σαι εἰ μή ὁ ἔ­χων τό χά­ραγ­μα» [Ἀ­ποκ. 13,17]­). 
Ἡ ἐ­πι­βο­λή τοῦ οἰ­κο­νο­μι­κοῦ ἀ­πο­κλει­σμοῦ προ­ϋ­πο­θέ­τει ἀ­νά­λο­γο σύ­στη­μα πού θά τόν ἐ­πι­βά­λει. Τό σύ­στη­μα αὐ­τό θά ἐ­λέγ­χε­ται ἀ­πό τίς ἀν­τί­θε­ες δυ­νά­μεις πού πε­ρι­γρά­φει ἡ Ἀ­πο­κά­λυ­ψη, τίς δυ­νά­μεις, δη­λα­δή, τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου, μέ παγ­κό­σμιο κυ­ρί­αρ­χο τόν ἴ­διο. 
Ὅ­ποι­ος ἀρ­νη­θεῖ νά ὑ­πα­κού­σει σ’ αὐ­τό τό σύ­στη­μα δέν θά ἔ­χει τήν δυ­να­τό­τη­τα νά κά­νει καμ­μιά οἰ­κο­νο­μι­κή συ­ναλ­λα­γή καί ἑ­πο­μέ­νως δέν θά ἔ­χει τήν δυ­να­τό­τη­τα ἐ­ξεύ­ρε­σης πό­ρων γιά τήν συν­τή­ρη­ση καί ἐ­πι­βί­ω­σή του. 


 


✓ Συ­νέ­πει­ες τοῦ χα­ράγ­μα­τος 

Ἡ ὑ­πο­χώ­ρη­ση τῶν ἀν­θρώ­πων καί ἡ δου­λι­κή ἀ­πο­δο­χή τοῦ σφρα­γί­σμα­τος καί τοῦ χα­ράγ­μα­τος τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου στό δε­ξί χέ­ρι ἤ στό μέ­τω­πό τους θά ἔ­χει ὀ­λέ­θρι­ες συ­νέ­πει­ες σω­τη­ρι­ο­λο­γι­κῆς ση­μα­σί­ας γι’ αὐ­τούς. Τό κεί­με­νο τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως ἀλ­λά καί τά Πα­τε­ρι­κά κεί­με­να εἶ­ναι ξε­κά­θα­ρα στό θέ­μα αὐ­τό. 

■ Ἡ Ἀ­πο­κά­λυ­ψη συγ­κε­κρι­μέ­να ἀ­να­φέ­ρει: 
«Εἴ τις προ­σκυ­νεῖ τό θη­ρί­ον καί τήν εἰ­κό­να αὐ­τοῦ, καί λαμ­βά­νει τό χά­ραγ­μα ἐ­πί τοῦ με­τώ­που αὐ­τοῦ ἤ ἐ­πί τήν χεῖ­ρα αὐ­τοῦ, καί αὐ­τός πί­ε­ται ἐκ τοῦ οἴ­νου τοῦ θυ­μοῦ τοῦ Θε­οῦ τοῦ κε­κε­ρα­σμέ­νου ἀ­κρά­του ἐν τῷ πο­τη­ρί­ῳ τῆς ὀρ­γῆς αὐ­τοῦ, καί βα­σα­νι­σθή­σε­ται ἐν πυ­ρί καί θεί­ῳ ἐ­νώ­πιον τῶν ἁ­γί­ων ἀγ­γέ­λων καί ἐ­νώ­πιον τοῦ ἀρ­νί­ου. Καί ὁ κα­πνός τοῦ βα­σα­νι­σμοῦ αὐ­τῶν εἰς αἰ­ῶ­νας αἰ­ώ­νων ἀ­να­βαί­νει, καί οὐκ ἔ­χου­σιν ἀ­νά­παυ­σιν ἡ­μέ­ρας καί νυ­κτός οἱ προ­σκυ­νοῦν­τες τό θη­ρί­ον καί τήν εἰ­κό­να αὐ­τοῦ, καί εἴ τις λαμ­βά­νει τό χά­ραγ­μα τοῦ ὀ­νό­μα­τος αὐ­τοῦ» (μτφ:« Ὅ­ποι­ος προ­σκυ­νεῖ τό θη­ρί­ο καί τήν εἰ­κό­να του καί ἔ­χει τό ση­μά­δι χα­ραγ­μέ­νο στό μέ­τω­πό του ἤ στό χέ­ρι του, θά πι­εῖ κι αὐ­τός ἀ­πό τό κρα­σί τοῦ θυ­μοῦ τοῦ Θε­οῦ πού, ἀ­νό­θευ­το, πε­ρι­έ­χε­ται στό πο­τή­ρι τῆς ὀρ­γῆς του, καί θά βα­σα­νι­σθεῖ μέ φω­τιά καί θειά­φι μπρο­στά στούς ἁ­γί­ους ἀγ­γέ­λους καί μπρο­στά στό Ἀρ­νί­ο. Καί ὁ κα­πνός τοῦ βα­σα­νι­σμοῦ τους θά ἀ­νε­βαί­νει εἰς αἰ­ῶ­νας αἰ­ώ­νων καί δέν θά ἔ­χουν ἀ­νά­παυ­ση ἡ­μέ­ρα καί νύ­χτα ὅ­σοι προ­σκυ­νοῦν τό θη­ρί­ο καί τήν εἰ­κό­να του καί ὅ­ποι­ος δέχεται τό χα­ραγ­μέ­νο ση­μά­δι τοῦ ὀ­νό­μα­τός του­») (Ἀ­ποκ. 14, 9-11). 
«­.­..καί ἐ­γέ­νε­το ἕλ­κος κα­κόν καί πο­νη­ρόν ἐ­πί τούς ἀν­θρώ­πους τούς ἔ­χον­τας τό χά­ραγ­μα τοῦ θη­ρί­ου καί τούς προ­σκυ­νοῦν­τας τῇ εἰ­κό­νι αὐ­τοῦ» (μτφ: «Τό­τε ἦρ­θε μί­α ἄ­σχη­μη καί κα­κο­ή­θης πλη­γή στούς ἀν­θρώ­πους πού εἶ­χαν τό ση­μά­δι τοῦ θη­ρί­ου καί σέ ὅποιους προ­σκυ­νοῦ­σαν τήν εἰ­κό­να του») (Ἀ­ποκ. 16, 2­). 
Αὐ­τοί πού θά πά­ρουν τό χά­ραγ­μα τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου στό δε­ξί τους χέ­ρι ἤ στό μέ­τω­πο θά βα­σα­νί­ζον­ται καί ἐ­κεί­νη τήν πε­ρί­ο­δο, κα­τά τήν ὁ­ποί­α θά προ­σπα­θή­σουν, μέ τήν δου­λι­κή προ­σκύ­νη­ση τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου, νά ἀ­πο­φύ­γουν τίς δο­κι­μα­σί­ες ἀλ­λά καί στήν αἰ­ώ­νια κό­λα­ση ἐ­νώ­πιον τῶν ἀγ­γέ­λων. Δέν θά μπο­ροῦν νά βροῦν που­θε­νά ἀ­νά­παυ­ση καί ἡ­συ­χί­α ἀλ­λά θά τούς συ­νο­δεύ­ει ἡ ὀ­δύ­νη καί ὁ ἀ­βά­στα­χτος πό­νος. 

■ Ὁ Ἅ­γιος Ἐ­φραίμ ὁ Σύ­ρος ἀ­να­φέ­ρε­ται στήν αἰ­ώ­νια ἀ­πώ­λεια τῶν σφρα­γι­σμέ­νων: 
«­.­.. πάν­τες δέ οἱ λα­βόν­τες τήν σφρα­γῖ­δα τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου καί προ­σκυ­νή­σαν­τες αὐ­τῷ, ὡς Θε­ῷ τῷ ἀ­γα­θῷ, οὐκ ἔ­χου­σι τι­νά με­ρί­δα ἐν τῇ Βα­σι­λεί­ᾳ Χρι­στοῦ, ἀλ­λά με­τά τοῦ Δρά­κον­τος βλη­θή­σον­ται ἐν τῇ γε­έν­νῃ». (μτφ: «ὅ­λοι ὅ­σοι θά λά­βουν τήν σφρα­γί­δα τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου καί θά τόν προ­σκυ­νή­σουν σάν νά εἶ­ναι ὁ ἀ­γα­θός Θε­ός, δέν θά ἔ­χουν με­ρί­διο στήν Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ, ἀλ­λά θά ρι­χτοῦν στήν γέ­εν­να μα­ζί με τόν Δρά­κον­τα») (Ὁσ. Ἐ­φραίμ τοῦ Σύ­ρου, Ἔρ­γα, τό­μος 4ος, Τό πε­ρι­βό­λι τῆς Πα­να­γί­ας, Θεσ/νί­κη 1992, σελ. 124­). 
Ἐ­πί­σης ὁ Ἅ­γιος Ἐ­φραίμ ὁ Σύ­ρος ση­μει­ώ­νει: «Ἄ­γε­ται ὁ τύ­ραν­νος δε­δε­μέ­νος ὑ­πό Ἀγ­γέ­λων σύν πᾶ­σι τοῖς δαί­μο­σιν ἐ­νώ­πιον τοῦ βή­μα­τος. Καί ἄ­γον­ται ἅ­μα αὐ­τῷ οἱ λα­βόν­τες τήν σφρα­γῖ­δα, καί ἅ­παν­τες ἁ­μαρ­τω­λοί καί ἀ­σε­βεῖς δε­δε­μέ­νοι. Καί δί­δω­σιν ὁ Βα­σι­λεύς τήν κα­τ’ αὐ­τῶν ἀ­πό­φα­σιν τῆς αἰ­ω­νί­ου κο­λά­σε­ως ἐν τῷ πυ­ρί τῷ ἀ­σβέ­στῳ». (Μτφ: «Θά ὁ­δη­γη­θεῖ ὁ τύ­ραν­νος δε­μέ­νος ἀ­πό τούς Ἀγ­γέ­λους μα­ζί μέ ὅ­λους τούς δαί­μο­νες ἐ­νώ­πιον τοῦ βή­μα­τος. Καί μα­ζί μ’ αὐ­τόν θά ὁ­δη­γη­θοῦν δε­μέ­νοι καί ὅ­λοι οἱ ἁ­μαρ­τω­λοί καί οἱ ἀ­σε­βεῖς. Καί ὁ Βα­σι­λέ­ας Χρι­στός θά τούς κα­τα­δι­κά­σει στήν αἰ­ώ­νια κό­λα­ση μέ­σα στό ἄ­σβε­στο πῦρ») (Ἁ­γί­ου Ἐ­φραίμ, ὅ.π., σελ. 1999). 
Ὅ­σοι λά­βουν τό χά­ραγ­μα δέν θά ἔ­χουν με­ρί­δα στή Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ, δη­λα­δή δέν θά ἔ­χουν ἐλ­πί­δα σω­τη­ρί­ας, ἀλ­λά θά κλη­ρο­νο­μή­σουν τήν αἰ­ώ­νια κό­λα­ση. Ἡ πύ­λη τῆς αἰ­ώ­νιου μα­κα­ρι­ό­τη­τος θά εἶ­ναι γι­’­αὐ­τούς κλει­σμέ­νη ὁ­ρι­στι­κά. 

■ Ὁ Ἅ­γιος Νεῖ­λος ὁ Μυ­ρο­βλή­της μι­λᾶ γιά τίς ἀ­πα­τη­λές ἐλ­πί­δες τῶν δε­χο­μέ­νων τό σφρά­γι­σμα πώς θά γλι­τώ­σουν ἀ­πό τά δει­νά καί τίς δο­κι­μα­σί­ες: 
«­.­..ὅ­ταν θά ἀρ­χί­σουν οἱ συμ­φο­ρές γιά τίς ὁ­ποῖ­ες ἔ­γι­νε λό­γος πιό πρίν, ὁ Ἀν­τί­χρι­στος θά ἀρ­χί­σει νά σφρα­γί­ζει τούς ἀν­θρώ­πους μέ τή σφρα­γί­δα του, δῆ­θεν γιά νά τούς σώ­σει ἀ­π’ τίς συμ­φο­ρές καί μό­νο αὐ­τοί πού θά ἔ­χουν τή σφρα­γί­δα του, (σύμ­φω­να μέ τήν Ἀ­πο­κά­λυ­ψη τοῦ Ἰ­ω­άν­νη, κεφ.13, 17) θά μπο­ροῦν νά ἀ­γο­ρά­ζουν ψω­μί. 
»Πολ­λοί θά πε­θαί­νουν στούς δρό­μους καί στά σο­κά­κια. Οἱ ἄν­θρω­ποι θά γί­νουν ὅ­μοι­οι σάν τά ἁρ­πα­κτι­κά πτη­νά, πού πε­ρι­τρι­γυ­ρί­ζουν τό ψο­φί­μι, καί θά φά­γουν σάρ­κες νε­κρῶν. Αὐ­τά, δέν θά τά κά­νουν οἱ χρι­στια­νοί ἄν καί ὡς ἀ­σφρά­γι­στοι, δέν θά μπο­ροῦν νά ἀ­γο­ρά­ζουν ψω­μί, ἀλ­λά αὐ­τά θά κά­νουν αὐ­τοί πού σφρα­γί­στη­καν καί δέν θά τούς εἶ­ναι ἀρ­κε­τό τό ψω­μί. Για­τί, ἡ καρ­διά τῶν ἐ­σφρα­γι­σμέ­νων θά εἶ­ναι ἀ­ναί­σθη­τη καί ἐ­πει­δή δέν θά εἶ­ναι σέ θέ­ση νά ὑ­πο­μεί­νουν τήν πεί­να, αὐ­τοί θά ὁρ­μοῦν στίς νε­κρές σάρ­κες καί θά τίς κα­τα­τρώ­γουν, καί θά πε­θαί­νουν τε­λι­κά καί οἱ ἴ­διοι». (Ἀλ. Πα­να­γο­πού­λου, Ἐσχατολογικά, Σει­ρά ‘‘Δέ­η­ση­’’, ἀρ. 5, Πά­τρα 1993, σελ. 59). 
Τούς σφρα­γι­σμέ­νους, λοι­πόν, θά τούς χα­ρα­κτη­ρί­ζει ἡ ἀ­ναι­σθη­σί­α, ἡ σκλή­ρυν­ση καί πώ­ρω­ση τῆς καρ­δί­ας καί ἡ ἐγ­κα­τά­λει­ψη ἀ­πό τήν Χά­ρη τοῦ Θε­οῦ ἀ­φοῦ θε­λη­μα­τι­κά θά ἔ­χουν ἀ­πο­δε­χτεῖ τό ση­μεῖ­ο τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου. 

■ Κα­τά τόν Ἅ­γιο Ἱπ­πό­λυ­το οἱ σφρα­γι­σμέ­νοι θά ἀν­τι­λη­φθοῦν τήν πλά­νη τους ἀλ­λά ἄ­και­ρα καί ἄ­σκο­πα: 
«Ὅ­ταν γάρ λά­βω­σι τό­τε οἰ ἄν­θρω­ποι τήν σφρα­γῖ­δα καί οὐχ εὕ­ρω­σι τρο­φάς οὔ­τε ὕ­δωρ, προ­σέρ­χον­ται αὐ­τῷ με­τά ὀ­δυ­νη­ρᾶς φω­νῆς λέ­γον­τες. Δός ἡ­μῖν φα­γεῖν καί πι­εῖν ὅ­τι πάν­τες ἐκ τοῦ λι­μοῦ καί ἀ­πό πά­σης ἀ­νάγ­κης ἐ­κλεί­πο­μεν καί ἐ­πί­τα­ξον τόν οὐ­ρα­νόν τοῦ δοῦ­ναι ἡ­μῖν ὕ­δωρ καί ἀ­πέ­λα­σον τά ἀν­θρω­πο­φά­γα θη­ρί­α. Τό­τε ὁ δό­λιος ἀ­πο­κρι­θή­σε­ται μυ­κτη­ρί­ζων αὐ­τούς ἐν πολ­λῇ ἀ­παν­θρω­πί­ᾳ λέ­γων. 
»Ὁ οὐ­ρα­νός οὐ βού­λε­ται δοῦ­ναι ὑ­ε­τόν, ἡ γῆ πά­λιν οὐ βλα­στά­νει τά γεν­νή­μα­τα αὐ­τῆς· πό­θεν ἡ­μῖν δώ­σω ἐ­γώ βρώ­μα­τα; Τό­τε ἀ­κού­σαν­τες τῶν ρη­μά­των τοῦ δο­λί­ου τού­του οἱ ἄ­θλιοι νο­ή­σου­σιν ὅ­τι οὗ­τος ἐ­στιν ὁ πο­νη­ρός δι­ά­βο­λος, καί κό­ψον­ται ὀ­δυ­νη­ρῶς καί κλαύ­σον­ται με­γά­λως καί τό πρό­σω­πον ταῖς χερ­σίν αὐ­τῶν τύ­ψου­σι καί τάς τρί­χας αὐ­τῶν δι­αρ­ρή­ξου­σι καί ταῖς ὄ­νυ­ξι τάς πα­ρειάς κα­τα­ξα­νοῦ­σι λέ­γον­τες πρός ἀλ­λή­λους. 
»Ὦ τῆς συμ­φο­ρᾶς, ὦ τῆς ὀ­δυ­νη­ρᾶς πραγ­μα­τεί­ας, ὦ τοῦ δο­λί­ου συ­ναλ­λάγ­μα­τος, ὦ τοῦ με­γί­στου πτώ­μα­τος. πῶς ἐ­πλα­νή­θη­μεν τῷ πλά­νῳ, πῶς προ­ση­νέ­χθη­μεν αὐ­τῷ, πῶς τοῖς τού­του δι­κτύ­οις ἐ­ζω­γρεύ­θη­μεν, πῶς τῇ μια­ρᾷ αὐ­τοῦ σα­γή­νῃ συ­νειλ­κύ­σθη­μεν, πῶς ἀ­κού­ον­τες τῶν γρα­φῶν οὐ συ­νῶ­μεν». (ΒΕ­ΠΕΣ, Τόμ. 6ος, Λό­γος Πε­ρί συν­τε­λεί­ας, Ἀπ. Δι­α­κο­νί­α, Ἀ­θῆ­ναι 1956, σελ. 288). 

■ Καί προσθέτει ὁ Ἅ­γιος Ἱπ­πό­λυ­τος ὅτι οἱ λαβόντες τό χάραγμα, ἐγ­κα­τα­λε­λει­μμέ­νοι ἀ­πό τήν Χά­ρη τοῦ Θε­οῦ δέν θά ἔ­χουν δυ­να­τό­τη­τα με­τα­νοί­ας: 
«­.­..δώ­σει αὐ­τοῖς χά­ραγ­μα ἐν τῇ χει­ρί τῇ δε­ξιᾷ καί ἐν τῷ με­τώ­πῳ, ἵ­να μή τις τόν τί­μιον Σταυ­ρόν ποι­ή­σῃ ἐν τῷ με­τώ­πῳ τῇ δε­ξιᾷ αὐ­τοῦ χει­ρί, ‹ἀλ­λά δέ­δε­ται αὐ­τοῦ ἡ χείρ› καί ἀ­πό τό­τε οὐχ ἕ­ξει ἐ­ξου­σί­αν σφρα­γί­σαι τι τῶν με­λῶν αὐ­τοῦ, ἀλ­λά τῷ πλά­νῳ προ­στε­θή­σε­ται καί αὐ­τῷ δου­λεύ­σει καί με­τά­νοι­α ἐν αὐ­τῷ οὐκ ἔ­στιν» (ὅ.π., σελ. 287). 
Ἄς ση­μει­ώ­σου­με ἐ­δῶ ὅ­τι οἱ σφρα­γι­σμέ­νοι στό δε­ξί τους χέ­ρι καί στό μέ­τω­πο δέν θά μπο­ροῦν νά χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τό χέ­ρι αὐ­τό γιά νά ση­μει­ώ­σουν πά­νω στό σῶ­μα τους τό ση­μεῖ­ο τοῦ σταυ­ροῦ καί νά ἁ­για­στοῦν ἀ­πό τήν δύ­να­μη τοῦ ζω­ο­ποι­οῦ Σταυ­ροῦ. Θά εἶ­ναι «δε­μέ­να» τά χέ­ρια τους, ἀ­πο­δυ­να­μω­μέ­νη ἡ βού­λη­ση καί δι­ε­στρα­μμέ­νη ἡ θέ­λη­σή τους. 

■ Ὁ Κα­θη­γη­τής τῆς Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης στήν ἕ­δρα τῆς Δογ­μα­τι­κῆς, κ. Δη­μή­τριος Τσε­λεγ­γί­δης, σέ ἐ­πι­στο­λή του πρός τόν τό­τε Μη­τρ. Πα­τρῶν κ. Νι­κό­δη­μο (26-10-97), Πρό­ε­δρο τῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος γιά τή Συν­θή­κη Σέν­γκεν καί τίς ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες, το­νί­ζει μέ σα­φή­νεια πώς «τό χά­ραγ­μα τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου ἰ­σο­δυ­να­μεῖ στόν ἀ­πο­δέ­κτη του μέ ἑ­κού­σια ἄρ­νη­ση τῆς πί­στε­ως στό Χρι­στό καί μέ συ­νέ­πεια τήν ἑ­κού­σια ἀ­πο­κο­πή ἀ­πό τή ζω­ή τῆς Χά­ρι­τος τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος καί τόν αἰ­ώ­νιο χω­ρι­σμό ἀ­πό τόν Θε­ό» (Ἐ­φη­με­ρί­δα «Χρι­στι­α­νι­κή», 4-12-97). 
Ἐ­πί­σης κά­νει ἕ­ναν πο­λύ ση­μαν­τι­κό δι­α­χω­ρι­σμό με­τα­ξύ τῶν ἐν­νοι­ῶν «ἔν­νο­μη βί­α» καί «ἄ­σκη­ση σω­μα­τι­κῆς βί­ας» στό θέ­μα τοῦ χα­ράγ­μα­τος. Ὁ ὅ­ρος «ἔν­νο­μη βί­α» ἀ­να­φέ­ρε­ται στήν πε­ρί­πτω­ση πού τό χά­ραγ­μα ἤ τό σφρά­γι­σμα τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου ἐ­πι­βάλ­λε­ται μέ νό­μο τῆς Πο­λι­τεί­ας. «Σύμ­φω­να μέ τήν Ἐκ­κλη­σί­α μας ἡ ἄ­σκη­ση αὐ­τοῦ τοῦ εἴ­δους βί­ας στήν προ­αί­ρε­ση τοῦ πο­λί­τη νο­μι­μο­ποι­εῖ τήν ἐκ μέ­ρους του ἀ­πο­δο­χή τοῦ χα­ράγ­μα­τος ἤ τοῦ ἀ­ριθ­μοῦ τοῦ ὀ­νό­μα­τος τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου χω­ρίς πνευ­μα­τι­κές συ­νέ­πει­ες; Ἀ­σφα­λῶς ὄ­χι. Καί τοῦ­το για­τί ἡ προ­αί­ρε­ση τοῦ ἀν­θρώ­που εἶ­ναι καί πα­ρα­μέ­νει ἀ­πα­ρα­βί­α­στη σέ ὁ­ποι­α­δή­πο­τε πί­ε­ση καί ἀ­πό ὁ­ποι­ον­δή­πο­τε καί ἄν αὐ­τή ἀ­σκεῖ­ται. Οὔ­τε ὁ ἴ­διος ὁ δι­ά­βο­λος μπο­ρεῖ νά τήν πα­ρα­βιά­σει. 
» Καί στήν πε­ρί­πτω­ση τῆς “ἔν­νο­μης βί­ας” ὁ ἄν­θρω­πος ἔ­χει τή δυ­να­τό­τη­τα νά ἐ­πι­λέ­γει αὐ­το­προ­αί­ρε­τα. Γι’ αὐ­τό ἀ­κρι­βῶς καί φέ­ρει τήν εὐ­θύ­νη τῆς ἐ­πι­λο­γῆς του. Ἀρ­νού­με­νος τήν τή­ρη­ση τῆς ἐν­το­λῆς τοῦ Θε­οῦ ἀρ­νεῖ­ται καί τήν αἰ­ώ­νια σχέ­ση κοι­νω­νί­ας μα­ζί του. 
» Ὅ­ταν ὅ­μως ὁ νό­μος τῆς Πο­λι­τεί­ας γιά τό χά­ραγ­μα ἤ τόν ἀ­ριθ­μό τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου δέν πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται ἁ­πλῶς στήν ἄ­σκη­ση τῆς ″ἔν­νο­μης βί­ας″ πά­νω στήν προ­αί­ρε­ση τοῦ πο­λί­τη, ἀλ­λά προ­χω­ρεῖ καί στήν ἄ­σκη­ση σω­μα­τι­κῆς βί­ας, -ὁ­πό­τε ὁ πο­λί­της πα­ρά τήν προ­αί­ρε­σή του δέν μπο­ρεῖ νά ἀν­τι­στα­θεῖ στήν ἐ­πι­βο­λή αὐ­τῆς τῆς βί­ας-, εἶ­ναι αὐ­το­νό­η­το ὅ­τι μό­νον τό­τε τό σφρά­γι­σμα αὐ­τό ″δέν εἶ­ναι ἱ­κα­νό νά κα­τα­στή­σει ἀ­νε­νερ­γό τή σφρα­γί­δα τοῦ Χρι­στοῦ″» (Ἐ­φη­με­ρί­δα «Χρι­στι­α­νι­κή», 4-12-97). 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails