Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

Δημ. Τσελεγγίδης: Η Αγιοπνευματική ζωή ως προϋπόθεση του Ορθόδοξως και Απλανώς Θεολογείν κατά τον Άγ. Γρηγόριο Παλαμά

 Κα­τὰ συ­νέ­πεια, ἡ Ὀρ­θό­δο­ξη ἀ­κα­δη­μα­ϊ­κὴ θε­ο­λο­γί­α οὔ­τε ὑ­πο­κα­θι­στᾶ τὴ χα­ρι­σμα­τι­κὴ θε­ο­λο­γί­α, οὔ­τε ὅ­μως νο­μι­μο­ποι­εῖ­ται νὰ πα­ρου­σιά­ζει ἄλ­λη θε­ο­λο­γί­α, δι­α­φο­ρε­τι­κὴ ἀ­πὸ τὴ χα­ρι­σμα­τι­κὴ θε­ο­λο­γί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ὡ­στό­σο, τὸ κα­τε­ξο­χὴν προσ­δο­κώ­με­νο εἶ­ναι, οἱ ἐκ­φρα­στὲς τῆς ἀ­κα­δη­μα­ϊ­κῆς θε­ο­λο­γί­ας νὰ δι­α­θέ­τουν βι­ω­μα­τι­κῶς καὶ τὶς θε­ο­λο­γι­κὲς προ­ϋ­πο­θέ­σεις τῆς ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κῆς ζω­ῆς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, δη­λα­δὴ τὴ θε­ο­πτί­α. Τό­τε θὰ εἶ­ναι σὲ θέ­ση νὰ πα­ρά­γουν πρω­το­γε­νῆ καὶ ἀ­πλα­νῆ θε­ο­λο­γί­α. Τό­τε θὰ συ­νε­χί­ζουν μὲ ἐγ­κυ­ρό­τη­τα νὰ ἐ­πι­και­ρο­ποι­οῦν, νὰ ζων­τα­νεύ­ουν καὶ νὰ ἐμ­πλου­τί­ζουν γό­νι­μα καὶ δη­μι­ουρ­γι­κὰ τὴ θε­ο­λο­γι­κὴ σκέ­ψη τῶν ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων πα­ρα­μέ­νον­τας τα­πει­νά «ἑ­πό­με­νοι τοῖς ἁ­γί­οις Πα­τρᾶ­σι» καί ἀ­πορ­ρί­πτον­τας μέ βδε­λυγ­μί­α, ὠς ἀ­λα­ζο­νι­κή, τή νε­ό­κο­πη σύ­στα­ση ὁ­ρι­σμέ­νων θε­ο­λό­γων «νά ὑ­περ­βοῦ­με τούς Πα­τέ­ρες». Τό­τε οἱ σύγ­χρο­νοι ἐκ­φρα­στές τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης ἀ­κα­δη­μα­ϊ­κῆς θε­ο­λο­γί­ας θά πα­ρέ­χουν πρα­κτι­κὰ τὴν ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κὴ ἀ­πάν­τη­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας στὰ ποι­κί­λα καὶ πο­λύ­πλο­κα προ­βλή­μα­τα τῆς ἐ­πο­χῆς μας. Τό­τε μό­νο θά εἶ­ναι σέ θέ­ση νά πα­ρου­σιά­ζουν μιά γνή­σια πα­ρα­δο­σια­κή καί ζων­τα­νή Ὀρ­θό­δο­ξη θε­ο­λο­γί­α. Τοῦ­το βέ­βαι­α δέν ση­μαί­νει ὅ­τι οί ἐκ­φρα­στές τῆς ἀ­κα­δη­μα­ϊ­κῆς θε­ο­λο­γί­ας, ὅ­ταν στε­ροῦν­ται προ­σω­πι­κῆς θε­ο­πτί­ας, δέν μπο­ροῦν νά ἐκ­φρά­σουν μί­α ἀ­πλα­νῆ θε­ο­λο­γί­α. Ἐ­νό­σω εἶ­ναι τα­πει­νῶς «ἑ­πό­με­νοι τοῖς ἁ­γί­οις Πα­τρᾶ­σι» γίνονται ἐκφραστές τῆς διαχρονικῆς δογματικῆς συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας, ὁπότε ἐκφράζονται ὀρθοδόξως καί ἀπλανῶς. Ἁπλῶς δέν παράγουν ζωντανή πρωτογενῆ θεολογία.Δεν υπάρχουν σχόλια:

* -Υπογράψτε την Ομολογία Πίστεως Εδώ - Διαβάστε τα πορίσματα της Ημερίδας « ‘’Πρωτεῖο’’, Συνοδικότης καί Ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» - Δείτε το χαιρετισμό του Αρχ. Αναστασίου Μετεωτίτου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails