Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Παράταση για 2 και πλέον χρόνια για την Κάρτα του Πολίτη με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσµίας παραγράφου 4 άρθρου 25 ν.1599/1986. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Υπουργός Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1599/1986 ( 75 Α΄) « Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθµ. Φ131360/οικ.10047/15-4-2014 (1154 Β΄) απόφαση µας µε την οποία είχε παραταθεί η προθεσµία για την έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνοµικές Αρχές µέχρι την 30-6-2016.
3. Το Π.∆. 73/2015 (116Α΄) περί « ∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού ούτε του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
Παρατείνουµε εκ νέου µέχρι 30-6-2018 την προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1599/1986, το οποίο αναφέρεται στην έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνοµικές Αρχές.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
 Παναγιώτης Κουρουµπλής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails